FUAT BAYMUR'S VIEWS ON LIFE STUDY TEACHING

Gülsüm Yildirim

Abstract


Primary school is also important for the child's self-knowledge, adaptation to the society and environment in which lives, and the life study course, which is the basis of the primary school. It was first organized in 1926 within the framework of collective education principle. it is thought that the opinions of the educational experts of that period will be guiding in order to understand its essence. Fuat Baymur's views on life study course have been discussed. Qualitative research method has been used in the scope of this research. Document analysis has been conducted. The data has been obtained through content analysis. According to the results obtained from Baymur, life study lesson is a life, work and real lesson and it is the basis of primary school. He states that while life study course provides the mental and emotional development of the child's interest in teaching, it contributes to the harmony with society and environment, historical learning and learning environment and strengthens the sense of citizenship. In addition, it is the preparatory course for the basis of the primary school courses and upper circuit courses. Again, the duties of the classroom teacher in life study teaching; making plans, being creative and artful and knowing the environment. He opposes textbooks in teaching and proposes topics and resources from the environment in which the child lives. In the course, while giving examples of teaching tools that the child can experience, the student deals with the transformation of information into behavior.

 

Article visualizations:

Hit counter

DOI

Keywords


primary school, life study, Fuat Baymur

Full Text:

PDF

References


Akınoğlu, O. (2002). Hayat bilgisi öğretimi. C. Öztürk & D. Dilek (Edt.) Hayat bilgisi ve sosyal bilgiler öğretimi (pp. 1-13). Ankara, Pegem Akademi.

Aslan, C. (2014). Erken Cumhuriyet Dönemi’nde eğitim bilimleri alanında yurt dışına öğrenci gönderilmesi olgusu (1923-1940). PhD Thesis, University of Ankara.

Baymur, F. (1954). Hayat bilgisi dersler: yeni programa göre işlenmiş. Ankara, İnkılap.

Bayrakçı, M. (2005). Ders kitapları konusu ve ilköğretimde ücretsiz ders kitabı dağıtımı projesi. Milli Eğitim Dergisi, 165. Accessed 3 September 2019.

Bektaş, M. (2009). Hayat ve hayat bilgisi dersi. S. Öğülmüş (Ed.), İlköğretim hayat bilgisi öğretimi ve öğretmen el kitabı (pp. 13-29). Ankara, Pegem Akademi.

Bilgin, N. (2014). Sosyal bilimlerde içerik analizi: teknikler ve örnekler çalışmalar. Ankara: Siyasal Kitapevi.

Binbaşıoğlu, C. (1995). Türkiye’de eğitim bilimleri tarihi. Ankara, MEB.

Binbaşıoğlu, C. (2003). Hayat bilgisi öğretimi. Ankara, Nobel.

Cicioğlu, H. (1985). Türkiye cumhuriyetinde ilk ve orta öğretim. Ankara: Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Yayınları.

Çilenti, K. (1988). Özel öğretim yöntemleri. Eskişehir, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi.

Hızlı-Alkan, S. (2016). Uygulanan hayat bilgisi öğretim programının yerelleşmesine yönelik ihtiyaç analizi. Master Thesis, University of Ondokuz Mayıs.

Karabağ, G. (2009). Hayat ve hayat bilgisi dersi. S. Öğülmüş. (Ed.), İlköğretim hayat bilgisi öğretim ve öğretmen el kitabı (pp.2-12). Ankara, Pegem Akademi Yayınları.

Karakuş, C. (2012). Öğretmen kılavuz kitaplarının sınıf öğretmenleri üzerindeki etkileri. 11. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 24-26 Mayıs 2012, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Rize.

Karaman, P. (2019). Hayat bilgisi öğretim programındaki öğelerin öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi. Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17: 347-367.

Karataş, S. & Gökdemir, Ş. (2000). Hayat bilgisi. Y. Türkeli (Ed.). İlköğretim birleştirilmiş sınıf hayat bilgisi öğretmen kılavuz kitabı (pp. 87-289). Ankara, Milli Eğitim Bakanlığı.

Merriam, S.B. (2013). Nitel araştırma desen ve uygulama için bir rehber. S. Turan (Çev.edt.). Ankara: Nobel Yayıncılık.

Miles, M. B., Huberman, A. M., Huberman, M. A., & Huberman, M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook. Newyork, Sage Published.

Öztürk, T., & Kalafatçı, Ö. (2016). İlkokul hayat bilgisi dersi öğretim programının uygulanabilirliğinin öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi. Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi, 1(1), 58-74.

Resmi Gazete (1995). Millî Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliği. 22297 sayı.

Rosenthal, R., & Rosnow, R. L. (2008). Essentials of behavioral research: Methods and data analysis. New York, McGraw-Hill Published.

Sever, B. (2015). İlkokul üçüncü sınıf hayat bilgisi programındaki değerlerin öğretmen ve veli görüşlerine göre incelenmesi. Master Thesis, University of Çukurova

Tebliğler Dergisi (2005). Millî Eğitim Bakanlığı eğitim ve öğretim çalışmalarının plânlı yürütülmesine ilişkin yönerge. Ağustos 2005. http://mevzuat.meb.gov.tr/dosyalar/284.pdf Accessed 30 August 2019.

Topses, G. (2001). Hayat Bilgisi ders kitabı inceleme kılavuzu hazırlama gerekçesi. L. Küçükahmet (Ed.), Konu alanı ders kitabı inceleme kılavuzu: hayat bilgisi 1-3 (pp. 1-18). Ankara, Nobel.

Türkyılmaz, A. (2011). İlköğretim hayat bilgisi dersi öğretim programının öğretmen görüşlerine dayalı olarak değerlendirilmesi: Balıkesir ili örneği. Master Thesis, University of Balıkesir.

Türkyılmaz, Ş. (1969) Özel öğretim metotları I. Ankara: Ankara Yarı Açık Cezaevi Matbaası.

Sönmez, V. (1996). Hayat bilgisi öğretimi ve öğretmen kılavuzu. Ankara, Anı.

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin.

Yıldız, S. Ş. (2009). 2005 hayat bilgisi dersi öğretim programının birleştirilmiş sınıflarda uygulanabilirliğinin öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi (nitel bir araştırma). Master Thesis, University of Afyon Kocatepe.

http://www.oktayaras.com/fuat-baymur/tr/29024 Accessed 15 August 2019.
DOI: http://dx.doi.org/10.46827/ejes.v0i0.2697

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Gülsüm Yildirim

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Copyright © 2015-2018. European Journal of Education Studies (ISSN 2501 - 1111) is a registered trademark of Open Access Publishing Group. All rights reserved.


This journal is a serial publication uniquely identified by an International Standard Serial Number (ISSN) serial number certificate issued by Romanian National Library (Biblioteca Nationala a Romaniei). All the research works are uniquely identified by a CrossRef DOI digital object identifier supplied by indexing and repository platforms. All authors who send their manuscripts to this journal and whose articles are published on this journal retain full copyright of their articles. All the research works published on this journal are meeting the Open Access Publishing requirements and can be freely accessed, shared, modified, distributed and used in educational, commercial and non-commercial purposes under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).