DETERMINING SCIENCE TEACHERS’ LEVELS OF MOTIVATION AND SELF-REGULATION REGARDING USE OF EDUCATION TECHNOLOGIES

Hülya Aslan Efe, Yunus Emre Baysal

Abstract


In line with the growing importance of use of education technologies in the field of education, teachers are increasingly expected to use education technologies in class environment and to provide students with appropriate environments and opportunities to use these technologies. This situation makes it necessary to investigate teachers’ motivation for use of education technologies as well as their levels of self-regulation. For this reason, the purpose of this study was to determine science teachers’ levels of self-regulation and motivation for use of education technologies. The research sample included a total of 107 science teachers (Female:42; Male:65) working in the cities of Diyarbakir (F:16; M:33) and Bingöl (F:26, M:32) in the academic year of 2015-2016. In the study, the survey method, one of quantitative research methods, was used. The results revealed that the science teachers participating in the study had high levels of self-regulation and motivation regarding the use of education technologies. In addition, it was found that the science teachers’ levels of motivation regarding use of education technologies increased as they had higher levels of education. Depending on the findings, several suggestions were put forward including encouragement of science teachers to taking post-graduate education. 

 

Article visualizations:

Hit counter

DOI

Keywords


science teachers, educational technology, motivation, self-regulation

Full Text:

PDF Academia.edu E R I C

References


Abdullah, N. A., Abidin, M. J. Z., Luan, W. S., Majid, O. & Atan, H. (2006). The attitude and motivation of English language teachers towards the use of computers. Malaysian Online Journal of Instructional Technology, 3(1), 57-67.

Akkoyunlu, B. & Orhan, F. (2003). Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (BÖTE) Bölümü Öğrencilerinin Bilgisayar Kullanma Öz Yeterlik inancı ile Demografik Özellikleri Arasındaki ilişki. Turkish Online Journal of EducationalTechnology, 2(3).

Alci, B. & Altun, S. (2007). Lise öğrencilerinin matematik dersine yönelik öz düzenleme ve biliş üstü becerileri, cinsiyete, sınıfa ve alanlara göre farklılaşmakta mıdır. Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16, 33-44.

Arslan, A. (2008). Öğretmen adaylarının bilgisayar destekli eğitim yapmaya yönelik tutumları ile öz yeterlik algıları arasındaki ilişki. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 7(24), 101-109.

Aşkar, P. & Umay, A. (2001). İlköğretim matematik öğretmenliği öğrencilerinin bilgisayarla ilgili öz-yeterlik algısı. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(21).

Atay, A. D. (2014). Ortaokul öğrencilerinin fen öğrenmeye yönelik motivasyon düzeylerinin ve üst bilişsel farkındalıklarının incelenmesi. Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Aypay, A. & Özbaşı, D. (2008). Öğretmenlerin bilgisayara karşı tutumlarının incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 55(55), 339-362.

Bhattacherjee, A. (2012). Social science research: principles, methods and practices. USF Open Access Textbooks Collection. Book 3.

Borkowski, J. G. (1992). Metacognitive theory: A framework for teaching literacy, writing, and math skills. Journal of learning disabilities, 25(4), 253-257.

Canca, D. (2005). Cinsiyete göre üniversite öğrencilerinin kullandıkları bilişsel ve biliş üstü öz düzenleme stratejileri ile akademik başarıları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Çalışkan, S., Selçuk, G. S. & Özcan, Ö. (2010). Fizik öğretmen adaylarının öz yeterlik inançları: cinsiyet, sınıf düzeyi ve akademik başarının etkileri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 18(2), 449-466.

Çağıltay, K., Çakıroğlu, J., Çağıltay, N. & Çakıroğlu, E. (2001). Öğretimde bilgisayar kullanımına ilişkin öğretmen görüşleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(21).

Çetin, B. (2008). Marmara üniversitesi sınıf öğretmeni adaylarının bilgisayarla ilgili öz yeterlik algılarının incelenmesi. DÜ Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 11, 101-114.

Çetin, O. & Güngör, B. (2014). İlköğretim öğretmenlerinin bilgisayar öz-yeterlik inançları ve bilgisayar destekli öğretime yönelik tutumları. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33(1), 55-78.

Dadlı, G. (2015). Ortaokul 8. Sınıf öğrencilerinin fen ve teknoloji dersine yönelik öz düzenleme becerileri ve öz yeterlikleri ile akademik başarıları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kahramanmaraş.

Dede, Y. & Yaman, S. (2007). Öğrencilerin fen ve teknoloji ve matematik dersine yönelik motivasyon düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 13(4), 615-638.

De Jesus, S.N. & Conboy, J. (2001). A stress management course to prevent teacher distress, The International Journal of Educational Management. 15,131-137.

Demirel, M., Erdoğan, Ö. & Aydın, Ö. (2015). Öğretmen Adaylarının Öz-düzenleyici Öğrenme Stratejilerini Kullanma Düzeylerinin İncelenmesi. International Journal of Curriculum and Instructional Studies, 4(8).

