THE RELATIONSHIP BETWEEN TEACHERS’ PERCEPTION OF ORGANIZATIONAL CYNICISM AND SCHOOL ADMINISTRATORS’ BEHAVIOURS OF FAVOURITISM

Mustafa Erdem, Tufan Aytaç, Turgut Gönül

Abstract


The purpose of this study is to determine the relationship between teachers’ perception of organizational cynicism and school administrators’ behaviours of favouritism. Since the research is a study that was carried out in order to detect the relationship between favouritism and cynicism, it is in correlational survey model. The sample of the research is constituted by 242 teachers who work in formal elementary schools in Van province. “Favouritism Scale in School Management” and “Organizational Cynicism Scale” were used to collect data for the study. Average, standard deviation, t-test, variance analysis, and regression, which are from descriptive statistics, were used in the analysis of the data. As a result of the study, it was observed that teachers’ levels related to their perception of behaviours of favouritism of school administrators and their perception of organizational cynicism are low. Female teachers perform more cynical behaviours compared to male teachers. It has been observed that teachers working in schools which have 40 or more teachers have less cynicism and favouritism perceptions compared to other groups. It has been observed that there is not a significant difference between favouritism and cynicism perceptions of teachers by class, branch, or period of service. It has been observed that there is a significant, positive, and medium level of relationship between favouritism and organizational cynicism. In the scope of this study, it has been observed that the perception of favouritism in schools is a significant predictor of organizational cynicism level.

 

Article visualizations:

Hit counter

DOI

Keywords


favouritism, cynicism, teachers, school administrators

Full Text:

PDF

References


Abaslı, K. (2018). Örgütsel dışlanma, işe yabancılaşma ve örgütsel sinizm İlişkisine yönelik öğretmen görüşleri. Unpublished doctorate dissertation, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Abraham, R. (2000). Organizational cynicism: bases and consequences. Genetic, Social, and General Psychology Monographs, 126 (3), 269-292.

Akan, D. & Zengin, M. (2018). Okul yöneticilerinin kayırmacı tutum ve davranışları ile öğretmenlerin örgütsel güven algıları arasındaki İlişki. Route Educational and Social Science Journal. Volume 5(5), 334-345.

Akar, H. (2018). Türkiye'de eğitim örgütlerinde yapılan örgütsel sinizm çalışmalarının içerik analizi. OPUS-Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 9(16), 2097-2127.

Akın, U. (2015). The relationship between organizational cynicism and trust in schools: A research on teachers. Education and Science, 40(181), 175-189.

Dağlı, A. & Akyol, Z. (2019). The Relationship between Favouritism Behaviours of Secondary School Administrators and Organizational Commitment of the Teachers. Journal of Education and Training Studies, Vol. 7, No. 7, 35-49.

Alkış, H. & Kılınç, S. (2016). The effect of organizational justice on the manners of organizational citizenship and organizational cynicism: A case study on Malatya, Turkey. International Journal of Economics, Commerce and Management, 4(3), 486-508.

Araslı, H. & Tümer, M. (2008). Nepotism, Favoritism and Cronyism: A Study of Their Effects on Job Stress and Job Satisfaction in the Banking Industry of North Cyprus. Social Behaviour Personality: An international Journal, Vol. 36 Issue 9. p.1237

Asunakutlu, T. & Avcı U. (2010). Aile işletmelerinde nepotizm algısı ve iş tatmini ilişkisi üzerine bir araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi, 15(2), 93-109.

Aydın, Y. (2016). Örgütsel sessizliğin okul yönetiminde kayırmacılık ve öğretmenlerin öz yeterlik algısı ile ilişkisi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 22(2), 165-192.

Aydoğan, İ. (2009). Favoritism in the Turkish Educational System: Nepotism, cronyism and patronage. Educational Policy Analysis and Strategic Research, 4(1), INASED.

Ayık, A., Şayir, G. & Bilici, A. (2016). Investigation of the predictor effect of organizational cynicism on organizational identification according to teachers' perceptions. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 6(2), 233-254.

Aytaç, T. (2015). The Relationship between Teachers’ Perception about School Managers’ Talent Management Leadership and the Level of Organizational Commitment. Eurasian Journal of Educational Research, 59, 165-180.

Balay, R., Kaya, A. & Cülha, A. (2013). Örgüt kültürü ve örgütsel sinizm ilişkisi. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 14(2), 123-144.

Balcı, A. (2010). Sosyal Bilimlerde Araştırma: Yöntem, Teknik ve İlkeler. (8. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.

