ACADEMICIANS’ PERCEPTIONS REGARDING SUPERVISOR SUPPORT, CO-WORKER SUPPORT AND LIFE SATISFACTION

Elif Ergün, Şenay Sezgin Nartgün

Abstract


This study aimed to examine the academicians’ perceptions regarding supervisor support, co-worker support and life satisfaction. In the study, a survey method in a quantitative research approach was adopted. The study was carried out with the target population, which consists of 778 academicians. Consequently, a total of 317 academicians participated voluntarily. To analyze the data correlation, Kruskal Wallis H Test and Mann Whitney U Test were computed. The results of the study revealed that life satisfaction of academicians displayed no significant difference regarding gender; on the other hand, there were statistically significant differences based on professional seniority and marital status. In addition, academicians’ perceived co-worker support did not differ depending on gender and marital status while it demonstrated significant differences in relation to length of service. Moreover, academicians’ perceived supervisor support showed no significant difference in terms of gender, length of service and marital status. The results of the study also indicated that there were statistically significant positive relationships between life satisfaction and perceived co-worker support, supervisor support. 

 

Article visualizations:

Hit counter

DOI

Keywords


academician, life satisfaction, supervisor support, co-worker support

References


Ağıl, Y.G. (2011). Kadın ve erkek akademisyenlerin mesleki ve sivil örgütlenme yaşamlarındaki liderlik davranışlarının karşılaştırılması. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.

Ahsan, N., Abdullah, Z., Fie, D. G. & Alam, S. S. (2009). A study of job stress on job satisfaction among university staff in Malaysia: Empirical study. European journal of social sciences, 8(1), 121-131.

Akman, Y., Kelecioğlu, H. & Bilge, F. (2006). Öğretim elemanlarının iş doyumlarını etkileyen faktörlere ilişkin görüşleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30, 11-20.

Alam, S. S., Talha, M., Sivanand, C. N. & Ahsan, M. N. (2005). Job satisfaction of university woman teachers in Bangladesh. Journal of Social sciences, 1(2), 88-91.

Alparslan, A. M. (2015). Öğretim elemanlarının işlerinden tatmin, üniversitelerinden memnun ve gönüllü olmalarındaki öncüller: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinde bir araştırma. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(11), 82-101.

Anderson, D., Johnson, R. & Saha, L. (2002). Changes in academic work. Implications for Universities of the changing age distribution and work roles of academic staff. Report Edition. Canberra, Dept of Education, Science and Training.

Ardıç, K. & Polatcı, S. (2008). Tükenmişlik sendromu akademisyenler üzerinde bir uygulama (GOÜ Örneği). İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 10(2), 1-28.

Arslan, R. & Acar, B. N. (2013). A research on academics on life satisfaction, job satisfaction and professional burnout. Suleyman Demirel University Journal of Faculty of Economics & Administrative Sciences, 18(3), 281-298.

Avşaroğlu, S., Deniz, M.E. & Kahraman, A. (2005) Teknik öğretmenlerde yaşam doyumu iş doyumu ve mesleki tükenmişlik düzeylerinin incelenmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14, 115-129.

Aydıner, B.B. (2011). Üniversite öğrencilerinin yaşam amaçlarının alt boyutlarının genel öz-yeterlik yaşam doyumu ve çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sakarya.

Aysan, F. & Bozkurt, N. (2004, Temmuz). Okul psikolojik danışmanlarının yaşam doyumu başa çıkma stratejileri ve olumsuz otomatik düşünceleri: İzmir ili örneği. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı. İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya.

Babin, B. J. & Boles, J. S. (1996). The effects of perceived co-worker involvement and supervisor support on service provider role stress, performance and job satisfaction. Journal of Retailing, 72(1), 57-75.

Bakioğlu, A. (1996). Öğretmenlerin kariyer evreleri: Türkiye’de resmi lise öğretmenleri üzerinde yapılan bir araştırma. 2. Ulusal Eğitim Sempozyumu Bildirileri Kitabı. M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi, İstanbul.

Balay, R. (2000). Örgütsel bağlılık. Ankara: Nobel yayınevi.

Barkhuizen, E. N., Rothmann, S. & Tytherleigh, M.Y. (2004). Burnout of academics in a South African higher education institution. Paper presented at the 2nd South African Work Wellness Conference, Potchefstroom, South Africa.

