INVESTIGATION OF THE CORRELATION BETWEEN SECONDARY SCHOOL STUDENTS’ METACOGNITIVE AWARENESS LEVEL AND LISTENING-MONITORING STRATEGIES

Gürbüz Ocak, Burak Olur, Tuğçe Zehra Kızılgöl

Abstract


The aim of this study is to determine the correlation between secondary school students' metacognitive awareness levels and frequency of listening / monitoring strategies. In the study, correlational survey model has been employed. The sample of the study consists of 406 secondary school students from 4 schools determined by criterion sampling method in the 2018-2019 academic year. The Metacognitive Awareness Inventory for Children (Jr. MAI) - A and B Forms and The Usage Frequency Scale of Listening/Monitoring Strategies in Secondary School Students have been used as data collection tools. Percentage, frequency, arithmetic mean, correlation analysis, t test, two-way ANOVA analysis have been used. As a result of the research, it has been found out that the frequency of using secondary school students' listening / monitoring strategies is high, and there is a positive correlation between metacognitive awareness level and listening / monitoring strategies. Furthermore, it has been concluded that there is a significant correlation between the metacognitive awareness levels of the secondary school students and the frequency of using listening / monitoring strategies in terms of grade level, there is a positive correlation in favor of female students in terms of gender variable. According to the results of two-way ANOVA, it has been concluded that there is no significant difference depending on the common effect in problem situations involving gender and class variables.

Article visualizations:

Hit counter


Keywords


listening / monitoring strategies, metacognitive awareness, strategy

Full Text:

PDF

References


Akkurt, N. D. (2018). Üstbiliş stratejileri öğretiminin çevre duyarlılığına etkisi. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Sosyal Bilimler Dergisi (TURKSOSBİLDER), 3(1), S. 16-25.

Büyüköztürk Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. A., Karadeniz, Ş., Demirel, F. (2011). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.

Can, A. (2018). SPSS ile bilimsel araştırma sürecinde nicel veri analizi. Ankara: Pegem Akademi.

Creswell, J. W. (2017). Araştırma deseni: nitel, nicel ve karma yöntem yaklaşımları. (Demir, S. B., Çev. ED.). Ankara: Eğiten Kitap.

Demircan, U. & Aydın İ. S. (2019). Ortaokul öğrencilerinin dinleme/izleme öz-yeterliklerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 27(4), S. 1517-1527.

Deniz, K. & Dinçel, B. K. (2015). Anlama becerilerine yönelik ölçme ve değerlendirme araştırmalarının incelenmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12 (29), S.16-46.

Doğan, Y. (2008). İlköğretim 7. Sınıf öğrencilerinin dinleme becerisini geliştirmede etkinlik temelli çalışmaların etkililiği. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(2), S.261-286.

Doğan, B. Ve Erdem, İ. (2017). Ortaokul öğrencilerinin dinleme/izleme stratejileri kullanım sıklığı ölçeğinin geçerlik-güvenirlik çalışması. E-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 8(1), S. 64-81.

Emiroğlu, S. & Pınar, F. N. (2013). Dinleme becerilerinin diğer beceri alanları ile ilişkisi. Turkish Studies, 8(4), S. 769-782.

Ergin, A. ve Birol, C. (2000). Eğitimde iletişim. Ankara: Anı Yayıncılık

Fidan, M. (2019). Ortaokul öğrencilerinin Türkçe dersinde kullandıkları eleştirel dinleme stratejilerinin çeşitli değişkenler yönünden incelenmesi. Rumelide Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, (15), 79-98.

Glıner, J. A., Morgan, G. A., & Leech, N. L. (2015). Uygulamada araştırma yöntemleri desen ve analizi bütünleştiren yaklaşım. (Turan, S., Çev.). Ankara: Nobel.

Katrancı ve Yangın, (2013). Üstbiliş stratejileri öğretiminin dinlediğini anlama becerisine ve dinlemeye yönelik tutuma etkisi. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Türkçenin Eğitimi Öğretimi Özel Sayısı, 6(11), S. 734-771.

Karakoç-Öztürk, B. (2017). Ortaokul öğrencilerinin dinleme becerisine yönelik olarak kullandıkları üstbiliş stratejilerinin belirlenmesi. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 13(1), S. 158-182.

Karakelle, S. Ve Saraç, S. (2007). Çocuklar için üst bilişsel farkındalık ölçeği (ÜBFÖ-Ç) A ve B formları: geçerlik ve güvenirlik çalışması. Türk Psikologlar Derneği: Türk Psikoloji Yazıları, 10(20), S. 87-103.

Melanlıoğlu, D. (2011). Üstbiliş strateji eğitiminin ilköğretim ikinci kademe öğrencilerinin dinleme becerilerine etkisi. (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Melanlıoğlu, D. (2012). Dinleme becerisine yönelik ölçme değerlendirme çalışmalarında üstbiliş stratejilerinin kullanımı. Turkish Studies, 7(1), S.1583-1595.

Sarıaslan, H., Karacabey, A. A., Gökgöz, F. (2017). Nicel karar yöntemleri. Ankara: Siyasal Kitabevi.

Sarıkahya, E. (2017). Üst biliş kavramının fen öğretiminde kullanılmasına yönelik yapılmış çalışmaların lisansüstü tezlere dayalı analizi. ESTÜDAM Eğitim Dergisi, 2(1), S. 1-20.

Şahin, A. (2017). İlköğretim 6. Sınıf öğrencilerinin dinleme becerisi farkındalıklarının sosyo-ekonomik düzeye göre incelenmesi. Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2(1), S. 178-188.

Taş, H. Y., Demirdöğmez, M. ve Küçükoğlu, M. (2017). Geleceğimiz olan z kuşağının çalışma hayatına muhtemel etkileri. Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 7(13), S. 1033-1048.
DOI: http://dx.doi.org/10.46827/ejoe.v5i2.3409

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright © 2016-2023. European Journal of Open Education and E-learning Studies (ISSN 2501-9120) is a registered trademark of Open Access Publishing GroupAll rights reserved.

This journal is a serial publication uniquely identified by an International Standard Serial Number (ISSN) serial number certificate issued by Romanian National Library (Biblioteca Nationala a Romaniei). All the research works are uniquely identified by a CrossRef DOI digital object identifier supplied by indexing and repository platforms.

All the research works published on this journal are meeting the Open Access Publishing requirements and can be freely accessed, shared, modified, distributed and used in educational, commercial and non-commercial purposes under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).