INVESTIGATION OF PEOPLE'S MORAL ATTITUDE WHO CAME TO THE SPORTS CENTER

Mehmet Şahin, Şahika Yildirim

Abstract


The purpose of the study is to examine moral attitude differences of the people who come to sports centers in terms of some variables. In this study, Moral Attitude Scale, which is developed by Prof. Dr. Mevlüt Kaya, is implemented to 190 people who are from different sports centers in Burdur city center. In statistical analysis (frequency analysis) of the obtained data from the individuals who regularly do exercise (150 people) and do not regularly exercise (40 people), independent t test and one way ANOVA analysis were used. It is observed that the individuals who came to sports center regularly have higher moral attitude scores compared to those who do not come regularly. As a result, it is observed that there is no statistical differentiation in moral attitude evaluations between the people who came to sports centers in terms of demographic variables such as age, gender, income status.

 

Article visualizations:

Hit counter

DOI

Keywords


sports centers, morals, attitude

Full Text:

PDF

References


Acuner, H. Y. Din Eğitimi Açısından 14-18 Yaş Arası Gençlerde Ahlaki Yargı Gelişimi (Samsun İl Örneği). Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı:18 Yıl:3. Sayfa:265-297. Samsun.2005

Alpers, A.T. ve Segel, R. T. (2009). Her Yönüyle Pilates, Arkadaş Yayınları, Ankara. 2009

Aydoğan, İ. Küreselleşme ve Etkisi: Rus ve Kırım Tatar Öğrencilerinin Tutum ve Davranışlarının Analizi. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı:25 Yıl:2. Sayfa:107-118. Kayseri. 2008

Binbaşıoğlu, C. Ailede ve Okulda Eğitim Sorunları. MEB Yayınları, İstanbul. 2000.

Cesur, S. ve Küyel, N. Ö. Ebeveyn Tutumları ve Gençlerin Ahlaki Muhakeme ve Ahlaki Yönelimleri Arasındaki İlişkiler. Psikoloji Çalışmaları Dergisi, Sayı:29. Sayfa:65-91. Ankara. 2009.

Clouse, B. Ergenlerde Ahlâk Gelişimi ve Cinsellik. Uludağ Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, Yıl: 9 Sayı:9. Sayfa:1-39. Bursa. 2000.

Çekin, A. Öğretmen Adaylarının Ahlaki Olgunluk Düzeyleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, Yıl:21 Sayı:3. Sayfa:1035-1048. Kastamonu. 2013

Çoymak, H. G. Okullar Arası Müsabakalara Katılan 12-14 Yaş Grubu Öğrencilerin Ahlaki Tutumlarının İncelenmesi. Tezsiz YL Bitirme Çalışması Burdur. 2015.

Erdemli, A. İnsan, Spor ve Olimpizm. Sarmal Yayınevi, İstanbul. 1996.

Erdemli, A. Temel Sorunlarıyla Spor Felsefesi. E Yayınları, İstanbul. 2006

[Güngör, E. Ahlak Psikolojisi ve Sosyal Ahlak. Ötüken Yayıncılık, İstanbul. 2000.

[Gürpınar, B. Altyapı Sporlarında Ahlaki Karar Alma Tutumları Ölçeğinin Türk Kültürüne Uyarlanması: Bir Türk Örnekleminde Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Eğitim ve Bilim, 39(176), 405-412. 2014.

Hatunoğlu, A., Halmatov, M. ve Hatunoğlu, B. Y. Ailelerin Sosyo Ekonomik Düzeylerine Göre Okul Öncesi Dönemdeki Çocukların Ahlaki ve Sosyal Kural Bilgileri. Akademik Bakış Dergisi, Sayı:32 Yıl:3. Sayfa:1-15. Ankara. 2012.

Hökelekli, H. Ailede, Okulda, Toplumda Değerler Psikolojisi ve Eğitimi. Timaş Yayınları, İstanbul. 2011.

Kaya, (1993) Bazı Kişisel Değişkenlere Göre Üniversite Öğrencilerinin Ahlaki Yargıları. (Doktora Tezi). Ondokuz Mayıs Üniversitesi, S B E, Samsun. 1993.

Kaya, M. ve Aydın, C. Üniversite Öğrencilerinin Dini İnanç İle Ahlaki Olgunluk Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı:30, Sayfa:15-42. Samsun. 2011.

Kaymakcan, R. ve Meydan, H. Ahlaki Karakter ve Eğitimi. Ensar Vakfı Değerler Eğitimi Merkezi. 16-18 Kasım 2012. İstanbul. 2012.

Lee, M. J., Whitehead, J. ve Ntoumanis, N. Development of the attitudes to moral decision-making in youth sport questionnaire (AMDYSQ). Psychology of Sport and Exercise, 8(3), 369-392. 2007.

Pehlivan, Z. “Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi” Sayı:1, Yıl:1, Sayfa:49-53. Hacettepe Üniversitesi. Ankara. 2004

Spencer, H. Zihin, Ahlak ve Beden Eğitimi. (Çev: M. M. Ertegün). Pegem Akademi Yayıncılık. Ankara. 2013.

Şahin, M. (2018). Spor Ahlakı ve Sorunları. Spor Yayınevi ve Kitabevi, Ankara

Şahin, M. (2018). Sporda Etik Değer. Spor Yayınevi ve Kitabevi, Ankara

Schönhoizer, G. ’’Fitness Nedir?’’ (Çev.: Adnan Orhun). Spor Ekin Dergisi. Yıl:1 Sayı:1. Sayfa:5-11. Ankara. 1985

Şengün, M. (2013). Anne-Baba Tutumuna Göre Lise Öğrencilerinin Ahlaki Olgunluk Düzeyleri. Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Yıl:12, Sayı:23. Sayfa: 203-215. Ankara. 2013.

Turan, İ. Bazı Batı ve Türk Çocuk Klasiklerinde Dini ve Ahlaki Değerler. Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi, Sayı:10, Yıl:1. Sayfa:171. Ankara. 2010.

Woods, R. ‘’Human Kinetics’’ Social issues in sport. 2nd., ABD.
DOI: http://dx.doi.org/10.46827/ejpe.v0i0.1681

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Mehmet Şahin, Şahika Yildirim

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Copyright © 2015 - 2023. European Journal of Physical Education and Sport Science (ISSN 2501 - 1235) is a registered trademark of Open Access Publishing Group. All rights reserved.


This journal is a serial publication uniquely identified by an International Standard Serial Number (ISSN) serial number certificate issued by Romanian National Library (Biblioteca Nationala a Romaniei). All the research works are uniquely identified by a CrossRef DOI digital object identifier supplied by indexing and repository platforms. All authors who send their manuscripts to this journal and whose articles are published on this journal retain full copyright of their articles. All the research works published on this journal are meeting the Open Access Publishing requirements and can be freely accessed, shared, modified, distributed and used in educational, commercial and non-commercial purposes under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).