Baş, T. & Ardıç, K. (2002). The impact of age on the job satisfaction of Turkish academicians. G.Ü.İ.İ.B.F. Dergisi, 2, 89-102.

Başarır, F. & Sarı, M. (2015). Kadın akademisyenlerin “kadın akademisyen olma” ya ilişkin algılarının metaforlar yoluyla incelenmesi. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 5(1), 41-51.

Bem, S. L. (1977). On the utility of alternative procedures for assessing psychological androgyny. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 45(2), 196-205.

Bhanthumnavin, D. (2000). Importance of supervisory social support and its implications for HRD in Thailand. Psychology and Developing Societies, 12(2), 155-166.

Bhanthumnavin, D. (2003). Perceived social support from supervisor and group members’psychological and situational characteristics as predictors of subordinate

performance in Thai work units. Human Resource Development Quarterly, 14(1),

-97.

Bugay, A. (2007). Loneliness and life satisfaction of Turkish university students. In Education in a Changing Environment Conference Proceedings, 371-376.

Bulut, N. (2007). Okul psikolojik danışmanlarının yaşam doyumu, stresle başaçıkma stratejileri ile olumsuz otomatik düşünceleri arasındaki ilişkiler. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 3(27), 1-13.

Büyüköztürk, Ş. (2013). Veri analizi el kitabı.(18. Baskı). Ankara:Pegem Akademi.

Booth, A. (1972). Sex and social participation. American Sociological Review, 37(2), 183-193.

Caner, A. (2015). Happiness and life satisfaction in Turkey in recent years. Social Indicators Research, 1-39.

Casas, F., Figuer, C., González, M., Malo, S., Alsinet, C., & Subarroca, S. (2007). The well-being of 12 to 16 year old adolescents and their parents: Results from 1999 to 2003 Spanish samples. Social Indicators Research, 83(1), 87-115.

Cayvarlı, P.E. (2013). Akademisyenlerin üniversitelerdeki psikolojik yıldırmaya ilişkin algılarının incelenmesi: Dokuz Eylül Üniversitesi örneği. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Ceylan, A.K., Mat-Çelik, G. & Emhan, A. (2015). Personel güçlendirmesi ve yönetici desteğinin iş memnuniyeti üzerindeki etkisi: enerji sektöründe bir uygulama. İşletme Araştırmaları Dergisi, 7(1), 168-185.

Cenkseven, F. & Akbaş, T. (2007). Üniversite öğrencilerinde öznel ve psikolojik iyi olmanın yordayıcılarının incelenmesi. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 3(27), 43-65.

Chodorow, N. J. (1999). The Reproduction of mothering. Retrieved August 8, 2015, from https://books.google.com.tr.

Coşkuner, S. & Şener, A. (2013) Akademisyenlerin iş ve aile karakteristiklerinin evlilik, aile ve yaşam tatmini ile ilişkisi: iş ve aile çatışmasının aracı rolü. Hacettepe Üniversitesi Sosyolojik Araştırmalar E-Dergisi.

Çavuş, M. F., Gök, T. & Kurtay, F. (2007). Tükenmişlik: meslek yüksekokulu akademik personeli üzerine bir araştirma. Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16(2), 97-108.

Çikrıkci, Ö. (2012). Üstün yetenekli öğrencilerin biliş ötesi farkındalık düzeyleri ile öz yeterlik algılarının yaşam doyumunu yordama gücü. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.

Çivitci, A. (2009). İlköğretim öğrencilerinde yaşam doyumu: bazı kişisel ve ailesel özelliklerin rolü. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(1),29-52.

Diener, E. D., Emmons, R. A., Larsen, R. J. & Griffin, S. (1985). The satisfaction with life scale. Journal of Personality Assessment, 49(1), 71-75.

Diener, E. & Seligman, M. E. (2002). Very happy people. Psychological science, 13(1), 81-84.

Dikmen, A. A. (1995). İş doyumu ve yaşam doyumu ilişkisi. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 50(03).115-140.

Doğan, T. & Eryilmaz, A. (2012). Akademisyenlerde işle ilgili temel ihtiyaç doyumu ve öznel iyi oluş. Ege Academic Review, 12(3), 383-389.

