THE NOMINAL CLAUSES OF ENGLISH AND ALBANIAN LANGUAGE

Shkelqim Millaku

Abstract


The Nominal Clauses function as like the noun phrases. This means that a nominal clause has subject, object, complement or prepositional complement etc. The nominal groups are things “we usually add some information about it which shows how we experience or perceive the thing it is important to remember language is not reality itself, but only the way we see reality, the way we experience it”.We can usually test the nominal clause by seeing whether we can replace the clause with it or something, e.g.

He thinks you will be surprised.               (He thinks something.)

That she got better was a miracle.           (Finite nominal clause – subject)

I heard that you were there.                   (Finite nominal clause – subject)

I wanted you to know.                            (Non-finite nominal clause – object)

He likes playing rugby.                            (Non-finite nominal clause – object)

 

 

Article visualizations:

Hit counter

DOI

Keywords


nominal clauses, English and Albanian, subject, object, complement or prepositional complement

Full Text:

PDF

References


Carnie, A. (2002). Syntax. Oxford.

Radford, A. (2004). English Syntax. Cambridge.

Radford, A. (1997). Syntactic theory and the structure of English. Cambridge.

Radford, A. (2004). English syntax. Cambridge.

Aronoff, M. (1992). Morphology now, State University of New York.

Aronoff, M. (1975). Word Formation in Generative Grammar. Cambridge.

Baker, C.L. (1995). English Syntax. London.

Grup autoresh. (2002). Gramatika e Gjuhës shqipe I. Tiranë.

Grup autoresh. (2002).Gramatika e gjuhës shqipe II. Tiranë.

Ian, R. (1997). Comparative Syntax. London.

Jokl, N. (1972). “Naim be Frashëri e pasunimi i gjuhës shqipe”, Gjurmime albanologjike, Seria e shkencave filologjike II. Prishtinë.

Josif, M. (2005). Hyrje në sintaksën gjenerative. Prishtinë.

Josif, M. (2008). Rendi i fjalëve dhe struktura e fjalive kohore. Prishtinë.

Lasnik, H. (2002).The minimalist Program in Syntax. Cambridge.

Laurie, B. (1983). English word-formation. New York.

Laurie, B. (1983). English Word Formation. Cambridge.

Lawri, B. (1996). English Word-formation. Cambridge.

Lees, R. B. (1960). The Grammar of English Nominalization. The Hague. Mouton.

Leonard, B. (20099). The syntax of argument structure. Cambridge.

Newmark, L. (1982). Philip Hubbard, Peter Prifti. Standard Albanian, A reference grammar for students. Stanford, California. USA.

Leslie, D. Alan Riding. (2004). Essential Shakespeare handbook. London.

Lilane, H. (1997). The New Comparative syntax. London.

Lloshi, Xh. (1999). Stilistika dhe Pragmatika. Tiranë.

Loyd, G. (1974). Albanian phonology. Wiesbaden. Germany.

Lynn, B. (1999). English syntax. New York.

Lyons, J. (1970). Generative Syntax. Harmondsworth.

Lyons, J. (1984). Language Linguistics. Cambridge University Pres.

Camaj, M. (1984). Albanian grammar. Wiesbaden, Germany.

Matthews, P.H. (1984). Syntax, Cambridge.

Max M. (2002). Doing Grammar. New York.

Çeliku, M (…). (1996).Gramatika e gjuhës shqipe II. Tiranë.

Memushaj, R. (2008). Gjuhësi gjenerative. Tiranë.

Merxhani, B. (1998). Formula të Neoshqiptarismës. Prishtinë.

Michael, M. (2008). English and American literature. Stuttgart.

Michaela, M. (2005). English General Nouns. Liverpool.

Mita, J. (2005). Hyrje në sintaksën gjenerative. Prishtinë.

Nushi, M. (2003). Gjuha e sotme shqipe. Prishtinë.

Chomsky, N. (1972). Studies on semantics in generative grammar. Paris.

