THE EFFECTS OF MATHEMATICAL MODELLING ACTIVITIES ON THE DIFFICULTY PERCEPTION OF NUMBERS SENSE AND ACHIEVEMENT AMONG 4TH GRADERS

Isık N., Pilten P.

Abstract


The purpose of the present research is investigating the effects of mathematical modelling activities on the difficulty perception of numbers sense, which is perceived as difficult by primary school 4th grade students, and achievement. The problem statement of the present research was formed as “Does mathematical modelling strategy has any effects on 4th grade students’ levels of difficulty perceptions and their achievement related number sense learning field?” The present research was conducted in accordance with quantitative research methods in two steps. The first step was conducted in accordance with survey model on 207 students, who studied in Selcuklu district of the province of Konya in the spring semester of 2013-2014 School Year. The second step was also conducted on 61 students from two equal classes of Esrefoglu Primary School in accordance with experiment model with pre-test-post-test and control group. In order to collect data for the present research, “Numbers Learning Domain Achievement and Difficulty Perception Scale (NLDADPS) Form A and Form B” were employed as pre-test and post-test on experiment and control groups, “Observation Form for the Evaluation of the Experimental Procedure” was employed to evaluate the implementation on the experiment group, and “Observation Form for the Evaluation of the Problem Solving Activities Conducted in Control Group” was employed to evaluate the teaching conducted on control group. All of the scales were developed by the researcher. It was found that mathematical modelling activities were more effective on procedural knowledge and concept-procedure connections dimensions of the topics than traditional problem solving activities, and enabled developing positive attitudes towards mathematics and contributed to the development of metacognitive skills required for establishing concept-procedure connections.

 

Article visualizations:

Hit counter

DOI

Keywords


difficulty perception, mathematical modelling, mathematical modelling activities

References


Ardahan H, Ersoy Y, 2003. İlköğretimde Materyal Destekli Kesir ve Ondalık Kesirlerin Materyal Tabanlı Öğretimi. www.matder.org.tr.

Aydın N, 1998. Liselerde Matematik Derslerinde Zor Öğrenilen Konular, Zor Öğrenilme Nedenleri ve Bunları Öğretme Yöntemleri. VIII. Eğitim Bilimleri Kongresi Bildiriler Kitabı, Cilt 1, 62-67, Trabzon: Karadeniz Teknik Üniversitesi.

Baker J D, 1996. Students’ Difficulties with Proof by Mathematical Induction, The Annual Meeting of American Educational Research Association, New York.

Baki A, 1998. Matematik Öğretiminde İşlemsel ve Kavramsal Bilginin Dengelenmesi, Atatürk Üniversitesi 40. Kuruluş Yıldönümü Matematik Sempozyumu, 20-22 Mayıs 1998, Erzurum: Atatürk Üniversitesi

Baki A, Kutluca T, 2009a. Dokuzuncu Sınıf Matematik Programında Zorluk Çekilen Konuların Belirlenmesi. e-Journal of New World Sciences Academy, ISNN: 1306–3111, Volume : 4, Number : 2, Article Number : 1 C0046.

Baykul Y, 2006. İlköğretimde Matematik Öğretimi, Pegem A Yayıncılık, 9. Baskı, Ankara.

Blum W, Niss M, 1989. Mathematical Problem Solving, Modelling, Applications, Andlinks To Other subjects State, Trends And Issues İn Mathematics Education. In W. Blum, M. Niss, and I. Huntley (Eds.), Modelling Applications and Applied Problem Solving Teaching Mathematics in Real Context. Chichester: Ellis Horwood.

Blum W, Borromeo-Ferri R, 2009. Mathematical Modelling: Can It Be Taught And Learnt?. Journal of Mathematical Modelling and Application (1), 45-58.

Boaler J, 2001. Mathematical Modelling And New The¬ories Of Learning. Teaching Mathematics and its Applica¬tions, 20 (3), 121-128.

Büyüköztürk Ş, 2007. Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı, 8. Baskı, Pegem A Yayıncılık, Ankara,

Dikici R, İşleyen T, 2004. Bağıntı Ve Fonksiyon Konusundaki Öğrenme Güçlüklerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 12(1), 105–116.