Dorahy, M.J., Schumaker, J.F., Simpson. P.L. & Deshpande. C.G. (1996). Depressive symptoms and life satisfaction in Indian and Australian university students. Journal of Personality and Clinical Studies, 12, 1-10.

Eisenberger, R., Stinglhamber, F., Vandenberghe, C., Sucharski, I. L. & Rhoades, L. (2002). Perceived supervisor support: contributions to perceived organizational support and employee retention. Journal of Applied Psychology, 87(3), 565-573.

Eren, A. T. (2008). Onkoloji hemşirelerinin iş doyumu ve yaşam doyumunun incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Esen. N. (2001). Beden eğitimi ve spor öğretmeni yetiştiren yükseköğretim kurumlarında çalışan öğretim elemanlarının iş doyum düzeylerinin incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.

Eyupoglu, S. Z. & Saner, T. (2009). The relationship between job satisfaction and academic rank: a study of academicians in Northern Cyprus. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 1(1), 686-691.

Filiz, Z. (2014). An analysis of the levels of job satisfaction and life satisfaction of the academic staff. Social Indicators Research, 116(3), 793-808.

Fogle, L. M., Huebner, E. S. & Laughlin, J. E. (2002). The relationship between temperament and life satisfaction in early adolescence: cognitive and behavioral mediation models. Journal of Happiness Studies, 3(4), 373-392.

Frey, B. S. & Stutzer, A. (2002). The economics of happiness. World Economics, 3(1), 1-17.

Frish, M. B. (2005). Quality of life therapy: Applying a life satisfaction approach to positive psychology and cognitive therapy. Retrieved on May, 30, 2015 from https://books.google.com.tr.

Fugl-Meyer, A. R., Melin, R. & Fugl-Meyer, K. S. (2002). Life satisfaction in 18 to 64 year old swedes: in relation to gender, age, partner and immigrant status. Journal of Rehabilitation Medical, 34(5), 239-246.

Gable, S. L. & Haidth, J. (2005). What (and why) is positive psychology? Review of General Psychology, 9(2), 103-110.

Geis, J.A. & Klein. H.A. (1990). The relationship life satisfaction to life change among the elderly. Journal of Genetic Psychology, 151(2), 269-271.

Gilman, R. & Huebner, E. S. (2006). Characteristics of adolescents who report very high life satisfaction. Journal of Youth and Adolescence, 35(3), 293-301.

Giray, M. D. (2010). İş yerinde destek algılarının liderlik stilleri ve örgütsel sonuç değişkenleri ile ilişkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Giray, M. D. (2013). İş yeri desteği: örgüt, yönetici ve çalışma arkadaşları desteğine genel bir bakış "İş, Güç" Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi. 15(3). 65-81.

Goldbeck, L., Schmitz, T.G., Besier, T., Herschbach, P. & Henrich, G. (2007). Life satisfaction decreases during adolescence. Quality of Life Research, 16(6), 969-979.

Gove, W. R., Hughes, M. & Style, C. B. (1983). Does marriage have positive effects on the psychological well-being of the individual? Journal of Health and Social Behavior, 24(2),122-131.

Grimes, P.W. & Register, C.A. (1997). Career publications and academic job rank. Journal of Economic Education, 28 (1), 82-93.

Gün, Z. & Bayraktar, F. (2008). The Role of Migration on the adjustment of adolescents in Turkey. Turkish Journal of Psychiatry, 19(2), 1-10.

Haller, M. & Hadler, M. (2006). How social relations and structures can produce happiness and unhappiness: An international comparative analysis. Social Indicators Research, 75(2), 169-216.

Hampton, N. Z. & Marshall, A. (2000). Culture, gender, self-efficacy and life satisfaction: A comparison between Americans and Chinese people with spinal cord injuries. Journal of Rehabilitation, 66 (3), 21-29.

Hayo, B. & Seifert, W. (2003). Subjective economic well-being in Eastern Europe. Journal of Economic Psychology, 24(3), 329-348.

Hintikka, J. (2001). Religious attendance and life satisfaction in the Finnish general population. Journal of Psychology and Theology, 29(2), 158.

