THE EFFECT OF MATHEMATIZATION ACTIVITIES PERFORMED IN THE INFORMAL LEARNING ENVIRONMENTS ON THE OPINIONS OF GIFTED STUDENTS ON MATHEMATICS DISCIPLINE

Erhan Şahin, Özhan Çelebi, Levent Taşdemir, Vedat Kabasakal

Abstract


The main purpose of this research is to create an educational environment including real mathematical problems that can be solved through the interdisciplinary approach and inductive methods and to examine the change brought about by this environment in terms of the opinions and perspectives of special talented students related to the mathematics discipline. The study was conducted in Kayseri Province through the project “Mathematics Energising in Nature and Structures” supported within the context of Nature Education and Science Schools Support Program of Scientific and Technological Research Council of Turkey (STRCT). The study group of this research is composed of 35 special talented students (22 males, 13 females) going on the project education at 9th and 10th grade in the science and art centre (SAC) in Ankara province during 2017-2018 academic year. In this study, the case study method, one of the qualitative research approaches, was used so as to examine the opinions of the students before and after the project process. Pre-interview through the semi-structured interview form before the project period and post-interview after the project period were conducted to the students in the study, and the data obtained about how the students were affected by the case were analysed. Upon the practice, it was determined that there were some findings indicating that it enabled the students to associate mathematics with the other disciplines and real life. It was concluded that the scientific activities carried out in informal learning environments significantly increased the attitudes of the students attending the science camp towards the science after the practice when compared to case before the practice, and that these activities also brought about positive changes in the perspectives of the students on science, scientific knowledge, and scientific environments.

 

Article visualizations:

Hit counter

DOI

Keywords


gifted/special talented student, mathematization, informal learning, nature of science, interdisciplinary teaching

Full Text:

PDF

References


Adam, J. (2003). Mathematics in nature: Modeling patterns in the natural world. New Jersey: Princeton University Press.

Bahadir E., Hırdıç K. (2018). "Matematik müzesinde yürütülen öğrenme etkinliklerinin öğrencilerin matematikleştirme sürecine katkıları ve uygulama hakkında öğrenci görüşleri", Turkish Studies, vol.13, pp.151-172.

Balkan Kıyıcı, F. & Atabek Yiğit, E. (2010). Science education beyond the classroom: A field trip to wind power plant. International Online Journal of Educational Sciences. 2(1), 225-243.

Braund, M. & Reiss, M. (2006). Towards a more authentic science curriculum: The contribution of out-of-school learning. International Journal of Science Education, 28(12), 1373-1388.

Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E., Akgün, Ö., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2009). Bilimsel araştırma yöntemleri (3. bs.). Ankara: Pegem Akademi.

Carr, M. ve Alexander, J. (1996). Where gifted children do and do nor excel on metacognitive tasks. Roeper Review, 18(3), 212–218.

Clark, B. (2002). Growing up gifted: developing the potential of children at home and at school. Upper Saddle River: NJ: Prentice.

Creswell, J. W. (2007). Qualitative inquiry & research design: Choosing among five approaches (2. Baskı). USA: SAGE Publications.

Çığrık, E. (2016). Bir Öğrenme Ortamı Olarak Bilim Merkezleri. İnformal Ortamlarda Araştırmalar Dergisi, 1 (1), 79-97. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/jrinen/issue/26875/267108

Davaslıgil, Ü. (2004). Erken çoçuklukta üstün zekâlı çocuklara uygulanacak farklılaştırılmış eğitim programı. Şirin, M.R., Kulaksızoğlu A., Bilgili, A.E. (Ed.), I. Türkiye Üstün Yenekli Çocuklar Kongresi Seçilmiş Makaleler Kitabı içinde (s. 289-300). İstanbul: Çocuk Vakfı.

Davidson, J. E. (2012). Is giftedness truly a gift? Gifted Education International, 28(3), 252–266.