Doerr H M, O’Neil, 2011. A Modelling Approach To Developing An Understanding Of Average Rate Of Change. https://www.cerme7.univ.rzeszow.pl/WG/6/CERME7-Doerr&ONeil.pdf (Erişim Tarihi: 2012, 15 Mart).

Durmuş S, 2005. Rasyonel Sayılarda Bölme İşlemini İlköğretim Öğrencilerin Algılayışları. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9, 97- 109.

Durmuş S, 2004a. Matematikte Öğrenme Güçlüklerinin Saptanması Üzerine Bir Çalışma, Kastamonu Eğitim Dergisi, 12(1), 125-128.

Durmuş S, 2004b. İlköğretim Matematiğinde Öğrenme Zorluklarının Saptanması Ve Zorlukların Gerisinde Yatan Nedenler Üzerine Bir Çalışma, VI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 9-11 Eylül, Marmara Üniversitesi, İstanbul.

English L D, 2006. Mathematical Modeling in The Primary School: Children’s Construction Of A Consumer Guide. Educational Studies in Mathematics, 63 (3), 303-323.

English L D, Watters J J, 2004. Mathematical modelling with young children. In M. J. Hoines & A. B Fuglestad (Eds.), Proceedings of the 28th annual conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education (Vol. 2, 335-342). Bergen, Norway: PME.

English L D, Watters J J, 2005. Mathematical Modeling in Third-Grade Classrooms. Mathematics Education Research Journal, 16, 59-80.

Eric C C M, 2008. Using Model-Eliciting Activities For Primary Mathematics Classroom. The Mathematics Educator. 11 (1/2). 47-66.

Gürbüz R, Birgin O, 2009. İlköğretim II. kademe öğrencilerinin rasyonel sayılar konusundaki işlemsel ve kavramsal bilgi düzeylerinin incelenmesi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22 (2), 529-550.

Gürbüz R, Toprak Z, Yapıcı H, Doğan S, 2011. Ortaöğretim Matematik Müfredatında Zor Olarak Algılanan Konular ve Bunların Nedenleri. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10(4):1311-1323, ISSN: 1303-0094.

Hıdıroğlu Ç N, Tekin A, Bukova-Güzel E, 2010. Öğrencilerin Matematiksel Modellemede Bireysel Ve Birlikte Çalışarak Ortaya Koydukları Yaklaşımlar Ve Düşünme Süreçleri, 9. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, İzmir.

Işık C, 2011. İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Kesirlerde Çarpma Ve Bölmeye Yönelik Kurdukları Problemlerin Kavramsal Analizi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 41, 231-243.

Kaiser G, Sriraman B, 2006. A Global Survey Of International Perspectives On Modelling In Mathematics Education. ZDM. 38 (3), 302-310.

Karasar N, 2006. Bilimsel Araştırma Yöntemi; Kavramlar, İlkeler, Teknikler, 16. Baskı, Nobel Yayınları, Ankara.

Korkmaz E, 2010. İlköğretim matematik ve sınıf öğretmeni adaylarının matematiksel modellemeye yönelik görüşleri matematiksel modelleme yeterlilikleri. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Balıkesir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Balıkesir.

Kubanç Y, 2012. İlköğretim 1. 2. Ve 3. Sınıf Öğrencilerinin Matematikte Dört İşlem Konusunda Yaşadığı Zorluklar ve Çözüm Önerileri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Elazığ.

Lesh R, Doer H M, 2003. Foundatations of a Models and Modelling perspective on Mathematics Teaching, Learning, and Problem Solving. R. Lesh ve H. M. Doerr (Eds.), Beyond Constructivism: A Models and Modeling Perspective on Mathematics Problem Solving, Learning ve Teaching içinde(s.3-33).Mahwah NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

Maab K, 2006. What are modelling competencies? Zentralblantt für Didaktik der Mathematic (ZDM), 38(2), 96-112

MEB, 2009. İlköğretim Matematik (1-5. Sınıflar) Dersi Öğretim Programı. Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü Basım Evi.

