AN INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN ATTITUDE TOWARDS TURKISH LANGUAGE AND LITERATURE LESSON AND SCHOOL BURNOUT USING STRUCTURAL EQUATION MODEL

Fatih Veyis

Abstract


In this study, the predictive effect of school burnout in secondary education students on the attitude towards the Turkish language and literature lesson was investigated. School burnout is considered as one of the important problems that are thought to negatively affect student life in recent years. The study group of the research consists of 530 students studying in secondary education in a city center. The study group was determined by the appropriate sampling method with reference to the 99% confidence interval. In the research, the school burnout scale and attitude scale towards the Turkish language and literature lesson were used to collect data. Correlation analysis and structural equation modeling techniques were used for data analysis. Findings obtained from the study revealed that there was a negative and significant relationship between school burnout and attitude towards Turkish language and literature lesson, and school burnout directly predicted the attitude towards Turkish language and literature lesson. It was concluded from the findings obtained that school burnout is an important risk source in terms of attitude towards Turkish language and literature lesson among secondary education students.

 

Article visualizations:

Hit counter

DOI

Keywords


school burnout, attitude towards Turkish language and literature lesson, structural equation model

Full Text:

PDF

References


Akpınar M, 2016. Okul tükenmişliği ile akademik stres ve öznel iyi oluş arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi.

Anbarlı Kırkız Y, 2010. Öğrencilerin İngilizce dersine ait tutumları ile akademik başarıları arasındaki ilişki. Yüksek Lisans Tezi, Trakya Üniversitesi.

Ateş M, 2008. İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin okuduğunu anlama düzeyleri ile Türkçe dersine karşı tutumları ve akademik başarıları arasındaki ilişki. Doktora Tezi, Selçuk Üniveristesi.

Aypay A, Eryılmaz A, 2011. Lise Öğrencilerinin Derse Katılmaya Motive Olmaları ile Okul Tükenmişliği Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 21: 26-44.

Bölükbaş F, 2010. İlköğretim Öğrencilerinin Türkçe Dersine Yönelik Tutumlarının Başarı-Cinsiyet-Ailenin Eğitim Düzeyi Bağlamında Değerlendirilmesi. Turkish Studies 5(3): 905-918.

Brown H.D, 2001. Teaching by Principles: An Interactive Approach to Language Pedagogy, Second Edition, San Francisco Public University.

Buluş M, Duru E, Balkıs M, Duru S, 2011. Öğrenme Stratejileri ve Bireysel Özelliklerin Akademik Başarıyı Öngörmedeki Rolü. Eğitim ve Bilim Dergisi 36(161): 186-198.

Çelik T, 2015. Öğrencilerin e-Kitap Okuma Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi. Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic 10(3): 271-284.

Dahlin M, Joneborg N, Runeson B, 2007. Performance-Based Self-Esteem and Burnout in a Cross-Sectional Study of Medical Students. Medical Teacher 29: 43-48.

Demir M, 2015. Okul tükenmişliğinin yordanmasında sınav kaygısı ve akademik başarının etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi.

Dyrbye L.N, Eacker A.M, Harper W, 2012. Distress and Empathy do not Drive Changes in Specialty Preference among US Medical Students. Medıcal Teacher 34(2): 116-122.

Erdem C, 2013. Ortaöğretim Öğrencilerinin Türk Edebiyatı Dersine Yönelik Tutumları Üzerine Bir Değerlendirme. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Türkçenin Eğitimi Öğretimi Özel Sayısı 6(11): 381-414.

Fidan M, Eren A, 2017. Ortaokul Öğrencilerinin Türkçe Dersine Yönelik Tutum Görünümleri ile Eğitime Ilişkin Motivasyonları Arasındaki Ilişkiler. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 32(2): 480-493.

Fredricks J,A, Blumenfeld P.C, Paris A.H, 2004. School Engagement: Potential of the Concept, State of the Evidence. Reviev of Educational Research 74: 59-109.

Gardner R.C, Lambert W.E, 1972. Attitudes and Motivation in Second Language Learning. Newbury House: Rowley, Massachusetts.

Gotwals J.K, 2011. Perfectionism and Burnout within Intercollegiate Sport: A Person-Oriented Approach. The Sport Psychologist 25: 489–510.

