THE DETERMINATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN THE ATHLETES’ PERSONALITY TRAITS AND THEIR POSITIVE THINKING LEVEL

Ünsal Tazegül

Abstract


The aim of this study is to introduce the determination of the relationship between the athletes’ personality traits and their positive thinking level. The study involved in total 175 athletes, who have participated to the study voluntarily. The Eysenck Personality Survey (Shortened Version) (EKA- GGK) was used. Reliability and validity studies have been made by Karancı and his colleagues and Positive Thinking Scale, of which validity, reliability has been done by Akın, and his friends in 2015 have been used as data collection tool in this study. SPSS 20 Packet Programme has been used for analyzing the collected data. “Kolmogorov-Smirnov” single sample test has been applied to learn whether the data have a normal distribution or not. “Anova-Homogeneity of Variance” Test has been applied to detect the data homogeneity and it has been found out that data have normal and homogeneous distribution. Descriptive Statistic and Persoan Correlation Analysis have been applied for analyzing the data. At the end of the descriptive statistics found that the athletes’ positive thinking score ((16,5569±5,18757), the extroverted personality score (3,2733 ± 1,41454), the neurotic personality score (3,1637 ± 1,75133) and the psychotic personality score, 4588 ± 1.34607). At the end of the correlation analysis, it has been detected that there is a positive way correlation between extroverted and positive thinking.

 

Article visualizations:

Hit counter

DOI

Keywords


positive thinking, personality, athletes

References


Akın, A., Uysal, R., & Akın, Ü. (2015). Olumlu Düşünme Becerileri Ölçeğinin Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirliği. Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi, 51, 265-270.

Bekhet, A. K ve Zauszniewski, A. (2013). Measuring use of positive thinking skills: Psychometric testing of a new scale. Western Journal of Nursing Research, 35(8) 1074–1093.

Cüceloğlu, D. (2002). İnsan ve Davranışı, 10. Baskı, Remzi Kitapevi: İstanbul.

Çubukçu, Z. (2004). Öğretmen adaylarının düşünme stillerinin öğrenme biçimlerini tercih etmelerindeki etkisi. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz, İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya

Erez, A., Johnson, D. E ve Judge, T.A. (1995) Self-deception as a mediator of the relationship between dispositions and subjective well-being. Personality and Individual Differences, 5, 597–612.

Feist, J. (1990). Theories of Personality, Mc Neese State University.

Freitag, F. E. (2003). Pozitif düşünce negatif etkilerden kurtulmanın yolları ya da dünyanın saklı bilinci. (Çev. Uğur Önder).İstanbul: Omega Yayınları.

Geçtan, E. (2004). Psikanaliz ve Sonrası. İstanbul: Metis Yayınları.

Güney, S. (2000). Davranış Bilimler ve Yönetim Psikolojisi Terimler Sözlüğü. Nobel Yayın Dağıtım: Ankara.

Güven, Ö. (1988). Minder Güreşini Seçenlerin Tercihinde Rol Oynayan Psişik özellikler. Doktora Tezi. Marmara Üniversitesi, İstanbul.

Hançerlioğlu, O. (1993). Ruhbilim Sözlüğü.2, baskı. Remzi Kitap Evi: İstanbul.

Kuru, E. (2003). Farklı Statüdeki Beden Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin Kişilik Özellikleri. G.Ü.Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 23(1):175- 191.

Öğretir, D, A. (2004). Pozitif Düşünmeye Dayalı Grup Eğitimi Programının Annelerin Benlik Algısı, Eşlerine ve Çocuklarına Yönelik Tutumları ile Kendini Denetleme Becerisi ve Otomatik Düşünceleri Üzerinde Etkisi. Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Öztürk, O.(1997). Ruh Sağlığı ve Bozuklukları, Ankara: Hekimler Yayın Birliği.

Pehlivan, Z., Ada. N. E. (2011). Kişilik Gelişimi İçin Beden Eğitimi Ders Uygulamaları. Ulusal Beden Eğitimi ve Spor Öğrt. Kongresi 25- 27 Mayıs 2011, VAN/YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi Özel Sayısı, 83- 95.

Scott, D. (1997).Toiling in Obscurity. Women’s Sports& Fitness. 19(6):37-40.

Şahan, H. (2008) Üniversite Öğrencilerinin Sosyalleşme Sürecinde Spor Aktivitelerinin Rolü. KMU İİBF Dergisi, 10 Sayı, 261-278.

Tazegül, Ü. (2014). Sporun Kişilik Üzerindeki Etkisinin Araştırılması, The Journal of Academic Social Science Studies, 25, 537-544.

Tazegül, Ü. (2015). Elit Düzeydeki Sporcuların Kişilik Özellikleri İle Stresle Başa Çıkma Tarzları Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi, The Journal of Academic Social Science Studies, Number: 40, p. 453-461.

Tazegül, Ü. (2012). Güreşçilerin Kişilik Özellikleri ile Stresle Başa Çıkma Tarzları Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi. Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, Dumlupınar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi Spor Anabilim Dalı, Kütahya.

Trish, G., Anne, J., Kellie, L. & David, B. (2002). An Evaluative Case Study of a Psychological Skills Training Program For Athletes With Intellectual Disabilities. Adapted Physical Activity Quarterly. 19(3): 350-362.

Tod, A., Warnock, C., & Allmark, P. (2011). A critique of positive thinking for patients with cancer. Nursing Standard, 25, 43-47.

Tosunoğlu, F. (2008). Orta Öğretimde Okuyan Takım Sporları ile Uğraşan Sporcu Öğrencilerin Spor Branşlarına Göre Kişilik Özelliklerinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi. Ankara.

Yıldız, M. (2008). Farklı liglerde yer alan futbolcuların kişilik tipleri ile sürekli öfke-öfke ifade tarzlarının incelenmesi, Yayımlanmamış doktora tezi, Gazi üniversitesi, sağlık bilimleri enstitüsü, Ankara.
DOI: http://dx.doi.org/10.46827/ejes.v0i0.468

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Ünsal Tazegül

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Copyright © 2015-2018. European Journal of Education Studies (ISSN 2501 - 1111) is a registered trademark of Open Access Publishing Group. All rights reserved.


This journal is a serial publication uniquely identified by an International Standard Serial Number (ISSN) serial number certificate issued by Romanian National Library (Biblioteca Nationala a Romaniei). All the research works are uniquely identified by a CrossRef DOI digital object identifier supplied by indexing and repository platforms. All authors who send their manuscripts to this journal and whose articles are published on this journal retain full copyright of their articles. All the research works published on this journal are meeting the Open Access Publishing requirements and can be freely accessed, shared, modified, distributed and used in educational, commercial and non-commercial purposes under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).