INVESTIGATION OF MULTIPLE INTELLIGENCE ACTIVITIES BY TEACHING, MEASUREMENT AND EVALUATION METHODS AND TECHNIQUES IN THE 5E MODEL OF CANDIDATE TEACHERS

Hakan Saraç, Necati Hirca

Abstract


5E learning model based on constructivist approach have been implementing Science education program since 2005. Therefore, the program requisitions teachers to use student-centered teaching methods and techniques, complementary measurement and evaluation methods-techniques and multiple intelligences activities. Based on this context, the aim of this study is to examine prospective classroom teachers' Constructivist 5E lesson plans. The participants are third grade prospective classroom teachers (19 men and 24 women) who took science education lesson. The data gathered by document analysis. The results show that although prospective classroom teachers' use Constructivist 5E learning model, they prefer to use teacher-centered  teaching methods and techniques such as lectures and the measurement and evaluation methods and techniques such as questions and answers instead of student-centered active teaching methods and techniques and complementary assessment methods and techniques.

 

Fen Bilimleri öğretim programında 2005 yılından itibaren yapılandırmacı yaklaşıma dayalı 5E öğrenim modelini uygulamaktadır. Program ayrıca öğrenci merkezli öğretim yöntem ve teknikleri, tamamlayıcı ölçme ve değerlendirme yöntem ve teknikleri ile çoklu zekaya dayalı etkinliklerin kullanılmasını önermektedir. Bu çalışmanın da amacı Fen ve Teknoloji Öğretimi dersi görmüş öğretmen adaylarının ders planlarını bu açıdan incelemektir. Araştırmanın katılımcıları, Bir Eğitim Fakültesinin Sınıf Öğretmenliği Programının üçüncü sınıfında öğrenim gören Fen ve Teknoloji Öğretimi-I dersini alan 19’u erkek, 24’ü bayan toplam 43 kişidir. Adayların 5E Modeli ile ilgili hazırladıkları planlar, toplanarak “doküman analizi” yöntemi ile incelenmiştir. Çalışmanın sonuçları sınıf öğretmeni adaylarının Yapılandırmacı 5E Modeli de kullansalar da öğrenci merkezli aktif öğretim, tamamlayıcı ölçme-değerlendirme yöntem ve tekniklerini kullanmak yerine yine de öğretmen merkezli olan anlatım, örnek olay gibi öğretim yöntem-tekniklerini ve soru-cevap gibi ölçme-değerlendirme yöntem-tekniklerini kullanmakta ısrar ettiklerini göstermiştir.  

 

Article visualizations:

Hit counter

DOI

Keywords


5E model, multiple intelligence activities, teaching methods and techniques, assessment and evaluation techniques \ 5E modeli, çoklu zeka etkinlikleri, öğretim yöntem ve teknikleri, ölçme-değerlendirme teknikleri

References


Acat, M.B., & Demir, E. (2007). “İlköğretim Programlarındaki Alternatif Değerlendirme Yöntemlerinin Uygulanmasında Karşılaşılan Sorunlara İlişkin Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri.”I. Ulusal İlköğretim Kongresi 15–17 Kasım 2007. Ankara.

Adanalı, K. (2008). Sosyal Bilgiler Eğitiminde Alternatif Değerlendirme: 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Eğitiminin Alternatif Değerlendirme Etkinlikleri Açısından Değerlendirilmesi. Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.

Akamca, G., & Hamurcu, H. (2005). Çoklu Zeka Kuramı tabanlı öğretimin öğrencilerin fen başarısı, tutumları ve hatırda tutma üzerindeki etkileri, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 28,178-187.

Aydın, Ö., Tunca, N., & Sahin, S. A. (2015). Fen bilgisi öğretmen adaylarının öğretme ve öğrenme anlayışlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 23(3), 1331-1346.

Ayvacı, H. Ş., & Bakırcı, H. (2012). Fen ve teknoloji öğretmenlerinin fen öğretim süreçleriyle ilgili görüşlerinin 5e modeli açısından incelenmesi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 9(2), 132-151.

Bahar, M., Nartgün, Z., Durmuş, S., & Bıçak, B. (2012). Geleneksel-Modern Ölçme ve Değerlendirme Teknikleri (5. Baskı), Pegem Akademi, Ankara.

