DATING VIOLENCE AMONG UNIVERSITY STUDENTS: THE ROLE OF SELF-ESTEEM, PERCEIVED RELATIONSHIP SELF-EFFICACY AND ATTACHMENT STYLES / ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE FLÖRT ŞİDDETİ: BENLİK SAYGISI, ALGILANAN İLİŞKİ ÖZYETERLİĞİ VE BAĞLANMA BİÇİMLERİNİN ROLÜ

Demet Yolcu, Sinem Evin Akbay

Abstract


This study aims to examine what extent self-esteem, perceived relationship self-efficacy, and attachment styles predict the attitudes of university students towards dating violence. The sample group of the study was composed of 769 (555 women, 214 men) university students who study at Mersin University. “Demographic Data Form”, “Dating Violence Attitude Scale”, “Rosenberg Self-Esteem Scale”, “Relationship Self-Efficacy Scale”, “Relationships Scales Questionnaire” were used as instruments in the present study. As a result of the findings obtained, it was found that there is a negative correlation between dating violence and self-esteem, perceived relationship self- efficacy and there is a positive correlation between dating violence and preoccupied attachment style. According to the results of multiple regression analysis and stepwise regression analysis, It is shown that relationship self-efficacy, self-esteem and preoccupied attachment style have a significant predictive role on dating violence among university students and perceived relationship self-efficacy has the biggest predictive role on dating violence attitudes. Implications of the findings were discussed in the discussion part of this article and some suggestions were given for further researches.

Bu araştırmanın amacı, üniversite öğrencilerinin flört şiddetine yönelik tutumlarını benlik saygısı, algılanan ilişki özyeterliği ve bağlanma biçimlerinin ne derece yordadığının incelenmesidir. Araştırma Mersin Üniversitesi’nde öğrenim gören 769 (555 kadın, 214 erkek) üniversite öğrencisi ile yapılmıştır. Veri toplama araçları olarak “Kişisel Bilgi Formu”, ‘‘Flört Şiddeti Tutum Ölçeği”, “Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği”, “İlişki Özyeterlik Ölçeği” ve “İlişki Ölçekleri Anketi” kullanılmıştır. Flört şiddeti ile algılanan ilişki özyeterliği ve benlik saygısı arasında negatif yönde anlamlı bir ilişki, flört şiddeti ile saplantılı bağlanma biçimi arasında ise pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Yapılan çoklu ve adımsal regresyon analizi sonuçlarına göre algılanan ilişki özyeterliğinin, benlik saygısının ve saplantılı bağlanma biçiminin üniversite öğrencilerinin flört şiddetine yönelik tutumlarını anlamlı derecede yordadığı, flört şiddetini en çok yordayan değişkenin algılanan ilişki özyeterliği olduğu saptanmıştır. Elde edilen bulgular tartışılıp yorumlanarak, gelecekte flört şiddetine yönelik yapılacak çalışmalara önerilerde bulunulmuştur.

Article visualizations:

Hit counter


Keywords


dating violence, self-esteem, perceived relationship self-efficacy, attachment styles / flört şiddeti, benlik saygısı, algılanan ilişki özyeterliği, bağlanma biçimleri

Full Text:

PDF

References


Akan, Y., 2018. Şiddeti azaltma psiko-eğitim programının eşine şiddet uygulayan erkeklerin saldırganlık, duygu yönetimi ve ilişki özyeterlik düzeylerine etkisinin incelenmesi. Unpublished doctorate dissertation, Mersin University Instıtute of Educational Sciences, Mersin.

Akan, Y., 2019. İlişki özyeterlik ölçeğinin türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 9(10): 1603-1624.

Akbay, S., 2015. Ana babaya bağlanma ile romantik yakınlık ve otantik benlik arasındaki ilişkilerde bağlanma stillerinin aracı rolünün incelenmesi, Unpublished doctorate dissertation, Mersin University Instıtute of Educational Sciences, Mersin.

Baker, L. R., Cobb, R. A., Mcnulty, J. K., Lambert N. M., and Fincham, F. D., 2016. Remaining in a situationally aggressive relationship: The role of relationship self-efficacy. Personal Relationships, 23: 591–604.

Bandura, A., 1995. Self-efficacy in changing societies. New York: Cambrige University Press. [Adobe Acrobat Reader version]. Retrieved from http://www.mersin.edu.tr/idari/kutuphane-ve-dokumantasyon-daire-baskanligi

Bartholomew K and Horowitz L. M., 1991. Attachment styles among young adults: Latest for four category model. J Pers Soc Psychol, 61(2): 226–44.

Bugay, A. and Çok, F., 2015. Gençlikte romantik ilişkilerde şiddet ve istismar. Okul Psikolojik Danışmanı E- Bülteni, 5: 15-19.