Mehraein S, Gatabi A R, 2014a. Gender and mathematical modelling competency: primary students‘performance and their attitude. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 128, 198-203.

Mısral M, 2009. Kesrin farklı anlamlarına göre yapılan öğretimin ilköğretim 6. Sınıf öğrencilerinin kesirlerde toplama çıkarma ve çarpma işlemlerinde kavramsal ve işlemsel bilgi düzeylerine etkisi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Selçuk Üniversitesi, Konya.

Mousoulides N, Sriraman B, Christou C, 2007. From Problem Solving To Modeling- The Emergence Of Models And Modelling Perspectives. Nordic Studies in Mathematics Education, 12 (1), 23-47.

Olkun S, Şahin Ö, Akkurt Z, Dikkartın FT, Gülbağcı H, 2009. Modelleme Yoluyla Problem Çözme ve Genelleme: İlköğretim Öğrencileriyle Bir Çalışma. Eğitim ve Bilim, 34, 65-73.

Rittle-Johnson B, Schneider M, 2014. Developing Conceptual and Procedural Knowledge of Mathematics. Oxford Handbook of Numerical Cognition. Oxford University Press. DOI:10.1093/Oxfordhb/9780199642342.013.014

Sağırlı Ö M, 2010. Türev konusunda matematiksel modelleme yönteminin ortaögretim ögrencilerinin akademik basarıları ve öz-düzenleme becerilerine etkisi. Yayınlanmamıs doktora tezi. Atatürk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.

Soylu Y, Soylu C, 2005. İlköğretim Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Kesirler Konusundaki Öğrenme Güçlükleri: Kesirlerde Sıralama, Toplama, Çıkarma, Çarpma ve Kesirlerle İlgili Problemler. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt : (7), Sayı:(2)

Tall D O, Razali M R, 1993. Diagnosing Students’ Difficulties In Learning Mathematics. Int. Jnl of Math. Edn in Sc. & Tech., Vol 24, No. 2, 209-222.

Tatar E, Okur M, Tuna A, 2008. Ortaöğretim Matematiğinde Öğrenme Güçlüklerinin Saptanmasına Yönelik Bir Çalışma. Kastamonu Eğitim Dergisi, 16(2), 507-516.

Toluk Z, 2002. İlkokul Öğrencilerinin Bölme İşlemi ve Rasyonel Sayıları İlişkilendirme Süreçleri, Boğaziçi Eğitim Dergisi, Sayı: 19 (2), s: 81–103.

Tracy L, Gibson B A, 2005. Development Of An İnstrument To Assess Student Attitudes Toward Educational Process İn An Undergraduate Core Curriculum. Doctorate thesis, Univercity of Arkansas.

Van De Walle J A, 2004. Elementary and Middle School Mathematics Teaching Developmentally. USA: Pearson Education Verschaffel, L., De Corte, E., & Lasure, S. (1994). Realistic considerations in mathematical modelling of school arithmetic word problems. Learning and Instruction, 4, 273-294.

Yenilmez K, 2007. İlköğretim Matematik Öğretiminde Karşılaşılan Zorluklar ve Nedenleri, XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, 5–7 Eylül, Tokat.

Zachariades T, Christou C, Papageorgiou E, 2002. The Difficulties and Reasoning of Undergraduate Mathematics Students in the Identification of Functions. Proceedings in the 10th ICME Conference, Crete, Greece.
DOI: http://dx.doi.org/10.46827/ejes.v0i0.410

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Isık N., Pilten P.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Copyright © 2015-2023. European Journal of Education Studies (ISSN 2501 - 1111) is a registered trademark of Open Access Publishing Group. All rights reserved.


This journal is a serial publication uniquely identified by an International Standard Serial Number (ISSN) serial number certificate issued by Romanian National Library (Biblioteca Nationala a Romaniei). All the research works are uniquely identified by a CrossRef DOI digital object identifier supplied by indexing and repository platforms. All authors who send their manuscripts to this journal and whose articles are published on this journal retain full copyright of their articles. All the research works published on this journal are meeting the Open Access Publishing requirements and can be freely accessed, shared, modified, distributed and used in educational, commercial and non-commercial purposes under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).