SOCIAL STUDIES TEACHER CANDIDATES’ PERCEPTION OF URBAN ENVIRONMENT: THE EXAMPLE OF AFYONKARAHISAR, TURKEY

Ceren Utkugün

Abstract


This research was conducted to determine social studies teacher candidates’ perceptions of the urban environment of Afyonkarahisar. The study group of the research, which was designed according to the basic qualitative research approach, was 100 teacher candidates generated from a purposeful sampling strategy among the 1st and 4th grade teacher candidates studying at the Department of Social Studies Education at a state university at the beginning of the spring semester of the 2019-2020 academic year. Four questions were employed in the questionnaire consisting of open-ended questions such as “What features do you look for in the city you want to live in?”, “How would you describe Afyonkarahisar?”, “What are the first 5 words that come to your mind when you say Afyonkarahisar?”and “What are the positive and negative aspects of Afyonkarahisar?”. In the last chapter, the teacher candidates were asked to draw a mental image they visualized when Afyonkarahisar was mentioned. The obtained data were analyzed using the content analysis method, presented in the form of content tables, expressed in frequencies, and supported with direct quotations from the teacher candidates’ opinions. According to the findings obtained from the research result; the prominent concepts in the minds and drawings of the teacher candidates have been urban, historical, and gastronomic factors. In Afyonkarahisar descriptions of the teacher candidates, there were negative qualifications such as underdeveloped, small, dirty, and boring and positive qualifications such as quiet/calm, livable, at an important junction point in terms of transportation to other cities, affordable and ideal for students.

 

Article visualizations:

Hit counter


Keywords


behavioral geography, environmental perception, urban environment, Afyonkarahisar, the teacher candidate

Full Text:

PDF

References


Akdoğan, Ş. & Akkuş Kargın, G. (2010). Şehir pazarlaması kapsamında bir imaj çalışması: Sivas örneği. I. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi, 540-556.

Aktan, E. & Çakmak, V. (2020). Üniversite öğrencilerinin bakış açısıyla yaşanabilir bir kent olarak Aksaray: Sorunlar ve çözüm önerileri. Simetrik İletişim Araştırmaları Dergisi, 1(4), 195-212.

Aliağaoğlu, A. & Uzun, A. (2017). Üniversite öğrencilerinin şehir imajlarına yönelik bir araştırma: Balıkesir Üniversitesi örneği. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19(1), 39-58.

Aliağaoğlu, A. & Yılmaz Çildam, S. (2017). Balıkesir’de şehirsel imaj: Şehirsel problemlerin tespitine yönelik bir araştırma. Doğu Coğrafya Dergisi, 22(37), 35-52.

Aliağaolu, A. (2007). Davranışsal coğrafyaya bir örnek: Öğrenci merkezli Balıkesir şehir imajı. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17(1), 17-44.

Alkan, A. & Yılmaz Çildam, S. (2019). Üniversite öğrencilerinin kent imajlarına yönelik bir araştırma: Siirt Üniversitesi örneği. Türk Coğrafya Dergisi, 73, 90-95.

Bakan, Ö. & Kaya, F. (2010). Konya imajını değerlendirmeye yönelik bir araştırma. E-Journal of New World Sciences Academy, 5(4), 637-645.

Baş, T. & Akturan, U. (2008). Nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Demirel, M. (2014). Burdur kent imajı: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi öğrencileri üzerine bir alan araştırması. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(10), 230-241.

Deniz Topçu, K. (2011). Kent kimliği üzerine bir araştırma: Konya örneği. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 8(2), 1048-1072.

Dülger Türkoğlu, H. (2002). Kentsel imge: İstanbul’dan bulgular. İTÜ Dergisi/A Mimarlık, Planlama, Tasarım, 1(1), 57-64.

Erdoğan, E. & Bulut, E. (2015). İşletme bölümü öğrencilerinin memnuniyet düzeylerini etkileyen faktörlerin araştırılması. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 11(26), 151-170.

Eygü, H. & Karaman, S. (2013). Uzaktan eğitim öğrencilerinin memnuniyet algıları üzerine bir araştırma. Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 3(1), 36-59.

Flick, U. (2014). An introduction to qualitative research. New York: Sage.

Gelibolu, L., Kanıbir, H., Saydan, R., Tutar, H. & Yavuz, M. C. (2014). Kars algısı imajı ve marka kimliği araştırması. Kars: T.C. Serhat Kalkınma Ajansı.

Güleç Solak, S. (2017). Mekan-kimlik etkileşimi: Kavramsal ve kuramsal bir bakış. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, 6(1), 13-37.

Gündoğdu, H. M., Kuru, A. & Özkök, M. K. (2016). Kırklareli kent algısı üzerine deneysel bir çalışma. İdealkent, 18(7), 48-79.

Görkemli, H., Tekin, G. & Baypınar Y. E. (2013). Kültürel etkinlikler ve kent imajı-Mevlana törenlerinin Konya kent imajına etkilerine ilişkin hedef kitlenin görüşleri. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, 2(1), 150-171.

Hagerty, M. R. (1999). Unifying livability and comparison theory: cross-national time-series analysis of life-satisfaction. Social Indicators Research, 47(3), 343-356.