Holden, E. W. & Black, M. M. (1996). Psychologists in medical schools—professional issues for the future: How are rank and tenure associated with productivity and satisfaction?. Professional Psychology: Research and Practice, 27(4), 407-414.

İnandı, Y., Tunç, B. & Uslu, F. (2013). Eğitim fakültesi öğretim elemanlarının kariyer engelleri ile iş doyumları arasındaki ilişki. Eğitim Bilimleri Araştırma Dergisi, 3(1). 219-238.

İraz, R. & Ganiyusufoğlu, A. (2011). Örgütlerde mesleki tükenmişlik ve akademisyenler üzerinde bir uygulama. Selçuk Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 15(21), 427-450.

Kalaycı, Ş. (2010). SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri (5.Baskı). Ankara: Asil Yayın ve Dağıtım.

Kale, E. (2015). Lider desteği ve iş arkadaşları desteğinin iş performansı üzerine etkileri: iş tatmini ve yaşam tatmininin aracı rolü. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 14, 103-120.

Karacaoğlu, K. & Arslan, F. (2013). Çalışanların algıladıkları örgütsel desteğin tükenmişlik düzeyleri üzerine etkisi: Kayseri imalat sanayi uygulaması. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15(3), 457-476.

Karasar, N. (2012). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Nobel Yayıncılık.

Katja, R., Paivi, A. K., Marja-Terttu, T. & Pekka, L. (2002). Relationships among adolescent’ subjective wellbeing, health behavior and school satisfaction. Journal of School Health, 72 (6), 243-250.

Kerr, C. (1994). Knowledge Ethics and The New Academic Culture. Change: The Magazine of Higher Learning, 26 (1), 9-15.

Keser, A. (2005). Çalışma yaşamı ile yaşam doyumu ilişkisine teorik bakış. İktisat Fakültesi Mecmuası, 55(1), 897.

Konrad, A. M., Ritchie Jr, J. E., Lieb, P. & Corrigall, E. (2000). Sex differences and similarities in job attribute preferences: a meta-analysis. Psychological Bulletin, 126(4), 593.

Köker, S. (1991). Normal ve sorunlu ergenlerin yaşam doyumu düzeylerinin karşılaştırılması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Küçüksüleymanoğlu, R. (2007). Eğitim fakültesi öğretim elemanlarının tükenmişlik düzeyleri. Eğitim Araştırmaları, 28, 101-112.

Küskü, F. (2003). Employee satisfaction in higher education: the case of academic and administrative staff in Turkey. Career Development International,8(7), 347-356.

Leung, J. P. & Leung, K. (1992). Life satisfaction, self-concept, and relationship with parents in adolescence. Journal of Youth and Adolescence, 21(6), 653-665.

Liebler, C. A. & Sandefur, G. D. (2002). Gender differences in the exchange of social support with friends, neighbors, and co-workers at midlife. Social Science Research, 31(3), 364-391.

Lundberg, U. & Frankenhaeuser, M. (1999). Stress and workload of men and women in high-ranking positions. Journal of Occupational Health Psychology, 4(2), 142-151.

Mahon, N. E., Yarcheski, A. & Yarcheski, T. J. (2005). Happiness as related to gender and health in early adolescents. Clinical Nursing Research, 14(2), 175-190.

Mastekaasa, A. (1994). Marital status, distress, and well-being: An international comparison. Journal of Comparative Family Studies, 25(2), 183– 205.

Melin, R., Fugl-Meyer, K. S. & Fugl-Meyer, A. R. (2003). Life satisfaction in 18 to 64 year old swedes: ın relation to education, employment situation, health and physical activity. Journal of Rehabilitation Medical, 35, 84-90.

Murat, M. (2003). Üniversite öğretim elemanlarında tükenmişlik. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2(19), 25-34.

Moore, G. (1990). Structural determinants of men's and women's personal networks. American Sociological Review, 55(5),726-735.

Myers, D. G. (2000). The funds, friends, and faith of happy people. American Psychologist, 55(1), 56–67.

Ng, T. W. H. & Sorensen, K. L. (2008). Toward a further understanding of the relationships between perceptions of support and work attitudes: A meta-analysis. Group Organization Management, 33, 243–268.

Oshagbami, T. (1997). Job satisfaction profiles of university teachers. Journal of Managerial Psychology, 12 (1), 27-39.

