IMPACT OF ECOLOGY-BASED NATURE EDUCATION ON THE BEHAVIOR OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS

Mustafa Kahyaoğlu, Ebru Karakaya-Bilen, Mehtap Saraçoğlu

Abstract


Urbanization decreased natural habitats and technological developments cause children to become more and more disconnected from nature (Kahyaoğlu & Yetişir, 2015). This disconnection has increased interest in ecology-based nature education in many countries. Ecology-based nature education is an out-of-school education program that enables to develop awareness of nature and environment in individuals, protect living and inanimate beings in nature, and better understand human-nature relations. It covers a wide range of people from preschool, primary, secondary, undergraduate, graduate and teachers. Accordingly, it is seen that there has been an increase in studies on ecology-based nature education in recent years (Keçeci, Kırbağ-Zengin & Alan, 2019; Özgel, Aydoğdu & Yıldırım, 2018; Kınık-Topalsan, Türk & Güler, 2019; Temiz & Karaarslan-Semiz, 2019). However, when the articles on this field are examined, it is seen that the studies on the role and effect of ecology-based nature education on the behavior of students connecting to nature are not enough. The aim of this research is to examine the impact of ecology-based nature education on the behavior of secondary school students towards nature within the framework of Bowlby’s theory of attachment and to present their views on ecology-based nature education applied. In this context, the research was carried out with a mixed method research pattern. The working group of the study consists of 40 students, who participated in the training with the principle of volunteerism, in a province located in Southeastern Anatolia Region of Turkey. All activities of this training were carried out within the borders of the province. Quantitative data of the study were obtained by “Nature Commitment Scale” and qualitative data were obtained by semi-structured interview form. Quantitative data of the study were analyzed by independently related sample t-test and qualitative data were analyzed by content analysis. In the study, it was determined that ecology-based nature education had a statistically significant effect on the connection behavior of secondary school students to nature. In addition, it was determined that secondary school students who participated in ecology-based nature education with some expectations such as, raising awareness, doing activities, gaining experience and communicating. After the training, it was determined that the expectations of the students were met.

Article visualizations:

Hit counter


Keywords


bonding, nature, ecology-based nature education, secondary students

Full Text:

PDF

References


Ainsworth, M. S. (1989). Attachments beyond infancy. American psychologist, 44(4), 709-716.

Alkan, V., Şimşek, S., & Armağan Erbil, B. (2019). Karma yöntem deseni: Öyküleyici alanyazın incelemesi. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, 7(2), 559-582.

Atasoy, E. (2005). Çevre için eğitim: İlköğretim öğrencilerinin çevresel tutum ve çevre bilgisi üzerine bir çalışma (Unpublished doctoral dissertation). University of Uludağ, Bursa.

Baki, A., & Gökçek, T. (2012). Karma yöntem araştırmalarına genel bir bakış. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 11(42), 1-21.

Bektaş, F., Kural, B., & Orçan, F. (2017). Doğaya bağlılık ölçeğinin Türkçe uyarlaması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 11(1), 77-86.

Berberoğlu, E. O. (2015). Ekopedagoji temelli sınıf dışı çevre eğitiminin çevre farkındalığı üzerine etkisi. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi. 12-1(23), 67-81.

Birinci, O. (2013). İlkokul 3. sınıf hayat bilgisi dersine yönelik geliştirilen doğa eğitimi etkinliklerinin öğrencilerin doğa algılarına etkisi (Unpublished master’s dissertation). University of Recep Tayyip Erdoğan, Rize.

Bowlby, J. (2013). Bağlanma. (T.V. Soylu, Çev.). Pinhan Yayıncılık.

Buldur, S., Bursal, M., Yücel, E., & Yalçın E. N. (2018). Disiplinler arası bir doğa eğitimi projesinin ortaokul öğrencilerinin çevreye yönelik duyuşsal özelliklerine ve çevre bilinçlerine etkisi. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 7(5), 284-303

Cheng, J. C. H., & Monroe, M. C. (2010). Connection to nature: Children’s affective attitude toward nature. Environment and Behavior, 20(10), 1-19.

Creswell, J. W. (2003). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.