Chomsky, N. (1980). Rules and representation. Oxford, London.

Chomsky, N. (1982). The generative enterprise. Dordrecht. Holland.

Chomsky, N. (1965). Aspects of the theory of syntax. Cambridge.

Chomsky, N. (1986). Knowledge of language. New York.

Chomsky, N. (2002). Syntactic Structures. New York.

Chomsky, N. (2007). Language and problems of knowledge, (përkth. në shqip Blerta Topalli). Tiranë.

Chomsky, N. 2010). Development of the Anglo-Saxon Language and Linguistic. Universal. Philadelphia.

Culicover, P. (1976). Syntax. New York.

Culicover, P. (1992). Syntax. London.

Culicover, P. (2005). Simple syntax. Oxford.

Culicover, P. (2007). Simpler syntax. Oxford.

Sgall, P (…). (1968). A functional approach to syntax, in generative description of language. New York.

Qesku, P. (2002). Fjalor Anglisht-Shqip, English-Albanian Dictionery. Tiranë.

Quirk R & Sidney Greenbaum. (1985). A comprehensive grammar of the English language. New York.

Raymond, M. (1986). English Grammar in Use. Cambridge.

Van, R. (1997). Valinm Randy, LaPolla. Syntax. New York.

Huddleston, R. (1976). An Introduction to English transformation syntax. New York.

Huddleston, R., Geoffrey Pullum. (2002). The Cambridge grammar of theEnglish language. Cambridge.

Millaku, Sh. (2009). Kontributi i Zellik Harris për gjuhësinë, IASH. Tetovë.

Millaku, Sh. (2015). Kërkime gjuhësore. Prizren.

Millaku, Sh. (2011). Studime gjuhësore I. Prishtinë.

Millaku, Sh. (2011). Strukturat sintaksore. Prishtinë.

Millaku, Sh. (2009). (Profesor Selman Riza dhe Albanologjia) Studimet e Selman Rizes në fushën e morfologjisë. Korçë, f. 143-150.

Millaku, Sh. (2011). Historiku i nyjës se prapme (kontrast me gjuhët ballkanike), Edukologjia, nr.2, f.81-96. Prishtinë.

Shkelqim Millaku, The contrast of Direct Object between Albanian and English language ISSN: 2454-1362, http://www.onlinejournal.in - http://www.onlinejournal.in/IJIRV2I7/253.pdf Imperial Journal of Interdisciplinary Research, Dubai, 2016.

Shkelqim Millaku, The contrast of the gender between Albanian and English language, International Journal of Thales Educational Sciences (THEDS) ISSN (print): 2149-5130 - http://media.wix.com/ugd/d4d001_2582d04ef0264786b60ca6e76227ebc3.pdf 1-15; Vol.2, No.1, Turqi, 2016

Millaku, Shkelqim, 2015, The Compound Nouns,https://www.academia.edu/6091482/The_Compound_Nouns

Millaku, Shkelqim, 2016, The Noun Phrases, Anglisticum Journal, http://www.anglisticum.mk/index.php/Anglisticum/article/viewFile/580/647

Millaku, Shkelqim, 2015, The Direct Object, Anglisticum Journal, http://anglisticum.mk/index.php/Anglisticum/article/view/233, Retrieved on February 17, 2016.

Millaku, Shkelqim, 2015, The Genitive, Anglisticum Journal http://www.anglisticum.mk/index.php/Anglisticum/article/view/156 Retrieved on February 17, 2016.

Pinker, S. (1984). Language Learnability of language development. London.

Mann, S. A. (1932). Short Albanian grammar. London.

Evertsen, L. S. (2004). Native American Literatures, New York.

Jupp, T. C. & John Milne. (1968). English sentence structure. London.

Harris, Z. (1951). Structural linguistic. London.