Benk, S. & Karakurt, B. (2010). Gelir İdareleri ve Yolsuzluk: Motivasyonlar, Fırsatlar ve Mücadele Yolları. İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 1 (4), ss.133-148, s.135.

Bernerth, J. B., Armenakis, A. A., Feild, H. S. & Walker, H. J. (2007). Justice, cynicism, and commitment a study of important organizational change variables. The Journal of Applied Behavioral Science, 43, 303-326.

Boadi, G. E. (2000). Conflict of Interest, Nepotism and Cronyism. Source Book, 5, 195-204.

Brandes, P., Dean, J. W. & Dharwadkar, R. (1998). Organizational cynicism. Academy of Management Review, 23(2), 342-352.

Büte, M. (2011). Kayırmacılığın çalışanlar üzerine etkileri ile insan kaynakları uygulamaları ilişkisi: Türk kamu bankalarına yönelik bir araştırma. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15(1), 383-404.

Dean, James W., Brandes P. & Dharwadkar, R. (1998), Organizational Cynicism, Academy of Management Review, 23: 2, 341-52.

Demirtaş, Z., Özdemir, T. Y. & Küçük, Ö. (2016). Okulların bürokratik yapısı, örgütsel sessizlik ve örgütsel sinizm arasındaki ilişki. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 22(2), 193-216.

Deniz, N., Gürer, A. & Solmaztürk, A. B. (2016). Algılanan örgütsel kronizm ve çalışan sessizliği arasındaki ilişkinin belirlenmesi: Bir kamu idaresi örneği. IV. Örgütsel Davranış Kongresi Bildiri Kitabı (4-5 Kasım, 2016), Çukurova Üniversitesi, s.134-141.

Erdem, M. & Meriç, E. (2013). İlköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin algılarına göre okul yönetiminde kayırmacılık. Educational Administration: Theory and Practice, 19(3), 467-498.

Erdost, H. E., Karacaoğlu, K. & Reyhanoğlu, M. (2007). örgütsel sinizm kavramı ile ilgili ölçeklerin Türkiye’deki bir firmada test edilmesi. XV. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Sakarya Üniversitesi, 514-524.

Gönülaçar, Ş. (2012). Etkili bir yolsuzlukla mücadele için kamu denetiminde yeni bir kurumsal yapı önerisi. Mali Hukuk Dergisi, Mayıs-Haziran, 27(159), 40-50.

Gül, N. (2016) Kayırmacılık ve örgütsel sinizm arasındaki ilişki: lise öğretmenleri üzerine bir alan araştırması. Social Sciences Studies Journal, 2(2), 22-31.

Helvacı, M. A. & Çetin, A. (2012). İlköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin örgütsel sinizm düzeylerinin belirlenmesi (Uşak İli örneği). International Periodical for the Languages Literature and History of Turkish or Turkic, Summer, 7(3), 1475-1497.

Helvacı, M. A. & Kılıçoğlu, A. (2018). The Relationship Between the Organizational Change Cynicism and Organizational Commitment of Teachers. Journal of Education and Training Studies, 6(11), 105-110.

James, M.S.L. (2005). Antecedents and consequences of cynicism in organizations: an examination of the potential positive and negative effects on school systems. Dissertation of doctor of philosophy, The Florida State University.

Kahveci, G. & Demirtaş, Z. (2015). İlkokul, ortaokul ve lise öğretmenlerinin örgütsel sinizm algılarının incelenmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 14(52), 69-85.

Kalağan, G., & Güzeller, C. O. (2010). Öğretmenlerin örgütsel sinizm düzeylerinin incelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27, 83-97.

Karademir, M. (2016). Ortaokul öğretmenlerinin okul yönetiminde kayırmacılık algıları ile örgütsel sinizm arasındaki ilişkinin incelenmesi: İstanbul ili Pendik İlçesi örneği. Unpublished master’s thesis, İstanbul Aydın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Karakaş, M. & Çak, M. (2007). Yolsuzlukla mücadelede uluslararası kuruluşların rolü. Maliye Dergisi, 153, 74-101.

Karasar, N. (2013). Bilimsel araştırma yöntemi (25. Basım). Ankara: Nobel

Kasalak, G., & Bilgin Aksu, M. (2014). The Relationship between perceived organizational support and organizational cynicism of research assistants. Educational Sciences: Theory and Practice, 14(1), 125133.

Keefer, P. (2007). Clientelism, credibility, and the policy choices of young democracies. American Journal of Political Science, 51 (4), pp.804-821.

