HIGH SCHOOL STUDENTS' PSYCHOLOGICAL RESILIENCE LEVELS AND COPING STRATEGIES

Sıla Şahin, Zerrin Benal Hepsöğütlü

Abstract


Psychological resilience is defined as having adaptation skills to negative situations, ability to using coping strategies and recovery skills. Risk and protective factors are related to environmental relations, personality and families. Coping with stress is a strategy and way which is used when a person encounters with difficulties or negativeness. Three strategies of overcoming the stress can be mentioned as: active coping skills, avoidance coping skill, and negative coping skills. The purpose of this study is to analyses the relationship between coping strategies and psychological resilience among students-at-risk. Quantitative methods were used for this research and the study group contains 229 Anatolian High School students. The data of the research is collected with Psychological Resilience Scale for Child and Teenager and Coping Scale for Teenager. The data have been analyzed by using MANOVA. According to results; active coping strategies are used in problem solving by the students who have higher psychological resilience levels whereas avoidance and negative strategies were used by the ones who have lower. Psychological resilience has explained 20% of active coping skills, 7% of avoidance coping skills and 17% of negative coping skills. In this present case, parents and schools should try to improve psychological resilience and active coping skills of students-at-risk by the help of school counselor. Also, developing studies should be made for providing active coping skills and psychological resilience of students-at-risk and their families.

 

Article visualizations:

Hit counter

DOI

Keywords


resilience, psychological resilience, coping, risk factors

Full Text:

PDF

References


Akbulut; Y. (2010). Sosyal Bilimlerde SPSS Uygulamaları. İstanbul: İdeal Kültür Yayıncılık.

Alkan, N. (2004). Cognitive Appraisal, Emotion, and Coping: A Structural Equation Analysis of the Interactional Model of Stress and Coping, Middle East Technical University, The Graduate School of Social Sciences, Ankara.

Arslan, G. (2015a). Ergenlerde Psikolojik Sağlamlık: Bireysel Koruyucu Faktörlerin Rolü, Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 5 (44), 73-82.

Arslan, G. (2015b). Çocuk ve Genç Psikolojik Sağlamlık Ölçeği’nin (ÇGPSÖ-12) Psikometrik Özellikleri: Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması, Ege Eğitim Dergisi, 16 (1), 1-12.

Arslan, G. & Balkış, M. (2016). Ergenlerde Duygusal İstismar, Problem Davranışlar, Özyeterlik ve Psikolojik Sağlamlık Arasındaki İlişki, Sakarya UniversityJournal of Education, 6 (1), 8-22.

Avşaroğlu, S. & Üre, Ö. (2007). Üniversite Öğrencilerinin Karar Vermede Özsaygı, Karar Verme ve Stresle Başaçıkma Stillerinin Benlik Saygısı ve Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (18), 85-100.

Aysan, F. (2003). Başaçıkma Stratejisi Ölçeğinin Türkçe Formunun Oluşturulması, Ege Eğitim Dergisi, 3 (1), 123-132.

Basım, H. N. & Çetin, F. (2011).Yetişkinler için Psikolojik Dayanıklılık Ölçeği’nin Güvenilirlik ve Geçerlilik Çalışması, Türk Psikiyatri Dergisi, 22 (2), 104-116.

Basut, E. &Erden, G. (2005). Suça Yönelen ve Yönelmeyen Ergenlerin Stres Belirtileri ve Stresle Başa Çıkma Örüntüleri Yönünden İncelenmesi, Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 12 (2), 48-55.

Bedel, A.; Işık, E. & Hamarta, E. (2014). Ergenler İçin Başa Çıkma Ölçeğinin (EBÇÖ) Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması, Eğitim ve Bilim, 39 (176), 227-235.

Büyüköztürk, Ş. (2009). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem Akademi.

Çapulcuoğlu, U. & Gündüz, B. (2013). Öğrenci Tükenmişliğini Yordamada Stresle Başaçıkma, Sınav Kaygısı, Akademik Yetkinlik ve Anne-Baba Tutumları, Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi (Uluslararası E-Dergi), 3 (1), 201-218.

Çiftçi, M. P. (2002). Bir Grup Lise Öğrencisinin Stresle Başa Çıkma Yolları İle Strese Karşı Dayanıklılıkları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Diker-Coşkun, Y; Garipağaoğlu, Ç. & Tosun, Ü. (2014). Analysis of the Relationship between the Resiliency Level and Problem Solving Skills of University Students, Procedia-Socialand Behavioral Sciences, 114 (2014), 673-680.

Epli-Koç, H. (2006). Üniversite Öğrencilerinin Utangaçlık Düzeylerine Göre Stresle Başa Çıkma Stratejilerinin İncelenmesi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Samsun.

Erarslan, Ö. (2014). Üniversite Öğrencilerinde Psikolojik Sağlamlık ile Depresif Belirtiler ve Yaşam Memnuniyeti Arasındaki İlişkide Benlik Saygısı, Pozitif Dünya Görüşü ve Umudun Aracı Rolünün İncelenmesi. Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Erözkan, A. (2004). Üniversite Öğrencilerinde Sınav Kaygısı ve Başaçıkma Davranışları, Muğla Üniversitesi SBE Dergisi, (12), 13-38.