Hammaloğlu, A. G. & Akten, M. (2019). Kentsel çevrenin algısı: Muratpaşa ilçesi örneği. Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları Dergisi, 4(2), 172-182.

Henden Şolt, H. B. (2018). Zonguldak Ereğli kent markalaşması ve kentsel imaj algısı. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 16, 128-144.

https://www.kuzka.gov.tr/dosya/turizm_stratejisi_2023.pdf. Erişim Tarihi: 30.03.2021.

İri, R. (2020). Şehir pazarlaması kapsamında üniversite öğrencilerinin şehir ve yöre halkına yönelik tutumları: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi örneği. Asya Studies-Academic Social Studies/Akademik Sosyal Araştırmalar, 4(13), 35-50.

Karadağ, A. & Turut, H. (2013). Üniversite öğrencilerinin kentsel çevre algısı üzerine bir araştırma: İzmir örneği. Coğrafi Bilimler Dergisi, 11(1), 31-51.

Karadağ, E. & Yücel, C. (2019). Öğrenci dostu üniversite şehirleri: 2019. Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı Yayınları (Üniar), 1-9.

Koca, N., Yazıcı, H. & Ekiz, E. (2018). Afyonkarahisar’da Keçecilik ve Keçeciliğin kültürel turizm açısından değerlendirilmesi. Turkish Studies, 13(18), 939-957.

Köksal, Y. & Sarı, S. (2014). Burdur kent imajının yerel halk ile üniversite öğrencileri arasındaki karşılaştırmalı incelenmesi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 42, 279-288.

Lynch, K. (1960). The image of the city. Cambridge: The M.I.T Press.

MEB. (2018). Sosyal bilgiler dersi öğretim programı ve kılavuzu. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü.

Merriam, S. B. (2018). Nitel Araştırma: desen ve uygulama için bir rehber. S. Turan (Çev. Ed.). Ankara: Nobel Yayın.

Miles, M. B. & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

Özdemir, Ş. & Karaca, Y. (2009). Kent markası ve marka imajının ölçümü: Afyonkarahisar kenti imajı üzerine bir araştırma. Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 11(2), 113-134.

Özgüç, N. & Tümertekin, E. (2000). Coğrafya, Geçmiş, Kavramlar, Coğrafyacılar. İstanbul: Çantay Kitabevi.

Sağdıç, M. (2014). Üniversite öğrencilerinin İstanbul’a ilişkin algılarının şehir imajı açısından analizi. Turkish Studies. 9(2), 1267-1283.

Taştan, H. & İflazoğlu, N. (2018). Hatay’ın Unesco gastronomi şehri olması ile ilgili yerel restoran işletmelerinin farkındalığının değerlendirilmesi. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 6(3), 384-393.

Temurçin, K. & Keçeli, K. (2015). Bir davranışsal coğrafya çalışması: Isparta şehri örneğinde uluslararası öğrencilerin kentsel mekan algısı. SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 36, 117-138.

Tümertekin, E. & Özgüç, N. (1998). Beşeri coğrafya: İnsan, kültür, mekân. İstanbul: Çantay Kitabevi

Türkan, O. (2017). Çankırı şehrinde üniversite öğrencilerinin kentsel çevre algısı. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 10(53), 409-424.

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, (2019). UNESCO celebrates World Cities Day designating 66 new Creative Cities. Erişim adresi https://en.unesco.org/news/unesco-celebrates-world-citiesday-designating-66-new-creative-cities.

Ülkeryıldız, E., Durmuş Arsan, Z. & Akış, T. (2009). Öğrenci zihin haritalarında kente ilişkin deneyimle değişen çevre algısı. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 11(1), 72-82.

Ünal, Ç., İlter, İ. & Yılar, B. (2013). Kırsal kesimde ikamet eden lisans öğrencilerinin şehir algıları: Nitel bir analiz. Doğu Coğrafya Dergisi, 18(30), 29-46.

Varnacı Uzun, F. (2018). Öğrencilerin Aksaray’a ilişkin kentsel çevre algıları. TÜCAUM 30. Yıl Uluslararsı Coğrafya Sempozyumu, 3-6 Ekim 2018, Ankara.

Yeşil, M. & Yüksel, M. (2016). Ordu kenti örneğinde kentlilik bilinci. Paradoks Ekonomi Sosyoloji ve Politika Dergisi, 11, 43-65.

Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2018). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
DOI: http://dx.doi.org/10.46827/ejes.v8i8.3840

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2021 Ceren Utkugün

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Copyright © 2015-2022. European Journal of Education Studies (ISSN 2501 - 1111) is a registered trademark of Open Access Publishing Group. All rights reserved.


This journal is a serial publication uniquely identified by an International Standard Serial Number (ISSN) serial number certificate issued by Romanian National Library (Biblioteca Nationala a Romaniei). All the research works are uniquely identified by a CrossRef DOI digital object identifier supplied by indexing and repository platforms. All authors who send their manuscripts to this journal and whose articles are published on this journal retain full copyright of their articles. All the research works published on this journal are meeting the Open Access Publishing requirements and can be freely accessed, shared, modified, distributed and used in educational, commercial and non-commercial purposes under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).