BİREYLERİN DUYGUSAL ZEKÂ DÜZEYLERİNİN, MÜZİK GRUPLARINDAKİ KONSER PERFORMANSLARINA ETKİSİ / THE EFFECTS OF EMOTIONAL INTELLIGENCES LEVELS OF INDIVIDUALS TO THEIR CONCERT PERFORMANCES

Burcu Avcı Akbel, Şebnem Yıldırım Orhan

Abstract


Araştırmada bireylerin duygusal zeka düzeylerinin, müzik gruplarındaki konser performanslarına etkisi ortaya konulmuştur. Bu araştırmanın probleminin çözümüne yönelik veriler analiz edilirken ilk aşamada "Hipotez Testi" kullanılmıştır. Hipotez testinin kullanılma amacı, duygusal zekâ düzeylerinin yüksek ya da düşük olmasına göre teknik başarı, müzikal başarı, grup içindeki rolünü gereğince yerine getirebilme başarısı değerlendirmelerinin fark gösterip göstermediğini test etmektir. İkinci aşamada başarı ölçekleri arasındaki ilişkinin yönünü ve gücünü belirlemek amacıyla Pearson Korelasyon Analizi yapılmıştır. Üçüncü aşamada ise değişkenler arasındaki sebep-sonuç ilişkisini ölçmek amacıyla basit doğrusal regresyon analizi yapılmıştır. Araştırma sonucunda duygusal zekâ puanı ile hem müzikal başarı hem de müzik açısından grup içindeki rolünü gereğince yerine getirebilme başarısı arasında pozitif yönlü ilişki bulunmuştur. Duygusal zekâ puanı ile teknik başarı arasında çok zayıf ve ters yönlü ilişki mevcuttur. Duygusal zekâ en önemli etkiyi grup içindeki rolünü gereğince yerine getirebilme başarısı üzerinde yaratmaktadır. Bunu sırasıyla; müzikal başarı ve teknik başarı izlemektedir.

 

This research presents the effects of emotional intelligence levels of individuals to the preparatory works of musical bands and their concert performances. While analyzing the data aimed at the solutions to the problems of this research, hypothesis testing, Pearson Correlation analysis, simple linear regression analysis are performed. As a result of the research, there is a positive correlation between emotional intelligence scores and both musical success and the success for executing the tasks within the band as required. The relation between emotional intelligence score and technical success is reverse and very weak. Emotional Intelligence creates the most significant impact on the scores of the success for executing within a band as required. Then, musical success, technical success follow this respectively.

 

Article visualizations:

Hit counter

DOI

Keywords


duygusal zekâ, müzik grupları, konser performansı, grup başarısı / emotional intelligence, musical bands, concert performances, group success

References


Arslantürk, Z, 1997, Sosyal Bilimler İçin Araştırma Metod ve Teknikleri, 3.baskı. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları, İstanbul.

Aşan, Ö. Ve Özyer, K. 2003, Duygusal Zekâya Etki Eden Faktörlerin Saptanmasına Yönelik Ampirik Bir Çalışma. Hacettepe Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,21(1): 151-167.

Atabek, E. (2000). Bizim Duygusal Zekâmız, 2.baskı. Altın Kitaplar, İstanbul.

Aypay, A., Cemaloğlu, N., Sarpkaya, R., Ellez, A.M., Şahin, B., Tomul, E., Yolcu, H., Karakaya, İ., Baştürk, R., Turgut, Y. 2009, Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Anı Yayıncılık, Ankara.

Bender, M. T. 2006, Resim İş Öğrencilerinde Duygusal Zekâ ve Yaratıcılık İlişkileri. Yayınlanmamış Doktora Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Güzel Sanatlar Eğitimi Ana Bilim Dalı.

Bircan, S. 2004, Ergenlerin Duygusal Zekâlarının Çatışma Eğilimlerine ve Suç Davranışlarına Etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bilim Dalı.

Büyüköztürk, Ş. 2002, Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı, 1. Baskı, Pegem Yayıncılık, Ankara.

Goleman, D. 2004, Duygusal Zekâ neden IQ'dan daha önemlidir? 21. Baskı, İngilizceden Çeviren: Banu Seçkin Yüksel, Varlık Yayınları, . İstanbul.

Hayırsever,F. 2002, İlköğretim Okullarında Uygulanan Küme Çalışması Yönteminin Değerlendirilmesi, Milli Eğitim Dergisi, 153-154.

Kaptan, S. 1998, Bilimsel Araştırma ve İstatistik Teknikleri. 11.baskı, Tekışık Web Ofset Tesisleri, Ankara.

Mellard, D.F. ve Hazel, J.S. 1992, Social Competencies as a pathway to Sccessful Life Transitions. Learning Disability Quarterly. 15: 251-271.

Sutarso, Et. Al. 1997, Efect Of Gender And Gpa On Eq. Paper Presented At The Annual Meeting Of The Mid-South Educational Research Association, Tuscaloosa, Al, 28.

Tunca, M.M. 2004, Meslek Lisesi Öğretmenlerinin Duygusal Zekâları İle Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişkinin Araştırılması, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Teknoloji Eğitimi Anabilim Dalı
DOI: http://dx.doi.org/10.46827/ejsss.v0i0.129

Copyright (c) 2018 Burcu Avcı Akbel, Şebnem Yıldırım Orhan

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

The research works published in this journal are free to be accessed. They can be shared (copied and redistributed in any medium or format) and\or adapted (remixed, transformed, and built upon the material for any purpose, commercially and\or not commercially) under the following terms: attribution (appropriate credit must be given indicating original authors, research work name and publication name mentioning if changes were made) and without adding additional restrictions (without restricting others from doing anything the actual license permits). Authors retain the full copyright of their published research works and cannot revoke these freedoms as long as the license terms are followed.

Copyright © 2016 - 2023. European Journal Of Social Sciences Studies (ISSN 2501-8590) is a registered trademark of Open Access Publishing Group. All rights reserved.

This journal is a serial publication uniquely identified by an International Standard Serial Number (ISSN) serial number certificate issued by Romanian National Library. All the research works are uniquely identified by a CrossRef DOI digital object identifier supplied by indexing and repository platforms. All the research works published on this journal are meeting the Open Access Publishing requirements and standards formulated by Budapest Open Access Initiative (2002), the Bethesda Statement on Open Access Publishing (2003) and  Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities (2003) and can be freely accessed, shared, modified, distributed and used in educational, commercial and non-commercial purposes under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Copyrights of the published research works are retained by authors.


 

Hit counter