Shkelqim Millaku, The Derived (Origin) of Words of Albanian and English Language, SSRN, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3050673

Shkelqim Millaku, The Prefixes and Suffixes of Albanian and English Language, Journal of the Association-Institute for English Language and American Studies, Tetovo, Republic of North Macedonia., ISSN (print): 1857-8179. ISSN (online): 1857-8187. http://www.anglisticum.org.mk/index.php/IJLLIS/article/view/1483

Shkelqim Millaku, The Contrast of the Gender between Albanian and English Language, SSRN, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3041938

Shkelqim Millaku, The Noun Phrases, Journal of the Association-Institute for English Language and American Studies, Tetovo, Republic of North Macedonia. ISSN (print): 1857-8179. ISSN (online): 1857-8187, http://anglisticum.org.mk/index.php/IJLLIS/article/view/1254

Shkelqim Millaku & Xhevahire Topanica, The Contrast and the Function of the Gender Albanian to English Language, European Journal of English Language Teaching (ISSN 2501-7136), Volume 2, Issue 4, 2017, https://oapub.org/edu/index.php/ejel/article/view/829

Shkelqim Millaku, The Genitive, Journal of the Association-Institute for English Language and American Studies, Tetovo, Republic of North Macedonia. ISSN (print): 1857-8179. ISSN (online): 1857-8187. http://anglisticum.org.mk/index.php/IJLLIS/article/view/1218

Shkelqim Millaku, The Noun Phrases, Journal of the Association-Institute for English Language and American Studies, Tetovo, Republic of North Macedonia. ISSN (print): 1857-8179. ISSN (online): 1857-8187, http://anglisticum.org.mk/index.php/IJLLIS/article/view/1254

Shkelqim Millaku & Xhevahire Topanica, the Contrast and the Function OF the Gender Albanian to English Language, European Journal of English Language Teaching (ISSN 2501-7136), Volume 2, Issue 4, 2017, https://oapub.org/edu/index.php/ejel/article/view/829

Shkelqim Millaku, The Prefixes and Suffixes of Albanian and English Language, Journal of the Association-Institute for English Language and American Studies, Tetovo, Republic of North Macedonia., ISSN (print): 1857-8179. ISSN (online): 1857-8187. http://www.anglisticum.org.mk/index.php/IJLLIS/article/view/1483

Shkelqim Millaku, The Prefixes and Suffixes of Albanian and English Language, Journal of the Association-Institute for English Language and American Studies, Tetovo, Republic of North Macedonia., ISSN (print): 1857-8179. ISSN (online): 1857-8187. http://www.anglisticum.org.mk/index.php/IJLLIS/article/view/1483

Shkelqim Millaku, The Derived (Origin) of Words of Albanian and English Language, SSRN, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3050673

Shkelqim Millaku, The Contrast of the Gender between Albanian and English Language, SSRN, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3041938

Shkelqim Millaku, The Noun Phrases, Journal of the Association-Institute for English Language and American Studies, Tetovo, Republic of North Macedonia. ISSN (print): 1857-8179. ISSN (online): 1857-8187, http://anglisticum.org.mk/index.php/IJLLIS/article/view/1254

Shkelqim Millaku, The Contrast of the Gender between Albanian and English Language, SSRN, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3041938

Shkelqim Millaku, The Derived (Origin) of Words of Albanian and English Language, SSRN, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3050673

Shkelqim Millaku, The Prefixes and Suffixes of Albanian and English Language, Journal of the Association-Institute for English Language and American Studies, Tetovo, Republic of North Macedonia., ISSN (print): 1857-8179. ISSN (online): 1857-8187. http://www.anglisticum.org.mk/index.php/IJLLIS/article/view/1483

Shkelqim Millaku & Xhevahire Topanica, The Contrast and the Function of the Gender Albanian to English Language, European Journal of English Language Teaching (ISSN 2501-7136), Volume 2, Issue 4, 2017, https://oapub.org/edu/index.php/ejel/article/view/829

Shkelqim Millaku, The Contrast of the Gender between Albanian and English Language, SSRN, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3041938

