JOB MOTIVATION LEVEL FOR ELEMENTARY SCHOOL TEACHERS WHO MADE FIELD CHANGES

Mehmet Akif Erdener, Merve Dalkıran

Abstract


The aim of this research is to determine the job motivation levels of primary school teachers who have made or have had to make field changes due to the new education system (4+4+4). The sample of the research consists of 512 teachers working in primary and secondary schools in Balıkesir province in 2016-2017. The data needed for the research were obtained through the Job Motivation Scale that consisted of 18 items in accordance with the survey research model in quantitative research methods. In the analysis of the data, techniques such as Confirmatory Factor Analysis (CFA) and Multivariate Analysis of Variance (MANOVA) were used. As a result of the research, significant differences were found in organizational-managerial and psycho-social dimensions of job motivation in terms of gender, school type and field change.

 

Article visualizations:

Hit counter

DOI

Keywords


job motivation, 4+4+4 education system, teacher, field change

References


Abbasoğlu, Ş. (2015). İş Görenlerde Örgütsel Adalet Algısı ve Örgütsel Adaletin Çalışanların İş Motivasyonu Üzerindeki Etkisi Bir Devlet Hastanesi Örneği.Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Atılım Üniversitesi, Ankara.

Ağca, V., & Ertan, H. (2008). Duygusal bağlılık içsel motivasyon ilişkisi: Antalya’da beş yıldızlı otellerde bir inceleme. Afyon Kocatepe Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi,2,135-156.

Aksoy, H. (2006). Örgüt İkliminin Motivasyon Üzerine Etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Aktan, S. ve Tezci, E. (2013). Matematik Motivasyon Ölçeği (MMÖ) Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. International Journal of Social Science, 6 (4), 57-77.

Argon, T., & Ertürk, R. (2013). İlköğretim okulu öğretmenlerinin içsel motivasyonları ve örgütsel kimliğe yönelik algıları. Kuram ve Uygulamalarda Eğitim Yönetimi, 19(2), 159-179.

Bayrakdar, B. (2016). Çalışanların motivasyonunu etkileyen faktörler: Bandırma belediyesi örneği. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir.

Demirci, O. (2011). Ilköğretim okullarında çalışan sözleşmeli ve kadrolu öğretmenlerin özlük haklarındaki farklılıklar ve iş motivasyonu. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Uşak Üniversitesi, Uşak.

Deniz, Ü., & Erdener, M. A. (2016). Öğretmenlerin iş motivasyonlarını etkileyen etmenler. Tüfekçi, Ö. K. (Ed.). Sosyal bilimlerde stratejik araştırmalar (ss. 29-41). Saarbrücken: Lambert Academic Publishing.

Dubrin, A.J. (2012). Essentials of management. Mason, OH: Cengage South- Western.

Eren, E. (2015). Örgütsel davranış ve yönetim psikolojisi (15. Baskı). İstanbul: Beta Yayınları.

Ertürk, R. (2014). Oğretmenlerin iş motivasyonları ile örgütsel bağlılıkları arasındaki ilişki (Bolu İli Örneği). Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.

Güçlü, N., Recepoğlu, E., & Kılınç, A.Ç. (2014). İlköğretim okullarının örgütsel sağlığı ile öğretmenlerin iş motivasyonları arasındaki ilişki. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(1), 140-156.

Güven, İ. (2012). Eğitimde 4+4+4 ve FATIH projesi yasa tasarısı= reform mu? Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 1(1), 1-22.

Hoy, W. K., & Miskel, C. G. (2010). Eğitim yönetimi teori, araştırma ve uygulama (7. baskı) (Çev. Selahattin Turan). İstanbul: Nobel Yayınları.

Karakaya, A., & Ay, F. A. (2007). Çalışanların motivasyonunu etkileyen faktörler: Sağlık çalışanlarına yönelik bir araştırma. C. Ü. Sosyal Bilimler Dergisi,31(1),55-67.

Kırcı, A. (2013). Sağlık çalışanlarının motivasyonunu etkileyen faktörler Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Örneği. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Atılım Üniversitesi, Ankara.

Köprülü, T. S. (2011). Ilköğretim okullarındaki öğretmenlerin örgütsel vatandaşlık davranışları il motivasyonları arasındaki ilişki. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Latham, G. P. (2003). Goal setting: A five-step approach to behavior change. Organizational Dynamics, 32(3), 309-318.

Lunenburg, F.C. (2011). Goal-setting theory of motivation. International Journal of Management, Business, and Administration, 15(1), 1-6.

Marion, R., Christiansen, J., Klar, H., Schreiber, C., & Erdener, M. A., (2016). Informal leadership, interaction, cliques and productive capacity in organizations: A Collectivist analysis. The Leadership Quarterly,27, 242-260.doi:10.1016/j.leaqua.2016.01.003.