Deniş-Çeliker, H., & Akar, A. (2015). Ortaokul öğrencilerinin doğaya ilişkin metaforları. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 16(2), 101-119.

Erdoğan, M. (2011). Ekoloji temelli yaz doğa eğitimi programının ilköğretim öğrencilerinin çevreye yönelik bilgi, duyuşsal eğilimler ve sorumlu davranışlarına etkisi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri. 11(4), 2223-2237.

Güler, T. (2009). Ekoloji temelli bir çevre eğitiminin öğretmenlerin çevre eğitimine karşı etkileri. Eğitim ve Bilim. 34(151), 30-43.

Kahyaoğlu, M., & Yetişir, İ. (2015). Doğa kavramı ve çocukların doğadan uzaklaşmasına ilişkin fenomenografik bir çalışma. Eğitim ve Bilim. 40(182), 159-170.

Kahyaoğlu, M. (2016). Türkiye’de doğa eğitimi üzerine yapılan çalışmalarının analizi: Bir meta sentez çalışması. Academia Eğitim Araştırmaları Dergisi, 1(1), 1-14.

Karameşe, H. (2014). Lexington evcil hayvanlara bağlanma ölçeği’nin Türkçe'ye uyarlanması, Türkçe formun geçerlik ve güvenirlik çalışması (Unpublished master’s dissertation). University of Gaziosmanpaşa, Tokat.

Karakaş, G., Kaya, H. B., & Yılmaz, A. (2018). Doğa kampı eğitiminin deneyimsel sonuçları. Eğitim ve Bilim, 43(196), 281-300.

Keçeci, G., Kırbağ Zengin, F., & Alan, B. (2019). TÜBİTAK 4004 “Küçük bilim insanları Elazığ Hazar Gölü ekosistemini keşfediyor” projesinin ortaokul öğrencilerinin çevresel tutumlarına etkisi. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 8(1), 41-63.

Keleş, Ö., Uzun, N., & Uzun, F. V. (2010). Öğretmen adaylarının çevre bilinci, çevresel tutum, düşünce ve davranışlarının doğa eğitimi projesine bağlı değişimi ve kalıcılığının değerlendirilmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 9(32), 384-401.

Kesebir, S., Kavzoğlu, S., & Üstündağ, M. (2011). Bağlanma ve psikopatoloji. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 3(2), 321-342.

Kınık-Topalsan, A., Türk, Z., & Güler, G. (2019). Korunmaya muhtaç çocuklara yönelik gerçekleştirilen “Doğada bilim yapıyorum” TÜBİTAK 4004 projesinin değerlendirilmesi. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 8(1), 581-607.

Kıyıcı, F. B., Yiğit, E. A., & Darçın, E. S. (2014). Doğa eğitimi ile öğretmen adaylarının çevre okuryazarlık düzeylerindeki değişimin ve görüşlerinin incelenmesi. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(1), 17-27.

Köşker, N. (2013). İlköğretim öğrencileri ve sınıf öğretmeni adaylarının doğaya ilişkin algıları ve sorumluluklarına ilişkin düşünceleri. Turkish Studies-International Periodical for the Languages Literature and History of Turkish or Turkic, 8(3), 341-35.

Louv, R. (2010). Doğadaki son çocuk: Çocuklarımızdaki doğa yoksunluğu ve doğanın sağaltıcı gücü (C. Temürcü, Çev.). Ankara: TÜBITAK Yayınları.

MEB. (2018). Milli Eğitim Bakanlığı Öğretim Programları İzleme ve Değerlendirme Sistemi. Retrieved from http://mufredat.meb.gov.tr.

Morsünbül, Ü., & Çok, F. (2011). Bağlanma ve ilişkili değişkenler. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 3(3), 553-570.

Oğurlu, İ. (2016). Bir doğa eğitim projesinin katılımcı üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi. Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi, 7(14), 59-101.

Oğurlu, İ., Alkan, H., Ünal, Y., Ersın, M. Ö., & Bayrak, H. (2013). Çevre ve doğa eğitimlerinin coğrafya eğitimine katkıları: IDE projeleri örneği. 3rd International Geography Symposium - GEOMED 2013 Symposium Proceding, 498-508.