Guthri E, Black D, Bagalkote H, Shaw C, Campbell M, Creed F, 1998. Psychologicalstress and Burnout Inmedicalstudents: A Five-Year Prospective Longitudinal Study. Journal of the Royal Socıety of Medıcıne 91: 237-243.

Harrington R, Clark A, 1998. Prevention and Early Intervention for Depression in Adolescence and Early Adult Life. Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci 248:32-45.

Hu L.T, Bentler, P.M, 1999. Cutoff Criteria for Fit Indexes in Covariance Structural Analysis: Conventional Criteria Versus New Alternatives. Structural Equation Modeling 6(1): 55-65.

Humphris G, Blinkhorn A, Freeman R, Gorter R, Reddick G, 2002. Psychological Stress in Under Graduate Dental Students: Baseline Results from Seven European Dental Schools. European Journal of Dental Education 6: 22–29.

İnceoğlu M, 2010. Tutum Algı İletişim. İstanbul: Beykent Üniversitesi Yayınları.

Jackson L.T, Van de Vijver F.J, Fouché R, 2014. Psychological Strengths and Subjective Well-Being in South African White Students. Journal of Psychology in Africa 24(4): 299-307.

Karadağ B.A, 2012. Ortaöğretim öğrencileri ve öğretmenlerinin Türk edebiyatı dersine yönelik tutumlarının değerlendirilmesi: Taşköprü örneği. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi.

Karakuş Aktan E.N, 2013. Öğrencilerin dil ve anlatım dersine yönelik tutumlarının akademik başarılarıyla ilişkisi (Çankaya ilçesi örneği). Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniveristesi.

Karasakal N, Saracaloğlu A.S, 2009. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Türkçe Derslerine Yönelik Tutumları, Akademik Benlik Tasarımları ile Başarıları Arasındaki İlişki. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi VI(I): 343-362.

Kaya A.İ, Arslantaş H.İ, Şimşek N, 2009. İlköğretim Öğrencilerinin Türkçe Tutumlarının Değerlendirilmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 30: 367-387.

Kazazoğlu S, 2013. Türkçe ve İngilizce Derslerine Yönelik Tutumun Akademik Başarıya Etkisi. Eğitim ve Bilim, 38(170): 294-307.

Kılıç D, 2018. 11. sınıf öğrencilerinin Türk edebiyatı dersine ilişkin tutumları üzerine inceleme. Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi.

Koç A, 2019. Ergenlerin sahip oldukları değerler ile okula yönelik tutumları ve okul tükenmişlik düzeyleri arasındaki yordayıcı ilişkiler. Yüksek Lisans Tezi, Necmettin Erbakan Üniversitesi.

Koçak L, 2016. Lise öğrencilerinde okul tükenmişliği ile depresif belirtiler arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi.

Kurt H, 2019. Lise öğrencilerinin okul tükenmişliği ile matematik dersine yönelik tutumları arasındaki ilişki. Yüksek Lisans Tezi. Gaziantep Üniversitesi.

Marcoulides G, Schumacher R, 2001. New developments and technıques in structural equatıon modelıng. London: Lawrence Erlbaum Assocıates, Publishers.

Maslach C, Jackson S.E, 1981. The Measurement of Experienced Burnout. Journal of Occupational Behavior 2: 99-113.

Mazurkiewicz R, Korenstein D, Fallar R, 2012. The Prevalence and Correlations of Medical Student Burnout in the Pre-Clinical Years: A Cross-Sectional Study. Psychology Health & Medıcıne 17(2): 188-195.

McCarthy M.E, Pretty G.M, Catano V, 1990. Psychological Sense of Community and Student Burnout. Journal of College Student Development 31: 211-216.

Meier S.F, Schmeck R.R, 1985. The Burned-Out College Student: A Descriptive Profile. Journal of College Student Personal 26: 63–69.

Özdemir B, 2008. 9. Sınıf öğrencilerinin Türk edebiyatı dersine yönelik tutumlarının Türk edebiyatı dersi akademik başarısına etkisi(Kütahya örneği). Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi.

Özdemir Y, 2015. Ortaokul Öğrencilerinde Okul Tükenmişliği: Ödev, Okula Bağlılık ve Akademik Motivasyonun Rolü. Eğitim Bilimleri Dergisi 6(1): 27-35.