Burke, P. J, Stets, J. E. and Pirog-Good, M. A., 1998. Gender identity, self-esteem, and physical and sexual abuse in dating relationships. Social Psychology Quarterly, 51(3): 272-285.

Carlos, D. M., Campeiz, A. B., Silva, J. L., Fernandes, M. I. D., Leitão, M. N. C., Silva, M. A. I. and Ferriani, M. G. C., 2017. School based interventions for teen dating violence prevention: integrative literature review. Revıew P per Artıgo De Revısão, 218: 133-144.

Clements, C. M., Clauss, K., Casanave, K. and Laajala, A., 2018. Aggression, psychopathology, and intimate partner violence perpetration: Does gender matter?. Journal of Aggression, Maltreatment and Trauma, 27(8): 902-921. Available at: doi: 10.1080/10926771.2017.1410750

Craver, R. S., 1999. Dating violence and its relation to identity, self-esteem, and silencing the self among college women. Doctorate dissertation, North Carolina State University, Raleigh. Retrieved from http://www.mersin.edu.tr/idari/kutuphane-ve-dokumantasyon-daire-baskanligi

Farr, C. N., 2000. Female to male dating violence: Borderline personality characteristics, attachment style, psychopathology, and motivation. Unpublished doctorate dissertation, West Virginia University, Morgantown. Retrieved from http://www.mersin.edu.tr/idari/kutuphane-ve-dokumantasyon-daire-baskanligi

Gosselin, D. K., 2008. Internalized homophobia, self-esteem, education, income, and the use of partner violence in a group of self-identified bisexual and lesbian women. Doctorate dissertation, Capella University, Minnesota. Retrieved from http://www.mersin.edu.tr/idari/kutuphane-ve-dokumantasyon-daire-baskanligi

Hazan, C. and Shaver, P. R., 1994. Deeper into attachment theory. Psychological Inquiry, 5(1): 68-79.

Horowitz, L. M., Rosenberg, S. E. and Bartholomew, K., 1993. Interpersonal Problems, Attachment Styles, and Outcome in Brief Dynamic psychotherapy. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 61(4): 549-560.

Karasar, N., 2007. Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Akademik Publishing.

Korkmaz, M., 1996. Yetişkin örneklem için bir benlik saygısı ölçeğinin güvenirlik ve geçerlik çalışması. Unpublished master’s thesis, Ege University Institute of Social Sciences, İzmir.

Korkmaz, T., 2017. Erişkin seperasyon anksiyetesi düzeyinin bağlanma biçimleri ile ilişkisinin incelenmesi. Unpublished master’s thesis, Üsküdar University Institute of Social Sciences, İstanbul.

Korkut Owen, F. (Ed.)., 2013. Gelişimsel psikolojik danışma ve terapi: Yaşamboyunca iyilik halini arttırmak. Ankara: Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Association Publishing.

Kuyumcu, B., 2011. Evli Kişilerde Gestalt Temas Biçimleri ve Bağlanma Stilleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3(5): 57-70.

Lopez, F. G., Morua, W. and Rice, K. G., 2007. Factor structure, stability and predictive validit of college students' relationship self-efficacy beliefs. Measurement and Evaluatian in Counseling and Development, (40): 80-96.

Majidli, I., 2018. Bağlanma biçimleri ile duygu düzenlemede güçlük arasındaki ilişkinin incelenmesi. Unpublished master’s thesis, Üsküdar University Institute of Social Sciences, İstanbul.

Mruk, C. J., 2013. Self-esteem and positive psychology, 4th edition: research, theory and practice. Newyork: springer publishing company. [Adobe Acrobat Reader version]. Retrieved from http://www.mersin.edu.tr/idari/kutuphane-ve-dokumantasyon-daire-baskanligi

Öklük, Ö., 2018. Çocukluk dönemi travmatik yaşam olaylarına maruz kalmış yetişkin bireylerin benlik saygısı, kişilerarası ilişki tarzları ve baş etme becerilerinin incelenmesi. Unpublished master’s thesis, Işık University Institute of Social Sciences, İstanbul.

Raghavan, C., Swan, S. C., Snow, D. L. and Mazure, C. M., 2005. The mediational role of relationship efficacy and resource utilization in the link between physical and psychological abuse and relationship termination. Violence Against Women, 11(1): 65-88.

