ENGLISH COURSE TEACHING PRACTICES

Burcu Okmen, Abdurrahman Kılıc

Abstract


The purpose of this research is to reveal how the secondary school English course comes true and how teaching practices are implemented in line with the opinions of English teachers. In this research, the case study was adopted from the qualitative research designs. The study group consists of two teachers working in the central school, one working in the religious vocational secondary school, two working in the district, and one teacher working in the village. Semi-structured interviews were conducted with six English teachers working in different schools and settlements. For this purpose, semi-structured interview forms were used. In data analysis, the content analysis method was used. The obtained data were coded by the same investigator for two months, the resulting codes were collected under the themes and the obtained themes were presented in tables. As a result of the study it was seen that teachers did not prepare annual and weekly / daily plans, did not do enough activities to improve speech and listening skills, and did not teach grammar in an integrated manner in language skills. It was also seen that teachers have importance to reading skills and vocabulary teaching and that they use the textbooks and supplementary materials as basic teaching materials. Teachers think that the lack of a branch system and the lesson time has a negative effect on language teaching. According to the results of the research, a number of suggestions were made.

 

Article visualizations:

Hit counter

DOI

Keywords


English, English teaching, teaching practices

Full Text:

PDF

References


Abbott, G. & Greenwood, J. (1985). The Teaching of English as an International Language. Collins: Glasgow and London.

Akın, A. (2009). Algılanan Anne-Baba Tutumlarının Öğrencilerin Sosyal Bilgiler Dersindeki Akademik Başarıları Üzerine Etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.

Barnes, A. (2007). Communicative Approaches to Modern Foreign Language Teaching and Using the Target Language. In N. Pachler, & A. Redondo (Ed.), A Practical Guide to Teaching Foreign Languages in the Secondary School. Oxon: Routledge.

Bernard, H.R. (2002). Research Methods in Anthropology: Qualitative and quantitative methods. 3rd edition. AltaMira Press, Walnut Creek, California.

Calkins, L. (1986). The Art of Teaching Writing. Portsmouth, NH: Heinemann.

Calp, M. (2007). Özel Öğretim Alanı Olarak Türkçe Öğretimi. Eğitim Kitabevi: Konya.

Can, N. (2009). The leadership behaviours of teachers in primary schools in Turkey. Education, 129 (3), 436-447.

Can, E. & Can, C. I. (2014). Türkiye’de ikinci yabancı dil öğretiminde karşılaşılan sorunlar. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(2).

Coady, J., & Thomas, H. (1997). Second language vocabulary acquisition: A rational for pedagogy. Cambridge: Cambridge University Press.

Council of Europe (CoE). (2001). Common European framework of reference for languages: Learning, teaching, assessment. Cambridge, England: Cambridge University Press.

Çavuşoğlu, D. C., Arslan, B. A., Erdoğan, P., & Yücel T. B. (2016). İngilizce Konuşma Becerisinin Öğretimine İlişkin İhtiyaçların Değerlendirilmesi. Electronic Turkish Studies, 11(14).

Davies, P. and Pearse, E. (2000). Success in Teaching English. Oxford: Oxford University Press.

Demirel, Ö. (2008). ELT Methodology. (5. Baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (1996). Strategies of qualitative inquiry. London: Sage Publications.

Engin, A. O. (2006). Yabancı dil (İngilizce) öğretiminde öğrenci başarısını etkileyen değişkenler. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8 (2), 287-310.

Folster, K. (2000). Sydney, Homework: A bridge too far? Issues in Educational Research, 9/1,21-37.

Fraenkel, J. R., & Wallen, N. (2000). How to design and evaluate research in education. (4th ed.). NY: McGraw-Hill.

Gagne, R. M., Briggs, J. L. &Wager, W. W. (1992). Principal of Instructional Design. America: Harcourt Brace College Publishers

Gao, X., & Grisham-Brown, J. (2011). The use of authentic assessment to report accountability data on young children’s language, literacy and pre-math competency. International Education Studies, 4(2), 41-53.