Keskinkılıç Kara, S. B. & Oğuz, E. (2016). Relationship between political discrimination level perceived by teachers and teachers' organizational cynicism levels. Eurasian Journal of Educational Research, 63, 55-70.

Khatri, N. & Tsang, E. W. (2003). Antecedents and consequences of cronyism in organizations. Journal of Business Ethics, 43, pp. 289-303.

Kutanis, R .Ö. & Çetinel, E. (2010). Adaletsizlik algısı sinisizmi tetikler mi?: Bir örnek olay. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1(26), 186-195.

Kuznar, L. A. & Frederick, W. (2007). Simulating the effect of nepotism on political risk taking and social unrest. Computational and Mathematical Organization Theory, March, 13(1), 29-37.

Kwon, I. (2006). Endogenous favoritism in organizations. Topics in Theoretical Economics, 6(1), 1-24.

Meriç, E. (2012). İlköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin algılarına göre okul yönetiminde kayırmacılık. Unpublished master’s thesis, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Van.

Nafei, W. A. (2013). Examining the relationship between organizational cynicism and organizational change: A study from Egyptian context. Journal of Business Administration Research, 2 (2), p.1.

Okçu, V. & Uçar, A. (2016). Effect of school principals’ favouritism behaviors and attitudes on teachers’ organizational commitment based on the perceptions of primary and secondary school teachers. Journal of Human Sciences. 13(3), 5901-5914.

Özgener, Ş., Öğüt, A. & Kaplan, M. (2008). İşgören-işveren ilişkilerinde yeni bir paradigma: örgütsel sinizm. Örgütsel Davranışta Seçme Konular, Organizasyonların Karanlık Yönleri ve Verimlilik Azaltıcı Davranışlar (Editör. M. Özdevecioğlu & H. Karadal), Ankara: İlke Yayınevi, 53-72.

Özkanan, A. & Erdem, R. (2014). Yönetimde kayırmacı uygulamalar: Kavramsal bir çerçeve. Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Yıl: 2014/2, Sayı:20. s.179-206.

Özsemerci, K. (2003). Türk Kamu Yönetiminde yolsuzluklar, nedenleri, zararları ve çözüm önerileri. Sayıştay Araştırma/İnceleme/Çeviri Dizisi, 27, 20-22.

Polat, S., & Kazak, E. (2014). Okul yöneticilerinin kayırmacı tutum ve davranışları ile öğretmenlerin örgütsel adalet algıları arasındaki ilişki. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 20 (1), 71-92.

Pounder, D. G., & Blase, J. J. (1988). Principal favoritism: Explanations, effects, and implications for practice. University of Arkansas university Library Loan, 19(1), 3-7.

Tabancalı, E. (2018). Nepotism in Primary Schools, International Online Journal of Educational Sciences. 10(2), 162-175.

Torun, A., & Üçok, D. (2014). Tükenmişliği etkileyen olumsuz tutum ve beklentiler: sinik tutum ve psikolojik sözleşme ihlali algısı üzerine bir araştırma. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 28 (1), 231-250.

Turhan, M. & Erol, Y. C. (2019). Öğretmen görüşlerine göre eğitim örgütlerinde kronizm, sessizlik ve sinizm arasındaki ilişki. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. doi:10.16986/HUJE.2019049147

Yılmaz, A. & Kılavuz, R. (2002). Türk kamu bürokrasisinin işlemsel sorunları üzerine notlar. Ç. Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 3(2), 17-31.

Yim, J. S .C. & Moses, P. (2016). Work factors and teacher satisfaction: The mediating effect of cynicism toward educational change. Issues in Educational Research, 26(4), 694-709.
DOI: http://dx.doi.org/10.46827/ejes.v7i6.3109

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 Mustafa Erdem, Tufan Aytaç, Turgut Gönül

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Copyright © 2015-2023. European Journal of Education Studies (ISSN 2501 - 1111) is a registered trademark of Open Access Publishing Group. All rights reserved.


This journal is a serial publication uniquely identified by an International Standard Serial Number (ISSN) serial number certificate issued by Romanian National Library (Biblioteca Nationala a Romaniei). All the research works are uniquely identified by a CrossRef DOI digital object identifier supplied by indexing and repository platforms. All authors who send their manuscripts to this journal and whose articles are published on this journal retain full copyright of their articles. All the research works published on this journal are meeting the Open Access Publishing requirements and can be freely accessed, shared, modified, distributed and used in educational, commercial and non-commercial purposes under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).