KNOWLEDGE LEVELS OF PROSPECTIVE SCIENCE TEACHERS ON THE SUBJECT OF CARBOHYDRATES

Yeşim Koç, Evrim Sönmez

Abstract


The purpose of this study is to measure the knowledge levels of prospective science teachers who took General Biology I course on the subject of carbohydrates and to find out their misconceptions. The study was conducted with 35 prospective teachers in their third year at Sinop University, Faculty of Education Science teaching department. Qualitative research design was used in this study. The students were given a form consisting of 10 open-ended questions about carbohydrates. The data obtained were analyzed with content analysis method. It was found that students could not remember some important concepts about carbohydrates or that they had incomplete or incorrect information. Taking the results into consideration, various recommendations were made to correct the incomplete or incorrect information and to reach permanent knowledge.

 

Article visualizations:

Hit counter

DOI

Keywords


carbohydrate, glucose, prospective science teachers, level of conceptual comprehension

Full Text:

PDF

References


Akgün, A. & Aydın, M. (2009). Erime ve Çözünme Konusundaki Kavram Yanılgılarının Bilgi Eksiklerinin Giderilmesinde Yapılandırmacı Öğrenme Yaklaşımına Dayalı Grup Çalışmalarının Kullanılması. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 8 (27): 190- 201.

Alparslan, C. (2002). Kavramsal Değişim Metinlerinin Solunum Konusunu Anlamaya Yönelik Etkisi, Yüksek Lisans Tezi, ODTÜ, Ankara.

Amir, R. & Tamir, P. (1994). In-Depth Analysis of Misconceptions As a Basis for Developing Research-Based Remedial Instruction: The Case of Photosynthesis. The American Biology Teacher, 56 (2), 94-100.

Arnoudin, M. & Mintzess, J. J. (1985). Students’ Alternative Conceptions of the Circulatory System: Across Age Study. Science Education. 69: 721-733.

Aşçı, Z., Özkan, Ş. &Tekkaya, C. (2001). Students’ Misconceptions About Respiration:

A Cross-Age Study. (Öğrencilerin Solunum Konusundaki Kavram Yanılgıları: Karşılaştırmalı Bir Çalışma). Eğitim ve Bilim (Education and Science, 26 (120): 29- 36.

Atılboz, N.G. (2004). Lise 1. Sınıf Öğrencilerinin Mitoz ve Mayoz Bölünme Konuları İle İlgili Anlama Düzeyleri ve Kavram Yanılgılar. G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi, 24 (3): 147-157.

Ayas, A., Çepni, S., Akdeniz, A.R. (1994). Fen bilimleri eğitiminde laboratuarın yeri ve önemi (I), Çağdaş Eğitim, 204: 21-24.

Ayas, A. & Coştu, B. (2001). Lise–1 Öğrencilerinin "Buharlaşma, Yoğunlaşma ve Kaynama" Kavramlarını Anlama Seviyeleri, Yeni Bin Yılın Basında Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu, İstanbul.

Aydın, H. (1999). Turkish High School Students' Understandings of Some Concepts of Heredity After Formal Teaching, Doktora Tezi, Leeds Üniversitesi, İngiltere.

Bahar, M., Johnstone, A. H. and Hansell, M. H. (1999). Revisiting Learning Difficulties in Biology. Journal of Biological Education, 33 (2).

Bahar, M. & Özatlı, N.S. (2003). Kelime İletişim Test Yöntemi ile Lise 1. Sınıf Öğrencilerinin Canlıların Temel Bileşenleri Konusundaki Bilişsel Yapılarının Araştırılması. BAÜ Fen Bil. Enst. Dergisi, 5.2, 75-85.

Creswell, J. W. (1994). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. 2nd edn. London: Sage, Thousand Oaks.

Çepni, S., Taş E. and Köse S. (2006). The Effects of Computer Assisted Materials on

Students’ Cognitive Levels, Misconceptions and Attitude towards Science. Computers and Education, 46 (2): 192-205.

Demirci, N. (2003). Bilgisayarla Etkili Öğretme Stratejileri ve Fizik Öğretimi. Ankara: Nobel Yayıncılık.

Eisen, Y. & Stavy, R. (1988). Students’ Understanding of Photosynthesis. The American Biology Teacher, 50(4), 208-212.

Emre, İ. & Bahşi, M. (2006). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Hücre Bölünmesiyle İlgili Kavram Yanılgıları. Doğu Anadolu Bölge Araştırmaları (DAUM), 4 (3): 70-73.

Gilbert, J. K. (1977). The Study of Student Misunderstandings in The Physical Sciences. Research in Science Education. 7: 165–171.

Köse, S., Coştu, B. And Keser, Ö. F. (2003). Fen Konularındaki Kavram Yanılgılarının Belirlenmesi: Tga Yöntemi ve Örnek Etkinlikler. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1 (13): 43-53.

Köse, S. (2004). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarında Fotosentez ve Bitkilerde Solunum

Konularında Görülen Kavram Yanılgılarının Giderilmesinde Kavram Haritalarıyla Verilen Kavram Değişim Metinlerinin Etkisi, Doktora Tezi, KTÜ, Trabzon.