Gardner, R. C. (1985). Social Psychology and Second Language Learning. The Role of Attitudes and Motivation. London: Edward Arnold.

Gökçe, E. (2003). lköğretim Sınıf Öğretmenlerinin Yeterlilikleri. Çağdaş Eğitim, 299, 36-48.

Gömleksiz, M. N. ve Kan, A. Ü. (2010). Sınıf öğretmeni adaylarının alternatif ölçme-değerlendirme yaklaşımlarını tanıma düzeylerine ilişkin bir değerlendirme. Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları, 9(1), 21-27.

Gürlen, E., & Cihan, T. (2013). İlköğretim 5. sınıf İngilizce dersi öğretim programına ilişkin öğretmen görüşleri. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13/1, 131-146.

Grabe, W. & L. F. Stoller (2002). Teaching and researching reading. Harlow: Pearson Education.

Hakan, A. (2001). İlköğretim Okulu Öğrencilerinin Başarısında Aile Faktörü. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.

Hesapçıoğlu, M. (2008). Öğretim ilke ve yöntemleri: Eğitim programları ve öğretim. Ankara: Nobel.

İbret, Ü., Bayraktar, M. ve Kocaman, H. (2011). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin branş dersliği uygulamasına ilişkin görüşleri. Dünya’daki Eğitim ve Öğretim Çalışmaları Dergisi, ISNN: 2146-7463,124-132.

İşman, A. ve Eskicumalı, A. (2003). Eğitimde planlama ve değerlendirme. İstanbul: Değişim Yayınları.

Karaküçük S. & Yetim A. (1999). Okul yöneticilerinin ders dışı etkinliklere yaklaşımları. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 4(3).

Kieffer, M. J. (2012). Early oral language and later reading development in Spanishspeaking English language learners: Evidence from a nine-year longitudinal study. Journal of Applied Developmental Psychology, 33, 146-157

King, N., Cassell, C., & Symon, G. (1994). Qualitative methods in organizational research: A practical guide. The Qualitative Research Interview, 17.

Kıncal, R. (2002). Öğretmenlik Mesleğine Giriş, Erzurum: Babil Yayınları.

Korkmaz, H. & Kaptan, F. (2005). Fen eğitiminde öğrencilerin gelişimini değerlendirmek için elektronik portfolyo kullanımı üzerine bir inceleme. The Turkish Online Journal of Educational Technology-TOJET, 4(1), 101-106

Küçükahmet, L., (2003). Konu Alanı Ders Kitabı İnceleme Kılavuzu. Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.

Larsen-Freeman, D., & Anderson, M. (2011). Techniques and principles in language teaching (3rd ed.). London, England: Oxford University Press.

Lewis, J.L. & S.R.J. Sheppard. (2006). Culture and communication: can landscape visualization improve forest management consultation with indigenous communities? Landscape and Urban Planning, 77, 291–313.

Martinez-Flor, A., Uso-Juan, E., & Soler, E. A. (2006). Towards acquiring communicative competence through speaking. (Editörler: E. Uso-Juan & A. Martinez-Flor), Current trends in the development and teaching of the four language skills. The Hague: Mouton De Gruyter.139-159.

MEB (Milli Eğitim Bakanlığı). (2017). İngilizce Dersi Öğretim Programı. Ankara.

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook. (2nd ed.). Thousand Oaks, California: Sage Publications.

Niemeyer, D. (2003). Hard facts on smart classroom design. Lanham, MD: Scarecrow Press.

Nunan, D. (1998). Teaching grammar in context. ELT Journal, 52(2), 101-109.

Nunan, D. (2003). Practical English Language Teaching. USA: McGraw Hill Publications.

Oktar, i. ve Bulduk, S. (1999). Ortaögretim Kurumlarinda Çalisan Ögretmenlerin Ögretmenlik davranislarinin Degerlendirilmesi, Milli Egitim, 142, 66-69.

Oxford, R. L. (1990). Language Learning Strategies: What Every Teacher Should Know. Boston: Heinle and Heinle.

