THE COMPOUND IN “ALBANIAN LANGUAGE DICTIONARY” OF MEHMET ELEZI

Shkelqim Millaku

Abstract


Word compounding is a very productive way for to forming the new words; in this case of a new compound. Almost any combination of the parts of speech many of them be able to be employed in compounding, with the exception of articles. Once again we will make no attempt to be exhaustive. The nominal compounds are usually consisting by two elements, the second of which is usually a noun, verb, adjective and adverb for example: newspaper, boyfriend, bathroom etc. Compounds consist of two (or more) words used to refer a people or things more specifically in terms of what they are for (1) what they are made of (2), what work they do (3), what kind they are (4) or where and  when they happen or are used (5), hyphens are something used in compound nouns example. “Albanian language dictionary” of Mehmet Elezi has a lot of new compounds.

 

Fjalët e përbëra (kompozitat) janë shumë prodhimtare për formimin e fjalëve të reja, në këtë rast krijimin e kompozitave. Kompozitat e përbëra emërore në shqipe janë të llojeve të ndryshme në strukturën e saj gjuhësore p.sh. “një zgavriqë e nëndheshme, që përdorej ndoshta për herë të parë për pushtimin e një qytetit-kështjellë dhe prandaj, që të mos zhvlerësoj si mënyrë depërtimi në një kalë druri?[1] Në fjalët e përbëra emërore ka shumë grupe të pasura, mirëpo këtu po i theksojmë disa prej tyre, nga emrat e njerëzve, të veglave të punës, profesionit etj, ku gjymtyra e dytë është temë e një emri vepruesi, p.sh. bregdet (breg det) (em.), bregdetas (breg detas) (em.), kryeministri (krye ministër) (em.), vendbanim (vend banim), vendburim, pikëpamje (pikë pamje) etj. Emrat me kuptim të ndryshëm që janë formuar me ndihmën e zanores lidhëse /a/, si: zanafillë, dashamirë, bjerrafat e ndonjë tjetër, të cilat, janë një grup i vogël krijimesh të vjetra popullore. Një nëntip tjetër emër + mbiemër që ka dhënë emër p.sh. bisht + i gjatë = bishtgjatë, bisht + i madh = bishtmadh kuq = bishtkuq kokë + e madhe = kokëmadhe, kokë + vogël = kokëvogël, krye + i lartë = kryelarti etj. Në këtë studim do të hulumtohet për disa kategori të kompozitave, të cilat janë të pranishme në Fjalorin e Gjuhës Shqipe (2007, 2009) te Mehmet Elezit.
Keywords


the compound, “Albanian language dictionary”, Mehmet Elezi, noun, verb, adjective (…) / Kompozitat, Fjalorin e Gjuhës Shqipe (2007, 2009) te Mehmet Elezit, kompozitat emërore, foljore, mbiemërore

References


Bauer, Laurie. English Word-Formation, London, 1983.

Celce-Murcia, Mariana. The Grammar book, USA, 1999.

Celce-Muricia, Marianne. The Grammar book, USA, Heinlein, 1999.

Chomsky, Noam. Syntactic Structure, New York, 2002.

Christopher Pountain, M.F.Lang, Spanish Word Formation, London, 1990.

Doyle, Arthur Conan. The lost world and other thrilling tales, London, 2001.

Eddings, David. Magician’s Gambit, London, 1983.

Fjalor i Gjuhës se Sotme Shqipe, Tiranë, 1980.

Fjalor i Termave të Gjuhësisë, Tiranë, 1975ë botuar nga Akademia e Shkencës e RPSH-Instituti i Gjuhësisë dhe i letërsisë, sektori i terminologjisë.

Fjalori i shqipes së sotme, Tiranë, 2002.

Germizaj, Shukrane. A comprehensive handbook of English Grammar, Prishtine, 2004.

Gramatika e Gjuhës shqipe I, Tiranë, 2002.

Grup autorësh, Fjalor i fjalëve të huaja, Prishtinë, 1988, f.315.

Henderickson, Robert. Word and phrase origins, New York, 1997.

Jokli, Norbert. Naim be Frashëri e pasunimi i gjuhës shqipe, Gjurmime albanologjike, seria shkencore filologjike II, 1972, Prishtinë, 1974.

Kabashi, Jashar. English Grammar Morphology, Prishtine, 2000.

Kadare, Ismail. Përbindëshi, Tiranë, 2005.

Kostallari, A. Mbi disa veçori të fjalës së përbërë në gjuhë shqipeë Studime mbi leksikun dhe mbi formimin e fjalëve në gjuhën shqipe I, Tiranë 1972.

Liz and John Soars, New Headway Advanced, Student’s book, Oxford, 2003.

Master, Peter. English grammar and technical writing, Washington, 2004.

