INVESTIGATION OF THE OBJECTIVES OF THE INFORMATION TECHNOLOGY AND SOFTWARE COURSE ACCORDING TO THE REVISED BLOOM TAXONOMY

Gürbüz Ocak, Mustafa Enes Tepe, Burak Olur

Abstract


The aim of this study is to evaluate the objectives in information technology and software course curriculum according to revised Bloom taxonomy. For this purpose, objectives of the fifth and sixth grade information technology and software course curriculum, which was started to be implemented in 2018, were examined. In the study, document analysis technique which is one of the qualitative research methods was used. Two-dimensional analysis table prepared by Anderson and Krathwol was used. In the data processing process, the objectives were evaluated separately by two researchers by using co-observer forms. The classified objectives were shown in tables and graphs and frequency and percentage values were given. There are 75 objectives at the 5th grade level and 77 objectives at the 6th grade level in the information technologies and software curriculum. According to the results of the analysis, it has been concluded that the objectives in the information technology and software course curriculum are under the understanding and applying dimensions in the cognitive process. It has been observed that most of the objectives are under the procedural and conceptual dimension. When evaluated in this respect, it has been concluded that approximately 90% of the objectives are at the higher cognitive level. In the course of information technologies and software, it is aimed to educate individuals who think actively, have problem solving and computational thinking skills, can follow and evaluate the reasoning process, carry out studies on product design and management, develop innovative and original projects that produce solutions to problems encountered in daily life, it is thought to be beneficial to increase the objectives towards developing high level cognitive skills.

 

Article visualizations:

Hit counter

DOI

Keywords


revised Bloom taxonomy, information technologies, software curriculum

Full Text:

PDF

References


Akbıyık, C. & Seferoğlu, S. S. (2012). İlköğretim Bilişim Teknolojileri dersinin işlenişi: Öğretmen görüş ve uygulamaları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri (KUYEB), 12(1), 405-424

Aydın, N. & Yılmaz, A. (2010). Yapılandırıcı yaklaşımın öğrencilerin üst düzey bilişsel becerilerine etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 39, 57-68.

Bowen, A. G. (2009). Document Analysis as a Qualitative Research Method. Qualitative Research Journal, 9(2), 27-40.

Cangüven, H. D., Öz, O., Binzet, G. & Avcı, G. (2017). Milli Eğitim Bakanlığı 2017 Fen Bilimleri Taslak Programının Yenilenmiş Bloom Taksonomisine Göre İncelenmesi, International Journal of Eurasian Education and Culture, Issue: 2, pp. (62-80).

Çepni, S. (2006). Bilim, fen, teknoloji kavramlarının eğitim programlarına yansımaları. S. Çepni (Ed.), kuramdan uygulamaya fen ve teknoloji öğretimi içinde (ss.2-22). Ankara: Pegem Yayıncılık.

Demirel, Ö. (2011). Öğretim İlke ve Yöntemleri Öğretme Sanatı. Ankara: Pegem Yayıncılık.

Dursun, Ö. Ö. & Çuhadar, C. (2009, May). Bilgisayar öğretmeni adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin düşünceleri. In Proceedings of 9 th International Educational Technology Conference.

Erdoğan, M., Kurşun, E., Tan Şişman, G., Saltan, F., Gök, A. & Yıldız, İ. (2010). Sınıf yönetimi ve sınıf içi disiplin problemleri, nedenleri ve çözüm önerileri üzerine nitel bir araştırma: Bilişim teknolojileri dersi örneği. Kuramdan Uygulamaya Eğitim Bilimleri, 10 (2), 853 – 891.

Küçükahmet, L. (2009). Program Geliştirme ve Öğretim. Ankara: Nobel Yayıncılık.

Turan, İ. (2013). Bloom Taksonomisi Yanlış Yönü mü İşaret Etti? - Sam Wineburg & Jack Schneider. Turkish History Education Journal, 2 (2), 228-239. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/tuhed/issue/17718/185587

Tutkun, Ö. F. & Okay, S. (2012). Bloom’un yenilenmiş taksonomisi üzerine genel bir bakış. Sakarya UniversityJournal of Education, 1(3), 14-22.

Tutkun, Ö. F., Demirtaş, Z., Arslan, S., Gür-Erdoğan, D. (2015). Revize Bloom taksonomisinin genel yapısı: Gerekçeler ve değişiklikler. The Journal of Academic Social Science Studies, 32(3), 57-62.

Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (8.baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Zorluoğlu, S. L., Kızılaslan, A. & Sözbilir, M. (2016). Ortaöğretim kimya dersi öğretim programı kazanımlarının yapılandırılmış Bloom taksonomisine göre analizi ve değerlendirilmesi. Necetibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 10 (1), 260-279.
DOI: http://dx.doi.org/10.46827/ejes.v0i0.2857

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 Gürbüz Ocak, Mustafa Enes Tepe, Burak Olur

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Copyright © 2015-2023. European Journal of Education Studies (ISSN 2501 - 1111) is a registered trademark of Open Access Publishing Group. All rights reserved.


This journal is a serial publication uniquely identified by an International Standard Serial Number (ISSN) serial number certificate issued by Romanian National Library (Biblioteca Nationala a Romaniei). All the research works are uniquely identified by a CrossRef DOI digital object identifier supplied by indexing and repository platforms. All authors who send their manuscripts to this journal and whose articles are published on this journal retain full copyright of their articles. All the research works published on this journal are meeting the Open Access Publishing requirements and can be freely accessed, shared, modified, distributed and used in educational, commercial and non-commercial purposes under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).