Demirel, Ö., Tuncel, İ., Demirhan, C. ve Demir, K. (2008). Çoklu Zekâ Kuramı ile Disiplinlerarası Yaklaşımı Temel Alan Uygulamalara İlişkin Öğretmen-Öğrenci Görüşleri. Eğitim ve Bilim, 33(147), 14–25.

Erten, Z , Taşçi, G . (2016). Fen Bilgisi Dersine Yönelik Okul Dışı Öğrenme Ortamları Etkinliklerinin Geliştirilmesi Ve Öğrencilerin Bilimsel Süreç Becerilerine Etkisinin Değerlendirilmesi. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (2), 638-657. DOI: 10.17556/jef.41328)

Eshach, H. (2007). Bridging In-school and Out-of-school Learning: Formal, Non-Formal, and Informal Education. Journal of Science Education and Technology,16, 171-190.

French, D. (2004). Teaching and Learning Geometry (3. bs.). London: Continuum Publishing Group.

Freudenthal, H. (2002). Revisiting Mathematics Education: China lectures (9. bs.). New York: Kluwer Academic Publishers.

Haverty, L., Koedinger, K., Klahr, D. ve Alibali, M. (2000). Solving Inductive Reasoning Problems in Mathematics : Not-so-Trivial Pursuit. Cognitive Science, 24(2), 249–298.

Hayes, B. (2007). The Development of Inductive Reasoning. A. Feeney ve E. Heit (Ed.), Inductive reasoning: Experimental, developmental, and computational approaches içinde (s. 25). Cambridge: Cambridge University Press.

Herman, T. (2018, January). Improving students’ mathematical representational ability through RME-based progressive mathematization. In Journal of Physics: Conference Series (Vol. 948, No. 1, p. 012038). IOP Publishing.

Hoctor, M. (2013). Identfying young gifted children. PhD Thesis. Unıversıty of Southern Calıfornıa.

Jacobs, H. H. (1989). Interdisciplinary curriculum: Design and implementation. Association for Supervision and Curriculum Development, 1250 N. Pitt Street, Alexandria, VA 22314.

Konur, B. K., Şeyihoğlu, A., Sezen, G. & Tekbıyık, A. (2011). Evaluation of a science camp: Enjoyable discovery of mysterious world. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 11(3), 1602-1607.

National Council Of Teachers Of Mathematics. (2000). Principles and Standards for School Mathematics. School Science and Mathematics. Reston, VA. doi:10.1111/j.1949-8594.2001.tb17957.x

Nesin, A. (2008). Matematik ve Doğa. İstanbul: Nesin Yayınevi.

Özkök, A. (2005). Disiplinler arası yaklaşıma dayalıyaratıcı problem çözme öğretim programının yaratıcı problem çözme becerisine etkisi. Hacettepe üniversitesi eğitim fakültesi dergisi, 28(28), 159-167.

Öztürk Akar, E, Ayvaz, Ü. (2018). Üstün Yetenekli Çocuklar Neden Bir Bilim Okulu Projesine Katılmak İster?. Milli Eğitim Dergisi, 47 (Özel Sayı 1), 333-342. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/milliegitim/issue/40518/481766

Randler, C., Baumgartner, S., Eisele, H., & Kienzle, W. (2007). Learning at workstations in the zoo: A controlled evaluation of cognitive and affective outcomes. Visitor Studies, 10(2), 205-216

Sak, U. (2011). Üstün yetenekliler eğitim programları modeli (üyep) ve sosyal geçerliği. Eğitim ve Bilim, 36(161), 213-229.

Serra, M. (2008). Discovering Geometry: An Investigative Approach. Emeryville: Key Curriculum Press.

Sheffield, L. J. (1994). The development of gifted and talented mathematics students and the National Council of Teachers of Mathematics Standards (No. 9404). DIANE Publishing.