Bal, A. P. (2009). İlköğretim beşinci sınıf matematik öğretiminde uygulanan ölçme ve değerlendirme yaklaşımlarının öğretmen ve öğrenci görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Bassey, M. (1999). Case study research in educational settings. McGraw-Hill Education (UK).

Baskan, Z., Alev, N., & Atasoy, Ş. (2007). Fen Bilgisi öğretmen adaylarının 5E modelinin uygulamaları hakkındaki görüşleri, EDU7, 2(2), 38–59

Boddy N, Watson K, & Aubusson, P. (2003). A trial of the five es: A referent model for constructivist teaching and learning. Research in Science Education, 33(1): 27-42.

Bozdogan, A. E., & Altuncekic, A. (2007). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının 5E Öğretim Modelinin Kullanılabilirliği Hakkındaki Görüşleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 15(2), 579-590.

Buntod, P. C., Suksringam, P., & Singseevo, A. (2010). Effects of learning environmental education on science process skills and critical thinking of mathayomsuksa 3 students with different learning achievements. Journal of Social Sciences, 6(1), 60-63.

Bybee, R.W. (2003). Achieving scientific literacy: From purposes to practices. Portsmouth, UK: Heinemann.

Campbell, M. (2006). The effects of the 5e learning cycle model on students’ understanding of force and motion concepts. A Master’s Thesis. University of Central Florida Department of Teaching and Learning Principles, Florida.

Cansız Aktas, M., & Baki, A. (2013) Yeni ortaöğretim matematik dersi öğretim programının ölçme değerlendirme boyutu ile ilgili öğretmen görüşleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 21(1): 203-222.

Calık, M. (2006). Bütünleştirici öğrenme kuramına göre lise 1 çözeltiler konusunda materyal geliştirilmesi ve uygulanması. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.

Calık, S. (2007). Sınıf Öğretmenlerinin Yenilenen İlköğretim Programlarının Ölçme ve Değerlendirme Süreci Hakkındaki Düşünceleri Üzerine Bir Araştırma, 16. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 5-7 Eylül 2007.

Ekici, F. (2007). Yapılandırmacı yaklaşıma uygun 5e öğrenme döngüsüne göre hazırlanan ders materyallerinin lise 3. sınıf öğrencilerinin yükseltgenme indirgenme tepkimeleri ve elektrokimya konularını anlamalarına etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Ekiz, D. (2003). Eğitimde Araştırma Yöntem ve Metotlarına Giriş, Ankara: Anı Yayıncılık.

Ekiz, D. (2006). Kendini ve Başkalarını izleme: Sınıf Öğretmeni Adaylarının Yansıtıcı Günlükleri. İlköğretim Online, 5(1).45-57

Erdal, H. (2007). 2005 İlköğretim Matematik Programı Ölçme Değerlendirme Kısmının İncelenmesi (Afyonkarahisar İli Örneği). Master's thesis, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Er Nas S., & Cepni, S. (2015). 5E modelinin derinleşme aşamasına yönelik geliştirilen materyalin etkililiğinin değerlendirilmesi. On dokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(1): 17-36.

Gardner, H. (2004). Zihin Çerçeveleri: Çoklu Zekâ Kuramı. (Çev. Ebru Kılıç). İstanbul: Alfa Yayıncılık.

Gecer, A., & Ozel, R. (2012). "İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi Öğretmenlerinin Öğrenme-Öğretme Sürecinde Yaşadıkları Sorunlar". Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12 (3), 1-26.

Glaser, B., & Strauss, A. (1967). The discovery ofgrounded theory. London: Weidenfeld and Nicholson, 24(25), 288-304.

Goodnough, K. (2001). Multiple intelligences theory: A framework for personalizing science curricula, School Science and Mathematics, 101(4), 180-194.

Gok, B., & Sahin, A. (2009). İlköğretim 4. ve 5. Sınıf Öğretmenlerinin Değerlendirme Araçlarını Çoklu Kullanımı ve yeterlilik Düzeyi. Eğitim ve Bilim, 34(153), 127-143.