Özdevecioğlu, M. & Doruk, N. Ç. (2009). Organizasyonlarda iş-aile ve aile iş çatışmalarının çalışanların iş ve yaşam tatmini üzerindeki etkisi. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 33, 69-99.

Özben, S. (2013). Social skills, life satisfaction, and loneliness in Turkish university students. Social Behavior and Personality: an International Journal, 41(2), 203-213.

Özel, T. (2009). Örgütsel bağlılık ve tükenmişlik düzeyi İstanbul ili vakıf üniversitelerinde görev yapan akademisyenlere yönelik bir alan araştırması. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Özen, R. & Sezgin-Nartgün, Ş. (2011). Araştırma görevlilerinin mesleki gelişim ihtiyaçları. III. International Congress of Educational Research: Life-long Learning and Informal Education 1395–1414. Girne-TRNC.

Öztürk,Z.G.(2014). Sınıf öğretmenlerinin değer tercihleri ile yaşam doyumu arasındaki ilişki. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Panatik, S. B., Rajab, A., Shaari, R., Shah, I. M., Rahman, H. A. and Badri, S. Z. (2012). Impact of work-related stress on well-being among academician in Malaysian Research University. In International Conference on Education and Management Innovation, 30, 37-41.

Pavot, W. & Diener, E. (1993). Review of the satisfaction with life scale. Psychological Assessment, 5(2), 164.

Rask, K., Åstedt‐Kurki, P. & Laippala, P. (2002). Adolescent subjective well‐being and realized values. Journal of Advanced Nursing, 38(3), 254-263.

Rhoades, L & Eisenberger, R. (2002). Perceived organizational support: A review of the literature. Journal of Applied Psychology, 87(4),698-714.

Rubinstein, R. L. (1987). Never married elderly as a social type: Re-evaluating some images. The Gerontologist, 27(1), 108-113.

Ruehlman, L. S. & Wolchik, S. A. (1988). Personal goals and interpersonal support and hindrance as factors in psychological distress and well-being. Journal of Personality and Social Psychology, 55(2), 293–301.

Seligson, J. L., Huebner, E.S. & Valois, R. F. (2003). Preliminary Validation of the Brief Multidimensional Students’ Life Satisfaction Scale (BMSLSS). Social Indicators Research, 61(2), 121-145.

Selim, S. (2008). Life satisfaction and happiness in Turkey. Social Indicators Research, 88(3), 531–562.

Serinkan, C. & Bardakcı, A. (2007). Pamukkale Üniversitesi’nde çalışan öğretim elemanlarının iş tatminlerine ilişkin bir araştırma. Selçuk Üniversitesi Karaman İİBF Dergisi, 12(9), 152-163.

Sias, P. M. (2008). Organizing relationships: Traditional and emerging perspectives on workplace relationships. Retrieved June 10, 2015, from http://www.book.google..com.

Simpson. P.L., Schumaker. J.F., Dorahy, M.J. & Shrestha. S.N. (1996). Depression and life satisfaction in Nepal and Australia. Joumal of Social Psychology, 136(6), 783-790.

Sloane, P. J. & Ward, E. W. (2001). Cohort effects and job satisfaction of academics. Applied Economics Letters, 8, 787-791.

Stull, D. E. & Scarisbrick-Hauser, A. (1989). Never-married elderly a reassessment with ımplications for long-term care policy. Research on Aging, 11(1), 124-139.

Sümbüloğlu, K. & Sümbüloğlu, V.(2012). Biyoistatistik. Ankara: Hatiboğlu.

Şimşek, E.(2011). Örgütsel iletişim ve kişilik özelliklerinin yaşam doyumuna etkileri. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.

Terzi, Y. & Sağlam, V. (2008). Araştırma görevlilerinin mesleki tükenmişlik durumu. Nwsa: Physical Sciences, 3(1), 52-58.

Topçu, B., Saraçlı, S., Dursun, P. & Gazeloğlu, C. (2012). Akademisyenlerin yaşam kaliteleri üzerine bir çalışma: Afyon Kocatepe Üniversitesi örneği. Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2(1), 15-19.

Turner, R. J. & Marino, F. (1994). Social support and social structure: A descriptive epidemiology. Journal of Health and Social Behavior, 5 (3),193-212.

