USING ANALOGIES TO OVERCOME DIFFICULTIES IN TEACHING OF THE INTEGERS IN THE MIDDLE SCHOOLS

Mevhibe Kobak Demir, Nursen Azizoğlu, Hülya Gür

Abstract


This study aims to determine the difficulties that middle school mathematics teachers have in teaching integers, the analogies they use to solve these difficulties, and the efficiency of these analogies. The study was conducted with 10 mathematics teachers, 6 females and 4 males, who were working in middle schools affiliated with the Ministry of National Education (MNE), selected using the convenience sampling method. The study used the case study design among the qualitative research methods. The data were collected using open-ended questions and analyzed using descriptive and content analysis. The findings were presented under three categories which are the difficulties they have in teaching integers, the curriculum on the subject of integers, and the analogies found in textbooks or used by teachers and their efficiency. Recommendations were made based on these findings. Centralized Early Childhood Development Policy of the early childhood education.

 

Article visualizations:

Hit counter

DOI

Keywords


analogy, difficulty, teaching integers, curriculum, mathematics text books

References


Akkuş H. (2006). Kimyasal tepkimelerin dengeye ulaşmasının öğretiminde kullanılabilecek bir analoji: meslek seçimi analojisi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 14, 19-30.

Altun S. A. (2009). İlköğretim öğrencilerinin akademik başarısızlıklarına ilişkin veli, öğretmen ve öğrenci görüşlerinin incelenmesi, İlköğretim Online, 8(2), 567-586. Retrieved January 18, 2014, from http://ilkogretim-online.org.tr/vol8say2/v8s2m24.pdf

Atav E., Erdem E., Yılmaz A. & Gücüm B. (2004). Enzimler konusunun anlamlı öğrenilmesinde analojiler oluşturmanın etkisi, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27, 21-29.

Avcu T. & Durmaz B. (2011). Tamsayılarla ilgili işlemlerde ilköğretim düzeyinde yapılan hatalar ve karşılaşılan zorluklar, 2nd International Conference on New Trends in Education and Their Implications (ICONTE), Antalya.

Aykutlu I. & Şen A. İ. (2011). Fizik öğretmen adaylarının analoji kullanımına ilişkin görüşleri ve elektrik akımı konusundaki analojileri, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 41, 48-59.

Bahadır E. & Özdemir A. Ş. (2013). Tam sayılar konusunun canlandırma tekniği ile öğretiminin öğrenci başarısına ve hatırlama düzeyine etkisi, International Journal Social Science Research, 2(2), 114-136.

Bıyıklı, C., Veznedaroğlu, L., Öztepe, B. & Onur, A. (2008). Yapılandırmacılığı nasıl uygulamalıyız? Ankara: ODTÜ Yayıncılık.

Dagher Z. R. (1995). Analysis of analogies used by sciences teachers, Journal of Research in Science Teaching, 32(3), 259-270.

Davidson P. M. (1992). Precursors of non positive integer concepts. Biennial Meeting of the Society for Research in Child Development, Baltimore, MD.

Dereli M. (2008). Tam sayılar konusunun karikatürle öğretiminin öğrencilerin matematik başarılarına etkisi, Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.

Driver, R. & Bell, B. (1986). Students’ Thinking and the Learning of Science: A Constructivist View. School Science Review, 67, 443 – 456.

Duit, R. (1991). On the role of analogies and metaphors in learning science. Science Education, 75(6), 649-672.

Glynn, S. M. (2007). Methods and strategies: Teaching with analogies. Science and Children, 44(8), 52-55.

Glynn, S. M. & Takahashi, T. (1998). Learning from analogy-enhanced science text. Journal of Science Teaching, 35(10): 1129-1149.

Gülçiçek Ç., Bağı N. & Moğol S. (2003). Öğrencilerin atom yapısı-güneş sistemi pedogojik benzeştirme (analoji) modelini analiz yeterlilikleri, Milli Eğitim Dergisi, 159, 74-84.

Günay Bilaloğlu R. (2005). Erken çocukluk döneminde fen öğretiminde analoji tekniği, Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(30), 72-77.

Hayes, B., & Stacey, K. (1990). Teaching negative number using integer tiles. Unpublished doctoral thesis, University of Melbourne, USA.

Heywood, D. (2002). The place of analogies in science education. Cambridge Journal of Education, 32(2), 233-247

Işıksal Bostan M. (2010). Negatif sayılara ilişkin zorluklar, kavram yanılgıları ve bu yanılgıların giderilmesine yönelik öneriler. Bingölbali E. & Özmantar M. F. (Yay. Haz.) İlköğretimde karşılaşılan matematiksel zorluklar ve çözüm önerileri içinde(ss. 155-186) Ankara: Pegem Akademi Yayınları.