Memişoğlu, S.P., &Kalay, M. (2017). İlkokul ve ortaokullarda görev yapan öğretmenlerin örgütsel bağlılık ve motivasyonları arasındaki ilişki (Bolu ili örneği). Electronic TurkishStudies, 12(4),367-392.

Mercanlıoğlu, Ç. (2012). Örgütlerde performans yönetimi ile iş görenlerin motivasyonuarasındaki ilişki. Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 1(4),41-52.

Oran, F. Ç. (2012). Orgütsel bağlılık ve iş motivasyonu ilişkisi: Kamu sektöründe bir uygulama. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Trakya Üniversitesi, Edirne.

Onaran, O. (1981). Çalışma yaşamında güdülenme kuramları. Ankara: Sevinç Matbaası.

Örücü, E., & Kambur, A. (2008). Örgütsel–yönetsel motivasyon faktörlerinin çalışanların performans ve verimliliğine etkilerini incelemeye yönelik ampirik bir çalışma: Hizmet ve endüstri işletmesi örneği. Yönetim ve Ekonomi Dergisi,15(1),85-97.

Öztürk, Z., & Dündar, H. (2003). Örgütsel motivasyon ve kamu çalışanlarını motive eden faktörler. C. Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 2(4), 57-67.

Recepoğlu, E. (2013). Öğretmenlerin iş motivasyonlarının farklı değişkenler açısından incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi,2(21), 575-558.

Robins, S. P., & Judge, T. A. (2013). Organizational behavior (15.ed.). New York: Prentice Hall.

Sabuncuoğlu Z., &Tüz M. (2008). Örgütsel psikoloji (4.baskı). Bursa: Alfa Aktüel Yayınları.

Schermerhorn, J. R., Hunt, J. G., &Osborn, R.N. (2002). Organizational behavior (7th ed.). New York: John Willey & Sons.

Sezer, F. (2012). Examining of Teacher Burnout Level in Terms of Some Variables. International Online Journal of Educational Sciences, 4(3).

Soykenar, M. (2008). Sağlık işletmelerinde personelin motivasyonunu etkileyen faktörler: Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesinde örnek bir uygulama. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.

Şenel, G. (2011). Stres faktörlerinin iş motivasyonuna etkisi: Turist rehberleri üzerine bir uygulama. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir.

Tanrıverdi, S. (2007). katılımcı okul kültürünün yabancı dil öğretmenlerinin iş motivasyonuyla ilişkisine yönelik örnek bir çalışma. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi, İstanbul.

Tezci, E., & Gürol, A. (2003). Oluşturmacı öğretim tasarımı ve yaratıcılık Constructivist Instructional Design and Creativity. The Turkish Online Journal of Educational Technology – TOJET, 2(1), 50-55.

Tezci, E., Sezer, F., Gürgan, U., &Aktan, S. (2015). A study on social support and motivation. Anthropologist, 22(2), 284-292.

Toker, B. (2006). Konaklama işletmelerinde işgören motivasyonu ve motivasyonun iş doyumuna etkileri- izmir’deki beş ve dört yıldızlı otellere yönelik bir uygulama. Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.

Tunçer, P. (2013). Örgütlerde performans değerlendirme ve motivasyon. Sayıştay Dergisi, 88(1), 87- 108.

Yavuz, C., &Karadeniz, C. B. (2009). Sınıf öğretmenlerinin motivasyonlarının iş tatmini üzerine etkisi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2(9),507-519.

Yıldırım, B. (2013). Türk eğitim sistemi ve okul yönetimi. Sağlam, A Ç. (Ed.) içinde, Türk eğitim sisteminin hukuksal yapısı (67-82). Ankara: Maya Akademi.

Yıldız, S., Savcı, G., & Kapu, H. (2014). Motive edici faktörlerin çalışanların iş performansına ve işten ayrılma niyetine etkisi. Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F Dergisi, 21 (1),233-249.

Yılmaz, F. (2009). Eğitim örgütlerinde örgüt kültürünün öğretmenlerin iş motivasyonu üzerindeki etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, Konya.
DOI: http://dx.doi.org/10.46827/ejes.v0i0.1263

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Mehmet Akif Erdener, Merve Dalkıran

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Copyright © 2015-2022. European Journal of Education Studies (ISSN 2501 - 1111) is a registered trademark of Open Access Publishing Group. All rights reserved.


This journal is a serial publication uniquely identified by an International Standard Serial Number (ISSN) serial number certificate issued by Romanian National Library (Biblioteca Nationala a Romaniei). All the research works are uniquely identified by a CrossRef DOI digital object identifier supplied by indexing and repository platforms. All authors who send their manuscripts to this journal and whose articles are published on this journal retain full copyright of their articles. All the research works published on this journal are meeting the Open Access Publishing requirements and can be freely accessed, shared, modified, distributed and used in educational, commercial and non-commercial purposes under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).