Shaw, K., 2009. Interparental violence and child abuse among alcoholic households: Relationships to adult self -esteem and dating violence. Doctorate dissertation, Old Dominion University, Virginia. Retrieved from http://www.mersin.edu.tr/idari/kutuphane-ve-dokumantasyon-daire-baskanligi

Simister, J., 2012. Gender based violence: causes and remedies. New York: Nova Science Publishers. [Adobe Acrobat Reader version]. Retrieved from http://www.mersin.edu.tr/idari/kutuphane-ve-dokumantasyon-daire-baskanligi

Smagur, K. E., Bogat, G. A. and Levendosky, A. A., 2018. Attachment insecurity mediates the effects of intimate partner violence and childhood maltreatment on depressive symptoms in adult women. Psychology of Violence, 8(4): 460 –469.

Soysal, A. Ş., Bodur, Ş., İşeri, E. and Şenol, S., 2005. Bebeklik dönemindeki bağlanma sürecine genel bir bakış. Klinik Psikiyatri (8): 88-99.

Sullivan, T. P., McPartland, T., Price C., Cruza-Guet, M. C. and Swan, S. C., 2014. Relationship self-efficacy protects against mental health problems among women in birectionally aggressive intimate relationships with men. J Couns Psychol, 60(4): 641-647.

Sümer, N. and Güngör D., 1999. Yetişkin bağlanma stilleri ölçeklerinin Türk örneklemi üzerinde psikometrik değerlendirmesi ve kültürlerarası bir karşılaştırma. Türk Psikoloji Dergisi, 14(43): 71-106.

Sünetçi, B., Say, A., Gümüştepe, B., Enginkaya, B., Yıldızdoğan, Ç. and Yalçın, M., 2016. Üniversite öğrencilerinin flört şiddeti algıları üzerine bir araştırma. Ufkun Ötesi Bilim Dergisi, 16(1): 56-83.

Terzioğlu, F., Gönenç, I. M., Özdemir, F., Güvenç, G., Kök, G., Yılmaz-Sezer, N. and Demirtaş Hiçyılmaz, B., 2016. Flört şiddeti tutum ölçeği geçerlilik ve güvenirlik çalışması. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 19(4): 225-232.

Trak, E., 2016. Hatırlanan ebeveyn ilgisi, yetişkin bağlanma biçimleri ve partnere bağlı benlik değerinin romantik ilişki ve partner temalı obsesif kompulsif bozukluk semptomları ile ilişkisi. Unpublished master’s thesis, Hacettepe University Institute of Social Sciences, Ankara.

Yarkovsky, N., 2016. Experiences of dating violence in emerging adult couples: The role of attachment style and emotion regulation. Doktorate thesis, Windsor University, Ontario. Retrieved from http://www.mersin.edu.tr/idari/kutuphane-ve-dokumantasyon-daire-baskanligi

Yavuz, R. A., 2016. Women employment and economic violence from the aspect of social gender inequality. Journal of Life Economics, 3(3): 77-100. doi: 10.15637/jlecon.132

Yıldırım, S., 2016. Üniversite öğrencilerinin benlik saygısı ve toplumsal cinsiyet tutumlarının flört şiddetine yönelik tutumlarına etkisi. Unpublished master’s thesis, Hacettepe University Institute of Medical Sciences, Ankara.

Yıldırım, T., 2018. Evli bireylerde bağlanma biçimleri, ilişkiye dair bilişsel çarpıtmalar ve evlilik uyumu ilişkisinin incelenmesi. Unpublished master’s thesis, İstanbul Bilim University Institute of Social Sciences, İstanbul.

Yörükoğlu, A., 2012. Gençlik çağı ruh sağlığı ve ruhsal sorunları. İstanbul: Özgür Publishing.

Yumuşak, A., 2013. Üniversite öğrencilerinin flört şiddetine yönelik tutumları, toplumsal cinsiyetçilik ve narsisistik kişilik özellikleri arasındaki ilişki. Unpublished master’s thesis, Gaziosmanpaşa University Institute of Educational Sciences, Tokat.

Yüksel, Z. A., 2016. Kurum bakımında kalmış yetişkinlerde bağlanma biçimleri ve ruhsal sorunlar. Unpublished master’s thesis, Ankara University Institute of Medical Sciences, Ankara.
DOI: http://dx.doi.org/10.46827/ejes.v7i10.3300

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 Demet Yolcu, Sinem Evin Akbay

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Copyright © 2015-2022. European Journal of Education Studies (ISSN 2501 - 1111) is a registered trademark of Open Access Publishing Group. All rights reserved.


This journal is a serial publication uniquely identified by an International Standard Serial Number (ISSN) serial number certificate issued by Romanian National Library (Biblioteca Nationala a Romaniei). All the research works are uniquely identified by a CrossRef DOI digital object identifier supplied by indexing and repository platforms. All authors who send their manuscripts to this journal and whose articles are published on this journal retain full copyright of their articles. All the research works published on this journal are meeting the Open Access Publishing requirements and can be freely accessed, shared, modified, distributed and used in educational, commercial and non-commercial purposes under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).