Gomleksiz, M.N., & Bulut, G. (2007). “Yeni Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programının Uygulamadaki Etkililiğinin Değerlendirilmesi”. Hacettepe Eğitim Fakültesi Dergisi, 32, 76-88.

Gurbuz, R., & Birgin, O. (2008). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Ölçme ve Değerlendirme Konusundaki Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi, S.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (20), 163-179.

Gurçay, D., & Eryılmaz, A. (2003). Lise 1. sınıf öğrencilerinin Çoklu Zeka alanlarının tespiti ve Fizik Eğitimi üzerine etkileri, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi OFMAE, Ankara.

Hırca, N., Seven, S., & Azar, A. (2012). 5E Öğrenme Modeline Göre Bilgisayar Destekli Öğretim Materyali Tasarlama:" İş, Güç ve Enerji" Ünitesi Örneği. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 5(3).

Hodder, I. (2000). Agency and individuals in long-term processes. Agency in archaeology, 21-33.

Huberman, M., & Miles, M. B. (2002). The qualitative researcher's companion. Sage.

Ilter, İ., & Ç, Unal. (2014). Sosyal Bilgiler Öğretiminde 5e Öğrenme Döngüsü Modeline Dayalı Etkinliklerin Öğrenme Sürecine Etkisi: Bir Eylem Araştırması. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 18(181), 295-330.

Karadag, E., Deniz, S., Korkmaz, T., & Deniz, G. (2008). Yapılandırmacı öğrenme yaklaşımı: Sınıf öğretmenleri görüşleri kapsamında bir araştırma. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(2).

Keser, Ö. F. (2003). Fizik eğitimine yönelik bütünleştirici bir öğrenme ortamı tasarımı ve uygulaması. Yayımlanmamış Doktora Tezi, KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.

Keys, P. (2005). "Are teachers walking the walk or just talking the talk in science education?" Teachers and Teaching: Theory and Practice, 11(5), 499-516.

Kilmen, S., Kosterelioglu, M., & Kosterelioglu İ. (2007). Öğretmen adaylarının ölçme değerlendirme araç ve yaklaşımlarına ilişkin yeterlik algıları. AİBÜ, Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(1), 129-140

Kurnaz, M.A., & Calık, M. (2008). Using different conceptual change methods embedded within 5E model: A sample teaching for heat and temperature. Journal of Physics Teacher Education Online, 5(1), 3-10

Lincoln, Y., & Guba, E. (1985). Naturalistic inquiry. Beverley Hills, CA: Sage

Maden, S., Durukan, E., & Akbas, E. (2011). "İlköğretim Öğretmenlerinin Öğrenci Merkezli Öğretime Yönelik Algıları". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(16), 255-269.

MEB. (2013). İlköğretim kurumları (ilkokullar ve ortaokullar) fen bilimleri dersi (3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar) öğretim programı. Ankara: MEB Yayınevi.

Metin, M., & Ozmen, H. (2009).Sinif ögretmeni adaylarinin yapilandirmaci kuramin 5e modeline uygun etkinlikler tasarlarken ve uygularken karsilastiklari sorunlar. Necatibey Egitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Egitimi Dergisi (EFMED), 3(2): 94-123.

Minner, D. D., Levy, A. J., & Century, J. (2009). Inquiry-based science instruction What is it and does it matter? Results from a research synthesis years 1984 to 2002. Journal of Research in Science Teaching, 47(4), 474-496.

Okur, M. (2008). 4. ve 5. Sınıf Öğretmenlerinin Fen ve Teknoloji Dersinde Kullanılan Alternatif Ölçme ve Değerlendirme Tekniklerine İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi. Unpublished master’s thesis, Karaelmas Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Zonguldak.

Orbeyi, S. (2007). İlköğretim Matematik Dersi Öğretim Programının Öğretmen Görüşlerine Dayalı Olarak Değerlendirilmesi. Unpublished master’s thesis, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çanakkale.

Orgill, M., & Thomas, M. (2007). Analogies and the 5E model. The science teacher, 74(1), 40.

Ozmen, H. (2004). Fen öğretiminde öğrenme teorileri ve teknoloji destekli yapılandırmacı öğrenme. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 3(1), 100-111.