Ozaner, F. S. (2004). Türkiye’de okul dışı çevre eğitimi ne durumda, neler yapılmalı?, V. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi ve Biyologlar Derneği, Proceedings of the Abant- Bolu. (Doğa ve Çevre), 67-98.

Özdemir, O. (2010). Doğa deneyimine dayalı çevre eğitiminin ilköğretim öğrencilerinin çevrelerine yönelik algı ve davranışlarına etkisi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 27, 125-138.

Özgel, Z. T., Aydoğdu, M., & Yıldırım, E. G. (2018). Doğa kampı destekli çevre eğitiminin çevre sorunlarına yönelik farkındalık ve tutuma etkisi. Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi, 3(2), 90-106.

Ruppert, F. (2011). Travma, bağlanma ve aile konstelasyonları, (F. Zengin, Çev.) İstanbul: Kaknüs Yayınları

Subaşı, H. (2012). Üniversite öğrencilerinin tanrı ile ilişkilerinin bağlanma kuramı açısından değerlendirilmesi. Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, 12(1), 175-198.

Sümer, N. (2006). Yetişkin bağlanma ölçeklerinin kategoriler ve boyutlar düzeyinde karşılaştırılması. Türk Psikoloji Dergisi, 21(57), 1-22.

Sümer, N., Oruçlular, Y., & Çapar, T. (2015). Bağlanma ve bağımlılık: Kuramsal çerçeve ve derleme çalışması. Bağımlılık Dergisi, 16(4), 192-209.

Tekbıyık, A., Şeyihoğlu, A., Vekli, G. S., & Konur, B.K. (2013). Aktif öğrenmeye dayalı bir yaz bilim kampının öğrenciler üzerindeki etkilerinin incelenmesi. The Journal Academic Social Science Studies, 6(1), 1383-1406.

Temiz, Z., & Karaarslan-Semiz, G. (2019). En iyi öğretmenim doğa: okul öncesinde doğa temelli eğitim uygulamaları projesi kapsamında hazırlanan öğretmen etkinlikleri. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 8(1), 314-331.

Thomashow, M. (1996). Ecological identity: Becoming a reflective environmentalist. London: The MIT Press.

Tungaç, A. S. (2015). Fen bilgisi öğretmenlerinin okul dışı (doğa deneyimine bağlı) çevre eğitimine yönelik özyeterlik algıları, çevre bilgileri ve çevresel tutumlarının incelenmesi: Mersin ili örneği (Unpublished master’s dissertation), University of Mersin, Mersin.

Tüzün, O., & Sayar, K. (2006). Bağlanma kuramı ve psikopatoloji. Düşünen Adam, 19(1), 24-39.

Türk Dil Kurumu (TDK). (2019). Güncel Türkçe sözlük. Retrieved from www.tdk.gov.tr.

Weiss, R. S. (1982). Attachment in adult life. In C. M. Parkes & J. Stevenson-Hinde (Eds.), The place of attachment in human behavior (pp. 111-184). New York: Wiley.

Yardımcı, E. (2009). Yaz bilim kampında yapılan etkinlik temelli doğa eğitiminin ilköğretim 4 ve 5. sınıftaki çocukların doğa algılarına etkisi (Unpublished master’s dissertation). University of Abant İzzet Baysal, Bolu.

Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
DOI: http://dx.doi.org/10.46827/ejes.v8i4.3706

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2021 Mustafa Kahyaoğlu, Ebru Karakaya-Bilen, Mehtap Saraçoğlu

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Copyright © 2015-2022. European Journal of Education Studies (ISSN 2501 - 1111) is a registered trademark of Open Access Publishing Group. All rights reserved.


This journal is a serial publication uniquely identified by an International Standard Serial Number (ISSN) serial number certificate issued by Romanian National Library (Biblioteca Nationala a Romaniei). All the research works are uniquely identified by a CrossRef DOI digital object identifier supplied by indexing and repository platforms. All authors who send their manuscripts to this journal and whose articles are published on this journal retain full copyright of their articles. All the research works published on this journal are meeting the Open Access Publishing requirements and can be freely accessed, shared, modified, distributed and used in educational, commercial and non-commercial purposes under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).