Kanalmaz T. (2010). İlköğretim 8. sınıf matematik dersi ölçme öğrenme alanında analoji yöntemine dayalı öğretimin öğrencilerin akademik başarılarına etkisi, Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.

Kaptan F. & Arslan B. (2002). Fen öğretiminde soru-cevap tekniği ile analoji tekniğinin karşılaştırılması, V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik eğitimi kongresi, Ankara.

Kaya S. & Durmuş A. (2011). Bilişim teknolojileri öğretimi için geliştirilen örnek analojilerin incelenmesi, Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12 (2), 235-254.

Kesercioğlu T., Yılmaz H., Huyugüzel-Çavaş P. & Çavaş B. (2004). İlköğretim fen bilgisi öğretiminde analojilerin kullanımı: "örnek uygulamalar", Ege Eğitim Dergisi, 5, 35-44.

Kilhamn, C. (2008). Making sense of negative numbers through metaphorical reasoning. Retrieved from www.mai. liu.se/SMDF/madif6/Kilhamn.pdf.

Kriger, M. H. (2003). Doing mathematics. New York: World Scientific.

Linchevski L. & Williams J. (1999). Using intuition from everyday life in 'filling' the gap in children's extension of their number concept to include the negative numbers, Educational Studies in Mathematics, 39(1-3), 131-147.

McCorkle, K. (2001). Relational and instrumental learning when teaching the addition and substraction of positive and negative integers. Unpublished master thesis. California State University, Dominques Hills.

MEB (2009). İlköğretim matematik dersi 6-8. sınıflar öğretim programı ve kılavuzu. Ankara: MEB Yayınları.

Palmquist, R. (1996). The Search for an Internet Metaphor: A Comparison of Literatures. American Society of Information Science Conference, http://www.asis.org/annual-96/ElectronicProceedings/ palmquist.html.

Parida B.K. & Goswami M. (2000). Using Analogy as a Tool in Science Education, School Science Quarterly Journal of Science Education, 38 (4). Retrieved December, 21, 2013 http://www.ncert.nic.in/journalnew/sschap10.htm.

Piaget, J. (1952). The child’s conception of number, Humanities press, New York.

Pittman K. M. (1999). Student generated analogies: Another way of knowing? Journal of Research in Science Teaching, 36(1), 1-22.

Saygılı S. (2008). Analoji ile öğretim yönteminin 9. Sınıf öğrencilerinin matematik başarılarına ve yaratıcı düşünmelerine etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale.

Serin Ergin Ö. (2009). Öğrenci ve öğretmenlerin 11. sınıf kimya konuları ile ilişkili analojilerdeki benzerlik ve farklılıkları belirleme düzeyleri, Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir.

Şahin, F., Gürdal, A. & Berkem, M.L. (2000). Fizyolojik kavramların anlamlı öğrenilmesi ile ilgili bir araştırma. IV. Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi, Ankara, Bildiriler Kitabı, 17-23.

Şengül S. & Körükcü E. (2012). Tam sayılar konusunun görsel materyal ile öğretiminin altıncı sınıf öğrencilerinin matematik başarıları ve kalıcılık düzeylerine etkisi, International Online Journal of Educational Sciences, 4(2), 489-508.

Şengül S. & Dereli M. (2013). Tam sayılar konusunun karikatürle öğretiminin 7. sınıf öğrencilerinin matematik tutumuna etkisi, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 13 (4), 2509-2534.

Treagust D. F., Duit R., Joslın P., & Lındauer I. (1990). A naturalistic study of science teachers' use of analogies as part of their regular teaching. Paper Presented at the Annual Meeting of the American Educational Research Association, Boston.

Treagust, D.F., Harrison A.G., & Venville G.J., (1996). Using an analogical teaching approach to engender conceptual change. International Journal of Science Education, 18 (2), 213-229.

Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık. Retrieved November, 18, 2014, from xxxxxxxxx
DOI: http://dx.doi.org/10.46827/ejes.v0i0.402

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Mevhibe Kobak Demir, Nursen Azizoğlu, Hülya Gür

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Copyright © 2015-2023. European Journal of Education Studies (ISSN 2501 - 1111) is a registered trademark of Open Access Publishing Group. All rights reserved.


This journal is a serial publication uniquely identified by an International Standard Serial Number (ISSN) serial number certificate issued by Romanian National Library (Biblioteca Nationala a Romaniei). All the research works are uniquely identified by a CrossRef DOI digital object identifier supplied by indexing and repository platforms. All authors who send their manuscripts to this journal and whose articles are published on this journal retain full copyright of their articles. All the research works published on this journal are meeting the Open Access Publishing requirements and can be freely accessed, shared, modified, distributed and used in educational, commercial and non-commercial purposes under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).