Özsevgeç, T. (2007). Kuvvet ve hareket ünitesine yönelik 5E modeline göre geliştirilen öğrenci rehber materyalinin etkililiğinin değerlendirilmesi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 3(2), 36-48.

Ozsevgec, T., & Karamustafaoglu, S. (2010). Öğretmen Adaylarının Geleneksel ve Yapılandırmacı Ölçme-Değerlendirme Yaklaşımlarına Yönelik Profilleri, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 8(2), 333-354.

Ozturk, Ç. (2008). Coğrafya öğretiminde 5E modelinin bilimsel süreç becerilerine, akademik başarıya ve tutuma etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Perry, Vannetta R., & Clinton P. R. (2001). The New Mexico Tech Master of Science Teaching Program: An Exemplary Model of Inquiry-Based Learning. 31st ASEE/IEEE Frontiers in Education Conference. Reno.

Saban, A. (2002). Çoklu zeka teorisi ve eğitim. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Saglam-Arslan, A., Avcı, N., & İyibil, Ü. (2008). Fizik Öğretmen Adaylarının Alternatif Ölçme Değerlendirme Yöntemlerini Algılama Düzeyleri. Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 11, 115-128.

Sahin, Ç., & Cepni, S. (2012). Effectiveness of instruction based on the 5e teaching model on students’ conceptual understanding about gas pressure. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED), 6(1), 220-264.

Simsek, H. Hırca, N., & Coskun, S. (2012). "İlköğretim Fen Ve Teknoloji Öğretmenlerinin Öğretim Yöntem ve Tekniklerini Tercih ve Uygulama Düzeyleri: (Şanlıurfa İli Örneği)". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(18), 249-268.

Strauss, A.L., & Corbin, J. (1998). Basics of QualitativeResearch, (second edition), Newbury Park, CA: Sage

Thier H.D., & Daviss, B. (2001). Developing Inquiry-Based Science Materials. A Guide For Educators. Newyork: Teachers College Press.

Trowbrıdge, L., Bybee, R.W., & Powell, J.C. (2004). Teaching secondary school science. New Jersey: Merrill / Prentice Hall.

Turk, F., & Calık, M. (2008). Using different conceptual change methods embedded within 5E model: A sample teaching of endothermic- exothermic reactions. Asia-Pacific Forum on Science Learning and Teaching, 9(1), 1-10.

Unal, O. (2013). Öğretim Yöntem ve Teknikleri (1. Baskı), Açı Akademi Yayınları, Ankara.

Wilder, M., & Shuttleworth, P. (2005). Cell Inquiry: A 5e Learning Cycle Lesson. Science Activities, 41(4), 37- 43.

Yalcin, F. A., & Bayrakceken, S. (2010). The effect of 5E learning model on pre-service science teachers’ achievement of acids-bases subject. International Online Journal of Educational Sciences, 2(2), 508-531.

Yaman, F., Demircioglu, G., & Ayas, A. (2006). Geliştirilen etkinliklerin öğrencilerin asit ve baz kavramlarını anlamaları üzerine etkileri, 7. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 7-9.

Yayla, G. (2011). Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin Tecrübeleriyle Alternatif Ölçme Değerlendirme Yaklaşımlarına Yönelik Öz Yeterlilikleri Arasındaki İlişki. International Conference on New Trends in Education and Their Implications, Siyasal Kitabevi, 879-883.

Yin, R. (1994). Case study research: Design and methods, Beverly Hills, CA: Sage
DOI: http://dx.doi.org/10.46827/ejes.v0i0.822

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Hakan Saraç, Necati Hirca

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Copyright © 2015-2018. European Journal of Education Studies (ISSN 2501 - 1111) is a registered trademark of Open Access Publishing Group. All rights reserved.


This journal is a serial publication uniquely identified by an International Standard Serial Number (ISSN) serial number certificate issued by Romanian National Library (Biblioteca Nationala a Romaniei). All the research works are uniquely identified by a CrossRef DOI digital object identifier supplied by indexing and repository platforms. All authors who send their manuscripts to this journal and whose articles are published on this journal retain full copyright of their articles. All the research works published on this journal are meeting the Open Access Publishing requirements and can be freely accessed, shared, modified, distributed and used in educational, commercial and non-commercial purposes under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).