Gökdere, M., Küçük, M. & Çepni, S. (2004). Eğitim teknolojilerinin üstün yetenekli öğrencilerin fen eğitiminde kullanımı üzerine bir çalışma: Bilim sanat merkezleri örneklemi. TOJET, 3(2), 149-157.

Güvercin, Ö., Tekkaya, C. & Sungur, S. (2010). Öğrencilerin fen öğrenimine yönelik motivasyonlarının incelenmesi: Karşılaştırmalı bir çalışma. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 39, 233-243

İmer, G. & Yürekli, A. (2009). Teachers candidates’ computer self-efficacy levels for sustainable development. e-Journal of New World Sciences Academy Education Sciences, 4 (1), 186- 197.

İpek, C. & Acuner, H. Y. (2011). Sınıf öğretmeni adaylarının bilgisayar öz-yeterlik inançları ve eğitim teknolojilerine yönelik tutumları. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(2).

Kaçar, I. G. & Zengin, Z. (2009). İngilizceyi yabancı dil olarak öğrenenlerin dil öğrenme ile ilgili inançları, öğrenme yöntemleri, dil öğrenme amaçları ve öncelikleri arasındaki ilişki: Öğrenci boyutu. Journal of Language and Linguistic Studies, 5(1), 55-89.

Kuş, B. B. (2005). Öğretmenlerin bilgisayar öz-yeterlik inançları ve bilgisayar destekli öğretime yönelik tutumları. Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Ankara.

Kutluca, T. & Ekici, G. (2010). Öğretmen adaylarının bilgisayar destekli eğitime ilişkin tutum ve öz-yeterlik algılarının incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 38(38).

Leung, M. & Chan, K. (1998). Gender and elective differences in the motivated strategies for learning of pre-service teacher education in Hong Kong. Retrieved 27 December, 2003, from http://www.aare.edu.au/98ap/leu98366.htm

Liou, P. Y. & Kuo, P. J. (2014). Validation of an instrument to measure students’ motivation and self-regulation towards technology learning. Research in Science & Technological Education, 32(2), 79-96.

Mayer, R. (1987). Educational psychology: A cognitive approach. Boston: Little, Brown and Co.

MEB (2013). İlköğretim Kurumları (İlkokullar ve Ortaokullar) Fen Bilimleri Dersi (3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar) Öğretim Programı, Ankara

MEB (2016). Fatih Projesi Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü, http://fatihprojesi.meb.gov.tr , Access date: 15/02/2016

Miura, I. T. (1987). The relationship of computer self-efficacy expectations to computer interest and course enrollment in college. Sex Roles, 16(5-6), 303-311.

Neber, H., He, J., Liu, B. X. & Schofield, N. (2008). Chinese high-school students in physics classroom as active, self-regulated learners: Cognitive, motivational and environmental aspects. International Journal of Science and Mathematics Education, 6(4), 769-788.

Öğüt, H., Altun, A. A., Sulak, S. A. & Koçer, H. E. (2004). Bilgisayar desteli internet erişimli interaktif eğitim Cd’si ile e-eğitim. Turkish Online, 67

Özçelik, H. & Kurt, A. A. (2007). İlköğretim öğretmenlerinin bilgisayar öz-yeterlikleri: Balıkesir ili örneği. İlköğretim online, 6(3).

Özder, H., Konedralı, G. & Sabancıgil, P. (2010). Examining Computer Self-Efficacy Beliefs of Teacher Candidates: Turkish Republic of Northern Cyprus Case. Inonu University Journal of Faculty Education, 11(1), 41-59.

Pajares, F. (2008). Motivational role of self-efficacy beliefs in self-regulated learning. Motivation and self-regulated learning: Theory, research, and applications, 111-139.

Pajares, F., Britner, S. L. & Valiante, G. (2000). Relation between achievement goals and self-beliefs of middle school students in writing and science. Contemporary Educational Psychology, 25(4), 406-422.

Pajares, F. & Valiante, G. (2001). Gender differences in writing motivation and achievement of middle school students: A function of gender orientation? Contemporary educational psychology, 26(3), 366-381.

Pamuk, S. & Peker, D. (2009). Turkish pre-service science and mathematics teachers’computer related self-efficacies, attitudes, and the relationship between these variables. Computers & Education, 53, 454-461.

Pintrich, P. R. & De Groot, E. V. (1990). Motivational and self-regulated learning components of classroom academic performance. Journal of educational psychology, 82(1), 33.

Perkins, D. N. (1985). The fingertip effect: How information-processing technology shapes thinking. Educational Researcher, 14(7), 11-17.

Pintrich, P. R. (1990). Implications of psychological research on student learning and college teaching for teacher education. In W. R. Houston (Ed.), Handbook of research on teacher education (pp. 826-857). New York: Macmillan.