Shkelqim Millaku, The Prefixes and Suffixes of Albanian and English Language, Journal of the Association-Institute for English Language and American Studies, Tetovo, Republic of North Macedonia., ISSN (print): 1857-8179. ISSN (online): 1857-8187. http://www.anglisticum.org.mk/index.php/IJLLIS/article/view/1483

Shkelqim Millaku, The Noun Phrases, Journal of the Association-Institute for English Language and American Studies, Tetovo, Republic of North Macedonia. ISSN (print): 1857-8179. ISSN (online): 1857-8187, http://anglisticum.org.mk/index.php/IJLLIS/article/view/1254

Shkelqim Millaku, The Prefixes and Suffixes of Albanian and English Language, Journal of the Association-Institute for English Language and American Studies, Tetovo, Republic of North Macedonia., ISSN (print): 1857-8179. ISSN (online): 1857-8187. http://www.anglisticum.org.mk/index.php/IJLLIS/article/view/1483

Shkelqim Millaku, The Noun Phrases, Journal of the Association-Institute for English Language and American Studies, Tetovo, Republic of North Macedonia. ISSN (print): 1857-8179. ISSN (online): 1857-8187, http://anglisticum.org.mk/index.php/IJLLIS/article/view/1254

Shkelqim Millaku, The contrast of Direct Object…, Imperial Journal of Interdisciplinary Research (IJIR) Vol-2, Issue-7, 2016 ISSN: 2454-1362, http://www.onlinejournal.in, http://imperialjournals.com/index.php/IJIR/article/view/1320/1270

Shkelqim Millaku, The Indirect Object (IO) – Albanian and English, European Journal of Foreign Language Teaching ISSN: 2537 - 1754 ISSN-L: 2537 – 1754, Available on-line at: www.oapub.org/edu, Volume 1│Issue 1│2016, https://www.oapub.org/edu/index.php/ejfl/article/view/294/739

Shkelqim Millaku, Raporti i fjalive të thjeshta dhe kryefjalës ndërmjet shqipes dhe anglishtes, https://www.academia.edu/29764804/Raporti_i_fjalive_te_thjeshta_dhe_kryefjales_ndermjet_shqipes_dhe_anglishtes

Shkelqim Millaku, The Direct Object, Anglisticum… Volume 4, issue 1, 2015, e-ISSN: 1857-8187, p-ISSN: 1857-8179,

Shkelqim Millaku, The Subject between Albanian and English Language, Anglisticum, April 2014 e-ISSN: 1857-8187 p-ISSN: 1857-8179, http://www.anglisticum.org.mk/index.php/Anglisticum/article/view/621/1450

Shkelqim Millaku, The Nominal Clauses of English and Albanian Language, Imperial Journal of Interdisciplinary Research (IJIR) Vol-3, Issue-8, 2017 ISSN: 2454-1362, http://www.onlinejournal.in http://www.imperialjournals.com/index.php/IJIR/article/viewFile/5472/5264

Shkelqim Millaku, The Function of Albanian and English Sentence, European Journal of English Language Teaching ISSN: 2501-7136 ISSN-L: 2501-7136 Available on-line at: www.oapub.org/edu, Volume 2 │ Issue 3 │ 2017, https://oapub.org/edu/index.php/ejel/article/view/830/2369
DOI: http://dx.doi.org/10.46827/ejel.v0i0.3014

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright © 2015 - 2022. European Journal of English Language Teaching (ISSN 2501-7136) is a registered trademark of Open Access Publishing GroupAll rights reserved.

This journal is a serial publication uniquely identified by an International Standard Serial Number (ISSN) serial number certificate issued by Romanian National Library (Biblioteca Nationala a Romaniei). All the research works are uniquely identified by a CrossRef DOI digital object identifier supplied by indexing and repository platforms.

All the research works published on this journal are meeting the Open Access Publishing requirements and can be freely accessed, shared, modified, distributed and used in educational, commercial and non-commercial purposes under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).