Turunç, Ö. & Çelik, M. (2010). Çalışanların algıladıkları örgütsel destek ve iş stresinin örgütsel özdeşleşme ve iş performansına etkisi. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 17(2), 183-206.

Tuzgöl-Dost, M. (2007). Üniversite öğrencilerinin yaşam doyumunun bazı değişkenlere göre incelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(2), 132-143.

Tuzgöl-Dost, M. & Cenkseven, F. (2007). Devlet ve vakıf üniversitelerinde çalışan öğretim elemanlarının mesleki sorunları. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16(2), 203-218.

Tümkaya, S. (2006). İş ortamı ve mizah yoluyla başa çıkmanın öğretim elemanlarındaki tükenmişlikle ilişkisi, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 6 (3), 889-921.

Tümkaya, S., Aybek, B. & Çelik, M. (2008). An investigation of students’ life satisfaction and loneliness level in a sample of Turkish students. International Journal of Human Sciences, 5(1), 1-14.

Ulusan, Ş. (2005). İş ve aile yaşamının dengelenmesi akademisyen kadınlar üzerine bir araştırma. (Haz: Gönen, E., Hablemitoğlu, Ş. ve Özmete, E.). Tarih İncelemeleri Dergisi, 20(1), 221-223.

Umberson, D., Chen, M. D., House, J. S., Hopkins, K. & Slaten, E. (1996). The effect of social relationships on psychological well-being: Are men and women really so different? American Sociological Review, 61(5), 837-857.

Ünal, S., Karlıdağ, R. & Yoloğlu, S. (2001). Hekimlerde tükenmişlik ve iş doyumu düzeylerinin yaşam doyumu düzeyleri ile ilişkisi. Klinik Psikiyatri, 4(2), 113-118.

Ward, R. A. (1979). The never-married in later life. Journal of Gerontology, 34(6), 861-869.

Wellman, B. & Wortley, S. (1990) Different strokes from different folks: community ties and social support. American Journal of Sociology, 96(3), 558–588.

Yelgeçen-Tigrel, E. & Kokalan, O. (2009). Academic mobbing in Turkey. International Journal of Behavioral, Cognitive, Educational and Psychological Sciences,1(2), 91-99.

Yıldırım, Y. & Taşmektepligil, M.Y. (2011). Beden eğitimi ve spor yüksekokullarındaki görevli akademisyen personelin örgütsel stres ve tükenmişlik düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 9(4), 131-140.

Yılmaz, E. & Altınok, V. (2009). Okul yöneticilerinin yalnızlık ve yaşam doyum düzeylerinin incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 15(3), 451-470.

Yiğit, R., Dilmaç, B. & Deniz, M. E. (2011). İş ve yaşam doyumu: Konya Emniyet Müdürlüğü alan araştırması. Polis Bilimleri Dergisi, 13(3), 1-18.

Yoleri, S. & Bostancı, M. Ö. (2012). Determining the factors that affect burnout and job satisfaction among academicians: a sample application on the Hitit University. Turkish Studies-International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 7(4), 589-600.

Yoshimura, K. E.(2003). Employee traits, perceived organizational support, supervisory communication, affective commitment, and intent to leave: group differences. Master Thesis. North Carolina State University, ABD.

Zeynel, E. (2014). Akademisyenlere yönelik mesleki motivasyon, iş tatmini ve örgütsel bağlılık arasındaki ilişkiler üzerine bir araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta.
DOI: http://dx.doi.org/10.46827/ejes.v0i0.412

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Elif Ergün, Şenay Sezgin Nartgün

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Copyright © 2015-2023. European Journal of Education Studies (ISSN 2501 - 1111) is a registered trademark of Open Access Publishing Group. All rights reserved.


This journal is a serial publication uniquely identified by an International Standard Serial Number (ISSN) serial number certificate issued by Romanian National Library (Biblioteca Nationala a Romaniei). All the research works are uniquely identified by a CrossRef DOI digital object identifier supplied by indexing and repository platforms. All authors who send their manuscripts to this journal and whose articles are published on this journal retain full copyright of their articles. All the research works published on this journal are meeting the Open Access Publishing requirements and can be freely accessed, shared, modified, distributed and used in educational, commercial and non-commercial purposes under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).