Pintrich, P. R. (2000). Multiple goals, multiple pathways: The role of goal orientation in learning and achievement. Journal of educational psychology,92 (3), 544

Risemberg, R. & Zimmerman, B. J. (1992). Self‐regulated learning in gifted students. Roeper Review, 15(2), 98-101.

Sam, H. K., Othman, A. E. A. & Nordin, Z. S. (2005). Computer self-efficacy, computer anxiety, and attitudes toward the Internet: A study among undergraduates in Unimas. Educational Technology & Society, 8(4), 205-219.

Schraw, G., Crippen K. J. & Hartley, K. (2006). Promoting self-regulation in science education: Metacognition as part of a broader perspective on learning. Research in Science Education, 36, 111–139.

Seferoğlu, S. S. & Akbıyık, C. (2005). İlköğretim öğretmenlerinin bilgisayara yönelik öz-yeterlik algıları üzerine bir araştırma. Eğitim Araştırmaları Dergisi 19, 89-101

Sevinç, B., Özmen, H. & Yiğit, N. (2011). Investigation of primary students’ motivation levels towards science learning. Science Education International, 22(3), 218-232.

Sezer, A., Yıldırım, T. & Pınar, A. (2010). Coğrafya öğretmenliği öğrencilerinin bilgisayar öz-yeterlik algılarının incelenmesi. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(2), 163-176.

Şensoy, Ö. (2004). BDÖ deneyimi olan öğretmenlerin bilgisayar öz-yeterlik algıları ve BDÖ yönteminin yararına ilişkin inançları üzerine bir çalışma. Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Taşçı, G., Yaman, M. & Soran, H. (2010). Biyoloji öğretmenlerinin öğretimde yeni teknolojileri kullanma durumlarının incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 38(38).

Tay, B. (2014). Sosyal bilgiler dersinde öğrencilerin kullandıkları öğrenme stratejileri. Turkish Studies, 9(2), 1499-1515

Tavşancıl, E. (2002). Tutumların ölçülmesi ve SPSS ile veri analizi. Nobel Yayıncılık, Ankara.

Tekin, H. (1996). Eğitimde ölçme ve değerlendirme. Ankara: Yargı Yayınları.

Torkzadeh, G. & Koufteros, X. (1994). Factorial validity of a computer self-efficacy scale and the impact of computer training. Educational and Psychological Measurement, 54(3), 813- 821.

Torkzadeh, R., Pflughoeft, K. & Hall, L. (1999). Computer self-efficacy, training effectiveness and user attitudes: An empirical study. Behaviour & Information Technology, 18(4), 299-309.

Tuncer, M. & Tanaş, R. (2011). Eğitim fakültesi öğrencilerinin bilgisayar öz-yeterlik algılarının değerlendirilmesi. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4(6), 222-232.

Turan, S. & Demirel, Ö. (2010). Öz-düzenleyici öğrenme becerilerinin akademik başarı ile ilişkisi: Hacettepe üniversitesi tıp fakültesi örneği. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 38(38).

Tuti, S. (2005). Eğitimde bilişim teknolojileri kullanımı performans göstergeleri, öğrenci görüşleri ve öz-yeterlik algılarının incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Usluel, Y. & Seferoğlu, S. S. (2003). Eğitim fakültelerindeki öğretim elemanlarının bilgisayar kullanımı ve öz-yeterlik algıları. Bilişim Teknolojileri Işığında Eğitim Konferansı ve Sergisi, 21-23.

Uşun, S. (2000). Özel öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme. Pegem A Yayıncılık, Ankara.

Yenice, N., Özden, B. & Balcı, C. (2015). Examination of views about nature of science of pre-service science and elementary school teachers'. Journal of Education Faculty, 17(1), 237-281.

Yılmaz, M. (2007). Sınıf öğretmeni yetiştirmede teknoloji eğitimi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27(1).

Yılmaz, H. & Çavaş, P. H. (2007). Fen öğrenimine yönelik motivasyon ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. İlköğretim Online, 6(3).

Yılmaz, M., Gerçek, C., Köseoğlu, P. & Soran, H. (2006). Hacettepe Üniversitesi biyoloji öğretmen adaylarının bilgisayarla ilgili öz-yeterlik inançlarının incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30 (30).
DOI: http://dx.doi.org/10.46827/ejes.v0i0.756

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Hülya Aslan Efe, Yunus Emre Baysal

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Copyright © 2015-2022. European Journal of Education Studies (ISSN 2501 - 1111) is a registered trademark of Open Access Publishing Group. All rights reserved.


This journal is a serial publication uniquely identified by an International Standard Serial Number (ISSN) serial number certificate issued by Romanian National Library (Biblioteca Nationala a Romaniei). All the research works are uniquely identified by a CrossRef DOI digital object identifier supplied by indexing and repository platforms. All authors who send their manuscripts to this journal and whose articles are published on this journal retain full copyright of their articles. All the research works published on this journal are meeting the Open Access Publishing requirements and can be freely accessed, shared, modified, distributed and used in educational, commercial and non-commercial purposes under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).