Sontay, G., Tutar, M., Karamustafaoğlu, O. (2016). “Okul Dışı Öğrenme Ortamları ile Fen Öğretimi" Hakkında Öğrenci Görüşleri: Planetaryum Gezisi. İnformal Ortamlarda Araştırmalar Dergisi, 1 (1), 1-24. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/jrinen/issue/26875/263991

Sternberg, R. J. (2009). WISC as a model of giftedness. C. A. J. S. Renzulli, Gubbins E. J., McMillen, K. S., Eckert, R. D., & Little (Ed.), Sytems & Models for developing programs for gifted & talented içinde (ss. 477–503). Waco, Texas: Pruffrock.

Şahin, E., Kabasakal, V. (2018). STEM Eğitim Yaklaşımında Dinamik Matematik Programlarının (Geogebra) Kullanımına Yönelik Öğrenci Görüşlerinin İncelenmesi. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6 (STEMES’18), 55-62. DOI: 10.18506/anemon.463877

Şahin, E. (2018). Üstün/Özel Yetenekli Öğrencilerin STEM Eğitim Yaklaşımına ve Bir STEM Materyali Olarak Algodoo'ya Yönelik Görüşlerinin Belirlenmesi. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 12(26), 259-280. doi: 10.29329/mjer.2018.172.14.

Tekbıyık, A., Şeyihoğlu, A., Sezen, V. G., & Konur, B. K. (2013). Aktif öğrenmeye dayalı bir yaz bilim kampının öğrenciler üzerindeki etkilerinin incelenmesi. The Journal Of Academic Social Studies, 6(1), 1383-1406.

Umay (2002). Gazetelerin bilmece bulmaca eklerindeki matematik. Bilişim Teknolojileri Işığında Eğitim Konferansı ve Sergisi. ODTÜ. Ankara: Semor

Umay, A. (2007). Eski Arkadaşımız Okul Matematiğin Yeni Yüzü. Ankara: Aydan Web Tesisleri.

Ülger, A. (2005). Matematiğin Kısa bir Tarihi. Bilim, Eğitim ve Düşünce Dergisi, 5(1), 1–8.

Van de Walle, J. A., Karp, K. S. ve Bay-Williams, J. M. (2013). İlkokul ve ortaokul matematiği: Gelişimsel yaklaşımla öğretim. (S. Durmuş, Ed.) (7. bs.). Ankara: Nobel Yayıncılık.

VanTassel-Baska, J. ve Strambaugh, T. (2012). Jacob’s ladder for grade. Waco, Texas: Pruffrock.

White, S. (2011). Designing defensible classroom programs for gifted secondary school learners–a handbook for teachers. North Shore City, New Zealand: Gifted Education Consultant.

Yıldırım, A. (1996). Disiplinlerarası öğretim kavramı ve programlar açısından doğurduğu sonuçlar. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(12).

Yıldırım, A. & Şimşek. H. (2016). Sosyal Bilimlerde nitel araştırma Yöntemleri (10. basım). Ankara, Türkiye: Seçkin Yayıncılık.

Yıldırım, M., Atila, M., Doğar, Ç. (2016). 6. ve 7. Sınıf Öğrencilerinin Fen Bilimleri Etkinliklerine Yönelik Düşünceleri: Küçük Bilim Adamları Keşifte Projesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13 (1), 194-212. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/yyuefd/issue/25853/272545
DOI: http://dx.doi.org/10.46827/ejes.v0i0.2348

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Erhan Şahin, Özhan Çelebi, Levent Taşdemir, Vedat Kabasakal

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Copyright © 2015-2023. European Journal of Education Studies (ISSN 2501 - 1111) is a registered trademark of Open Access Publishing Group. All rights reserved.


This journal is a serial publication uniquely identified by an International Standard Serial Number (ISSN) serial number certificate issued by Romanian National Library (Biblioteca Nationala a Romaniei). All the research works are uniquely identified by a CrossRef DOI digital object identifier supplied by indexing and repository platforms. All authors who send their manuscripts to this journal and whose articles are published on this journal retain full copyright of their articles. All the research works published on this journal are meeting the Open Access Publishing requirements and can be freely accessed, shared, modified, distributed and used in educational, commercial and non-commercial purposes under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).