Elezit, M. Fjalorin e Gjuhës Shqipe, Prishtinë, (2007, 2009),

Millaku, Sh. (2009). Kontributi i Zellik Harris për gjuhësinë, IASH. Tetovë.

Millaku, Sh. (2015). Kërkime gjuhësore. Prizren.

Millaku, Sh. (2011). Studime gjuhësore I. Prishtinë.

Millaku, Sh. (2011). Strukturat sintaksore. Prishtinë.

Millaku, Sh. (2009). (Profesor Selman Riza dhe Albanologjia) Studimet e Selman Rizes në fushën e morfologjisë. Korçë, f. 143-150.

Millaku, Sh. (2011). Historiku i nyjës se prapme (kontrast me gjuhët ballkanike), Edukologjia, nr.2, f.81-96. Prishtinë.

Newmark, Leonard; Philip Hubbard, Peter Prifti, Standard Albanian, California, 1982.

Millaku, Shkelqim, The contrast of Direct Object between Albanian and English language

ISSN: 2454-1362, http://www.onlinejournal.in - http://imperialjournals.com/index.php/IJIR/article/view/1320/1270 http://www.onlinejournal.in/IJIRV2I7/253.pdf Imperial Journal of Interdisciplinary Research, Dubai, 2016.

Millaku, Shkelqim The contrast of the gender between Albanian and English language, International Journal of Thales Educational Sciences (THEDS) ISSN (print): 2149-5130 - http://media.wix.com/ugd/d4d001_2582d04ef0264786b60ca6e76227ebc3.pdf

-15; Vol.2, No.1, Turqi, 2016

Millaku, Shkelqim, 2015, The Compound Nouns, https://www.academia.edu/6091482/The_Compound_Nouns

Millaku, Shkelqim, 2016, The Noun Phrases, Anglisticum Journal,

http://www.anglisticum.mk/index.php/Anglisticum/article/viewFile/580/647

Millaku, Shkelqim, 2015, The Direct Object, Anglisticum Journal,

http://anglisticum.mk/index.php/Anglisticum/article/view/233 Retrieved on February 17, 2016.

Millaku, Shkelqim, 2015, The Genitive, Anglisticum Journal

http://www.anglisticum.mk/index.php/Anglisticum/article/view/156

Retrieved on February 17, 2016 http://aassee.eu/anglisticum.mk/index.php/Anglisticum/article/view/1218

Millaku, Shkelqim, The Function Of Noun Phrases Between Albanian And English, The 2016 WEI International Academic Conference Proceedings Vienna, Austria: http://www.westeastinstitute.com/wp-content/uploads/2016/05/Shkelqim Millaku.pdf

Millaku, Shkelqim; Xhevahire Topanica-Millaku, The contrast and the function of the gender between Albanian to English language, European Journal of English language teaching, ISSN 2501 7136, http://www.oapub.org/edu/index.php/ejel/article/view/829

Millaku, Sh. – X. Topanica, European Journal of Education Studies, 2016 - oapub.org, The Compound Nouns Between English And Albanian Language, http://www.oapub.org/edu/index.php/ejes/article/view/216

Millaku, Sh. - X. Topanica; European Journal of Foreign Language …, 2016 - oapub.org, The Indirect Object (Io)–Albanian And English, http://www.oapub.org/edu/index.php/ejfl/article/view/294

Millaku, Sh. – X. Topanica, European Journal of English Language …, 2016 - oapub.org, The Gender Of Countable And Uncountable Nouns, http://www.oapub.org/edu/index.php/ejel/article/view/295

Sh. Millaku - European Journal of Foreign Language Teaching, 2017 - oapub.org, The Function Of Simple Sentence Between Albanian And English, http://oapub.org/edu/index.php/ejfl/article/view/828

Millaku, Sh. The Function Of Noun Phrases Between Albanian And English, The 2016 WEI International Academic Conference Proceedings Vienna, Austria, http://www.westeastinstitute.com/wp-content/uploads/2016/05/Shkelqim-Millaku.pdf
DOI: http://dx.doi.org/10.46827/ejes.v0i0.889

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Shkelqim Millaku

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Copyright © 2015-2018. European Journal of Education Studies (ISSN 2501 - 1111) is a registered trademark of Open Access Publishing Group. All rights reserved.


This journal is a serial publication uniquely identified by an International Standard Serial Number (ISSN) serial number certificate issued by Romanian National Library (Biblioteca Nationala a Romaniei). All the research works are uniquely identified by a CrossRef DOI digital object identifier supplied by indexing and repository platforms. All authors who send their manuscripts to this journal and whose articles are published on this journal retain full copyright of their articles. All the research works published on this journal are meeting the Open Access Publishing requirements and can be freely accessed, shared, modified, distributed and used in educational, commercial and non-commercial purposes under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).