Eryılmaz, A. (2009). Ergenlik Döneminde Stres ve Başa Çıkma, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, VI (II), 20-37.

Gizir, C. A. & Aydin, G. (2006). Psikolojik Sağlamlık ve Ergen Gelişim Ölçeğinin Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları, Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 3 (26), 87-99.

Gücüyeter, N. (2003). Lise Öğrencilerinin Kullandıkları Başa Çıkma Stratejileri İle Kendini Kabul Düzeyleri Arasındaki İlişkiler. Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Gündaş, A. & Koçak, R. (2015). Lise Öğrencilerinde Psikolojik Sağlamlığın Yordayıcısı Olarak Benlik Kurgusu, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8 (41), 795-802.

Gürgan, U. (2006). Grupla Psikolojik Danışmanın Üniversite Öğrencilerinin Yılmazlık Düzeyine Etkisi, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Hamarta, E. & Arslan, C.; Saygın, Y.; Özyeşil, Z. (2009). Benlik Saygısı ve Akılcı Olmayan İnançlar Bakımından Üniversite Öğrencilerinin Stresle Başaçıkma Yaklaşımlarının Analizi, Değerler Eğitimi Dergisi, 7 (18), 25-42.

Kaptan, S. (1998). Bilimsel Araştırma ve İstatistik Teknikleri, 11. Baskı, Tekışık Yayınları, Ankara.

Karaırmak, Ö. (2006). Psikolojik Sağlamlık, Risk Faktörleri ve Koruyucu Faktörler, Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 3 (26), 129-142.

Karaırmak, O. & Çetinkaya, R. S. (2011). Benlik Saygısının ve Denetim Odağının Psikolojik Sağlamlık Üzerine Etkisi: Duyguların Aracı Rolü, Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 4 (35), 30-41.

Karasar, N. (2015). Bilimsel Araştırma Yöntemleri, 28. Baskı, Nobel Yayıncılık, Ankara.

Kaya, Ö. S. & Demir, E. (2017). Kendini Toparlama Gücü ve Stresle Başa Çıkma Stratejilerinin Mutluluk Düzeyini Yordama Gücü, Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (33), 18-33.

Koç-Yıldırım, P.; Yıldırım, E.; Otrar, M. & Şirin, A. (2015). Ergenlerde Psikolojik Dayanıklılık İle Benlik Kurgusu Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, (42) 277-297.

Malkoç, A. & Yalçın, İ. (2015). Relationships among Resilience, Social Support, Coping, and Psychological Well-Being among University Students, Turkish Psychological Counselling and Guidance Journal, 5 (43), 35-43.

Oğul, M. & Gençöz, S. (2003). Roles of Perceived Control and Coping Strategies on Depressive and Anxiety Symptoms of Turkish Adolescents, PsycholReports, 93 (3), 659-672.

Oktan, V. (2012). Psikolojik Sağlamlığın Gelişiminde Bir Moderatör Olarak Umut, International Journal of Human Sciences, 9 (2), 1691-1701.

Önder, A. & Gülay, H. (2008). İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Psikolojik Sağlamlığının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, (23), 192-197.

Öz, F.; İnci, F. & Bahadır-Yılmaz, E. (2012). Hemşirelik Öğrencilerinin Ölüm Kaygısı İle Psikolojik Sağlamlık Düzeyleri ve Aralarındaki İlişki, Yeni SymposiumJournal, 50 (4), 229-236.

Terzi, Ş. (2006). Kendini Toparlama Gücü Ölçeğinin Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları, Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 3 (26), 77-86.

Terzi, Ş. (2008). Üniversite Öğrencilerinde Kendini Toparlama Gücü’nün İçsel Koruyucu Faktörlerle İlişkisi, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (35), 297-306.

Topçu, F. (2017). Üniversite Öğrencilerinin Psikolojik Dayanıklılık Düzeylerinde Beş Faktör Kişilik Özelliklerinin Yordayıcı Etkisinin İncelenmesi, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Anabilim Dalı, İstanbul.

Yılmaz, H. & Sipahioğlu, Ö. (2012). Farklı Risk Gruplarındaki Ergenlerin Psikolojik Sağlamlıklarının İncelenmesi, İlköğretim Online, 11 (4), 927-944.
DOI: http://dx.doi.org/10.46827/ejes.v0i0.1997

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Sıla Şahin, Zerrin Benal Hepsöğütlü

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Copyright © 2015-2023. European Journal of Education Studies (ISSN 2501 - 1111) is a registered trademark of Open Access Publishing Group. All rights reserved.


This journal is a serial publication uniquely identified by an International Standard Serial Number (ISSN) serial number certificate issued by Romanian National Library (Biblioteca Nationala a Romaniei). All the research works are uniquely identified by a CrossRef DOI digital object identifier supplied by indexing and repository platforms. All authors who send their manuscripts to this journal and whose articles are published on this journal retain full copyright of their articles. All the research works published on this journal are meeting the Open Access Publishing requirements and can be freely accessed, shared, modified, distributed and used in educational, commercial and non-commercial purposes under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).