Köse, S., Gezer, K., Bilen, K. and Savran Gencer, A. (2007). Bilgisayar Destekli Öğretim Materyalinin Canlıların Sınıflandırılması Konusunda Öğrencilerin Başarı Düzeyine ve Bilgisayara Yönelik Tutumlarına Etkisi. Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23, 287-298.

Marek, E.A. (1986). Understanding and Misunderstandings of Biological Concepts. The American Biology Teacher, 48, 37- 40.

Mintzes, J. J. & Wandersee, J. H. (1998). Research in Science Teaching and Learning:

Human Constructivist View. In J. J. Mintzes, J. H. Wandersee, & J. D. Novak (Eds.), Teaching Science For Understanding: a Human Constructivist View (pp. 59– 92). San Diego, CA: Academic Press.

Novak, J. D. (1993). How Do We Learn Our Lesson?. The Science Teacher, 60: 50–55.

Odom, A. L. (1995). Secondary and College Student’s Misconceptions About Diffusion

And Osmosis. American Biology Teacher, 57: 409-415.

Qablan, A.M., & DeBaz, T. (2015). Facilitating elementary science teachers’ implementation of ınquirybased science teaching. Teacher Development, 19(1), 3- 21.

Saka, A., Ayas, A. and Enginar, İ. (2002). Öğrencilerin Omurgalı-Omurgasız Canlılar İleİlgili Görüşlerinin Yaşlara Göre Değişimi, V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, ODTÜ Eğitim Fakültesi, Ankara, 16-18 Eylül.

Selvi, M. & Yakışan, M. (2004). Üniversite Birinci Sınıf Öğrencilerinin Enzimler Konusu İle İlgili Kavram Yanılgıları. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 24 (2): 173-182.

Sert Çıbık A., Diken, E. H. and Darçın, E. S. (2008). The Effect of Group Works and Demonstrative Experiments Based on Ceonceptional Change Approach: Photosynthesis and Respiration. Asia-Pacific Forum on Science Learning and Teaching, 9 (2): 1-22.

Sinan, O., Yıldırım, O., Kocakülah, M. S. and Aydın, H. (2006). Fen Bilgisi Öğretmen

Adaylarının Proteinler, Enzimler ve Protein Sentezi İle İlgili Kavram Yanılgıları. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26 (1): 1-16.

Smith, E. L., Blakeslee, T. D. and Anderson, C. W. (1993). Teaching Strategies Associated with Conceptual Change Learning in Science. Journal of Research in Science Teaching, 30 (2): 111-126.

Smith, E. L. & Anderson, C. W. (1984). P1ants as a Producers. Journal of Research in Science Teaching, 21, 685-698.

Storey, R. D. (1991). Textbook Errors and Misconceptions in Biology: Cell Metabolism. The American Biology Teacher, 53 (6): 339-343.

Şahan, H. H. (2005). İnternet Tabanlı Öğretim. Eğitimde Yeni Yönelimler (1. Baskı). Editör: Mehmet Bahar. Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Tekkaya, C. & Balcı, S. (2003). Öğrencilerin Fotosentez ve Bitkilerde Solunum Konularındaki Kavram Yanılgılarının Saptanması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24: 101-107.

Üce, M. & Sarıçayır, H. (2002). Üniversite 1. Sınıf Genel Kimya Dersinde Asit-Baz

Konusunun Öğretiminde Kavramsal Değişim Metinleri ve Kavram Haritalarının Kullanılması. M.Ü Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 16: 163-170.

Üstün, P., Yıldırgan, N. and Cegiç, E. (2001). Fen Bilgisi Eğitiminde Model Kullanma İle Öğretimin Başarıya Etkisi, Yeni Bin Yılın Basında Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu, İstanbul.

Yürük, N. & Çakır, Ö.S. (2000). Lise Öğrencilerinde Oksijenli ve Oksijensiz Solunum Konusunda Görülen Kavram Yanılgılarının Saptanması. Hacettepe Üniversitesi EğitimFakültesi Dergisi, 18: 185-191.

Zukerman, J. T. (1994). Problem Solvers’ Conceptions About Osmosis. The American Biology Teacher, 56, 22-25.
DOI: http://dx.doi.org/10.46827/ejes.v0i0.2028

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Yeşim Koç, Evrim Sönmez

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Copyright © 2015-2023. European Journal of Education Studies (ISSN 2501 - 1111) is a registered trademark of Open Access Publishing Group. All rights reserved.


This journal is a serial publication uniquely identified by an International Standard Serial Number (ISSN) serial number certificate issued by Romanian National Library (Biblioteca Nationala a Romaniei). All the research works are uniquely identified by a CrossRef DOI digital object identifier supplied by indexing and repository platforms. All authors who send their manuscripts to this journal and whose articles are published on this journal retain full copyright of their articles. All the research works published on this journal are meeting the Open Access Publishing requirements and can be freely accessed, shared, modified, distributed and used in educational, commercial and non-commercial purposes under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).