Özhan M.B, 2019. Lise öğrencilerinde okul tükenmişliğinin akademik başarı ve iyi oluşa etkisinin bütüncül olarak incelenmesi. Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi.

Peker M, Mirasyedioğlu Ş, 2003. Lise 2. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Dersine Yönelik Tutumları ve Başarıları Arasındaki Ilişki. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2(14): 157-166.

Ramist L, 1981. College Student Attrition and Retention. Findings (ETS) 6: 1–4.

Ryff C.D, Singer B.H, 2008. Know Thyself and Become What You Are: A Eudaimonic Approach to Psychological Well-Being. Journal of Happiness Studies 9(1): 13-39.

Salmela-Aro K, Kiuru N, Leskinen I.E, Nurmi E, 2009. School-Burnout Inventory: Reliability and Validity. European Journal of Psychological Assessment 25(1): 48–57.

Salmela-Aro K, Kiuru N, Pietikäinen M, Jokela J, 2008. Does School Matter? The Role of School Context in Adolescents' School-Related Burnout. European Psychologist 13(1): 12-23.

Salmela-Aro K, Parker P.D, 2011. Developmental Processes in School Burnout: A Comparison of Majör Developmental Models. Learning and Individual Differences 21: 244-248.

Schaufeli W.B, Martinez M.I, Pinto A.M, Salanova M, Bakker A.B, 2002. Burnout and Engagement in University Students - A Cross National Study. Journal of Cross- Cultural Psychology 33(5): 464- 481.

Seçer İ, 2015. Okul Tükenmişliği ile Akademik Güdülenme Arasındaki İlişkinin Yapısal Eşitlik Modeli ile İncelenmesi. Journal of Research in Education and Teaching 4(1): 424-433.

Seçer İ, Gençdoğan B, 2012. Ortaöğretim Öğrencilerinde Okul Tükenmişliğinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Turkish Journal of Education 1(2): 1-13.

Seçer İ, Halmatov S, Veyis F, Ateş B, 2013. Okul Tükenmişlik Ölçeğinin Türk Kültürüne Uyarlanması: Güvenirlik ve Geçerlik Çalışması. Turkish Journal of Education 2(2): 16-27.

Selçuk E, 1997. İngilizce dersine karşı tutum ile bu dersteki akademik başarı arasındaki ilişki. Yüksek Lisans Tezi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi.

Sevim, O, Varışoğlu, B. (2012). Duygusal Semantik Farkliliğa Göre Atatürk Üniversitesindeki Türkçe Öğretmeni Adaylarinin Öğretmenlik Mesleğine Yükledikleri Değerler. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi 1(2): 27-37.

Shu S.S, 2012. An Examination of Academic Burnout versus Work Engagement among Taiwanese Adolescents. Journal of Educatıonal Research 105(4): 286-298.

Slivar B, 2001. The Syndrome of Burnout, Self-Image, and Anxiety with Grammar School Students. Horizons of Psychology 10(2): 21-32.

Stern H.H, 1983. Fundamental concepts of language teaching. Oxford: Oxford University Press.

TDK, 2011. Türkçe Sözlük, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.

World Health Organization (WHO), 1998. Wellbeing measures in primary health care. Stockholm, Sweden

Yücel Z, Koç M, 2011. İlköğretim Öğrencilerinin Matematik Dersine Karşı Tutumlarının Başarı Düzeylerini Yordama Gücü ile Cinsiyet Arasındaki İlişki. İlköğretim Online 10(1): 133-143.
DOI: http://dx.doi.org/10.46827/ejes.v0i0.2823

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 Fatih Veyis

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Copyright © 2015-2021. European Journal of Education Studies (ISSN 2501 - 1111) is a registered trademark of Open Access Publishing Group. All rights reserved.


This journal is a serial publication uniquely identified by an International Standard Serial Number (ISSN) serial number certificate issued by Romanian National Library (Biblioteca Nationala a Romaniei). All the research works are uniquely identified by a CrossRef DOI digital object identifier supplied by indexing and repository platforms. All authors who send their manuscripts to this journal and whose articles are published on this journal retain full copyright of their articles. All the research works published on this journal are meeting the Open Access Publishing requirements and can be freely accessed, shared, modified, distributed and used in educational, commercial and non-commercial purposes under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).