Okmen, B. ve Kılıç, A. (2016). A Research about the Level of Using LanguageTeaching Methods and Its Effect on Some Variables: in Turkey, Universal Journal of Educational Research, 4(9),1994-2001.

Okmen, B. ve Kılıç, A. (2016). The Effect of Language Teaching Methods on Academic Success in Turkey, Journal of Education and Training Studies, 4(10),193-199.

Pamuk, S., Çakır, R., Ergun, M., Yılmaz, H. B., & Ayas, C. (2013). Öğretmen ve öğrenci bakış açısıyla tablet PC ve etkileşimli tahta kullanımı: FATİH Projesi değerlendirmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 13/3, 1799-1822.

Phipps, A., & Gonzales, M. (2004). Modern Languages Learning & Teaching in an Intercultural Field. London: Sage Publications.

Pinter, A. (2006). Teaching Young Language Learners. Oxford: Oxford University Press. 4.

Richards, J. C. (2006). Communicative language teaching today. New York, NY: Cambridge University Press.

Richards, J. C. ve W. A. Renanadya (2002). Methodology in language teaching. Cambridge: Cambridge University Press

Richards, J.C., & Rogers, T.S. (2001). Approaches and methods in language teaching: A description and analysis (Second edition). Cambridge: Cambridge University Press.

Ritchie, J., Lewis, J., & Elam, G. (2003). Designing and selecting sample. (In Qualitative Research Practice: A Guide For Social Science Students and Researchers, Ed. Jane Ritchie & Jane Lewis), 77-108. London: Sage.

Savignon, S. J. (1983). Communicative Competence: Theory and Classroom Practice. Reading, USA: Addison-Wesley Publishing Company.

Seidler, J. (1974). On using informants: a technique for collecting quantitative data and controlling measurement error in organization analysis. American Sociological Review, 39, 816-831.

Stevik, E. W. (1999). Affect in learning and memory: from alchemy to chemistry. In J. Arnold (ed.), Affect in language learning. Cambridge: Cambridge University Press.

Taylor, S. J. (1986). Grammar curriculum: Back to square one. English Journal, 75: 94-98.

VanPatten, B., & Sanz, C. (1995). From input to output: Processing instruction and communicative tasks. Second Language Acquisition Theory and Pedagogy, 169- 185.

Vural, B. (2004). Okul Başarısında Ailenin Rolü Ve Önemi. İstanbul: Bilgi Yayınevi.

Wilkins, D. A. (1972). Linguistics in Language Teaching. London: Arnold.

Willerman, B. (2011). Teaching speaking: From accuracy vs. fluency to accuracy plus fluency. http://www.geocities.co.jp/CollegeLife/9546/papers/paper2.htm adresinden 20/10/2017 tarihinde alınmıştır.

Yıldırım, A. (2003). Instructional planning in a centralized school system: Lessons of a study among primary school teachers in Turkey. International Review of Education, 49 (5), 525-543

Yin, R. K. (1984). Case study research: Design and methods. Beverly Hills, CA: Sage.

Young, T., & Sachdev, I. (2007). Learning Styles in Multicultural Classrooms. Z. Hua, P. Seedhouse, In L. Wei, & V. Cook (Ed.), Language Learning and Teaching as Social Inter-Action (s. 235-249). New York: Palgrave Macmillan.
DOI: http://dx.doi.org/10.46827/ejel.v0i0.1802

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright © 2015 - 2022. European Journal of English Language Teaching (ISSN 2501-7136) is a registered trademark of Open Access Publishing GroupAll rights reserved.

This journal is a serial publication uniquely identified by an International Standard Serial Number (ISSN) serial number certificate issued by Romanian National Library (Biblioteca Nationala a Romaniei). All the research works are uniquely identified by a CrossRef DOI digital object identifier supplied by indexing and repository platforms.

All the research works published on this journal are meeting the Open Access Publishing requirements and can be freely accessed, shared, modified, distributed and used in educational, commercial and non-commercial purposes under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).