A CROSS-SECTIONAL RESEARCH ON PROSPECTIVE TEACHERS' OPINIONS ABOUT PROFESSIONAL KNOWLEDGE AND FIELD EDUCATION

Hülya Sönmez

Abstract


This study is aimed to examine the prospective teachers' opinions about the level of using the knowledge and skills they have learned within the scope of professional knowledge and field education. The research process was designed in accordance with the cross-sectional survey model. This basic research question was sought: How are the prospective teachers’ opinions (feelings and thoughts) about the level of using and synthesizing the knowledge and skills they learned in scope of professional knowledge and field education? A questionnaire developed by the researcher was applied to 148 prospective teachers in the education faculty of a state university. The collected quantitative data were analyzed with SPSS 20 program. The findings were evaluated according to the collected data. According to the findings, it was determined that the prospective teachers could not use all lessons in professional knowledge and in field education. It was also determined that they could not use the knowledge and skills in the scope of field education within the scope of professional knowledge. Finally, it was determined that the prospective teachers' opinions (feelings and thoughts) about the level of using the knowledge and skills they received in the scope of professional knowledge in the field education differ according to the departments. Depending on the results, it was determined that professional knowledge and field education should be designed as a synthesized discipline rather than different departments in teacher education.

 

Article visualizations:

Hit counter

DOI

Keywords


professional knowledge, field education, prospective teachers

Full Text:

PDF

References


Ada S. (2001). Sınıf Öğretmeni Yetiştiren Okullarda Öğretmenlik Meslek Bilgisi Derslerinin Program İçindeki Yeri. M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 14, 1-10.

Akdeniz A. R. & Karamustafaoğlu O. (2002). Fizik Öğretmen Adaylarının Kazanmaları Beklenen Davranışları Uygulama Okullarında Yansıtabilme Olanakları. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (presented paper), Ankara. 1, 456-769. 01.11.2019’da http://physicseducationinturkey.blogspot.com/2009/08/v-ulusal-fen-bilimleri-ve-matematik.html.

Atik Kara D., & Sağlam, M. (2014). Öğretmenlik Meslek Bilgisi Derslerinin Öğrenme-Öğretme Sürecine Yönelik Yeterliklerinin Kazandırılması Yönünden Değerlendirilmesi. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi – Journal of Qualitative Research in Education, 2(3), 28-86.

Bahar M. & Çakıroğlu J. (2009). Özel alan yeterlikleri. Biyoloji Komisyonu 2.Dönem Raporu. MEB Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü.

Baran M., Yaşar Ş. & Maskan M. (2015). Fizik Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulaması Dersine Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 26(2015), 230-248.

Beşoluk Ş. & Horzum M. B. (2011). Öğretmen Adaylarının Meslek Bilgisi, Alan Bilgisi Dersleri ve Öğretmen Olma İsteğine İlişkin Görüşleri. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 44(1), 17-49.

Büyüköztürk Ş., Kılıç Ç. E., Akgün Ö. E., Karadeniz Ş. & Demirel F. (2018). Bilimsel araştırma yöntemleri (23. Baskı), Ankara: Pegem Akademi, Turkey.

Camadan F., Kahveci G. & Olgun Kılıç Z. (2018). Öğretmenlerin Eğitim Psikolojisi Dersi ile İlgili Görüşleri ve Önerileri: Nitel Bir Çalışma. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergis, 46, 95-120.

Cochran-Smith M. & Fries K. (2008). Research on teacher education: changing times, changing paradigms. In M. Cochran-Smith, S. Feiman-Nemser, and D.J. McIntyre (Eds.), Handbook.

Çepni S. (2018). Araştırma ve proje çalışmalarına giriş. Trabzon: Pegem Yayıncılık, Turkey.

Durukan M. & Maden S. (2011). Türkçe Öğretmeni Adaylarının Türkçe Öğretmenliği Lisans Programına Yönelik Görüşleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 19 (2), 555-566.

Ekici, G. (2008). Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Meslek Bilgisi Derslerine Yönelik Tutumları ile Öğrenme Biçimlerinin Değerlendirilmesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, V(I), 111-132.

Fraenkel J. R. & Wallen, N. E. (2006). How to design and evaluate research in education (6th Ed.). New York: Mac Graw Hill, Inc.

Gökçe E. & Demirhan C. (2005). Öğretmen Adaylarının Ve İlköğretim Okullarında Görev Yapan Uygulama Öğretmenlerinin Öğretmenlik Uygulaması Etkinliklerine İlişkin Görüşleri. Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 38(1), 43-71.

Görgen İ., Çokçalışkan H. ve Korkut Ü. (2012). Öğretmenlik uygulaması dersinin öğretmen adayları, uygulama öğretmenleri ve uygulama öğretim üyeleri açısından işlevselliği. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Bahar (28 ), 56-72.

Kuran K. & Aktaş İ. (2010). Öğretmenlik meslek bilgisi derslerinin öğretmen adayları görüşlerine göre değerlendirilmesi. Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Sempozyumu’nda sunulan bildiri, II 16–18 Mayıs 2010 -Hacettepe Üniversitesi, Beytepe-Ankara.

Maskan A. K. & Efe R. (2011). Prospective Teachers’ Perceptions of Teaching Practice Experience in School Placements. TUSED, 8(2), 64-77.

Stephens P. & Crawley T. (2002). Becoming an effective teacher. London: Nelson Thomes.

Şirin E.F. & Cesur K. (2008). Beden Eğitimi Öğretmen Adaylarının Alan Bilgisi ve Öğretmenlik Meslek Dersleri ile Öğretmenlik Uygulaması Dersi Başarıları Arasındaki İlişki. S.Ü. BES Bilim Dergisi, 10(1) 1-10.

T. C. Resmi Gazete (1973). Millî Eğitim Temel Kanunu.’ https://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/14574.pdf Accessed 15.12.2019.

Taşkın Ç. Ş. & Hacıömeroğlu G. (2010). Meslek Bilgisi Derslerinin Öğretmen Adaylarının Profesyonel Gelişimindeki Önemi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28, 165-174.

Yalçın S. & Şengül Avşar A. (2014). Eğitim Fakültesi Meslek Bilgisi Derslerinin Sıralama Yargıları Kanunuyla Ölçeklenmesi. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, 5(2), 79-90.

Yıldırım A. (2013). Türkiye’de Öğretmen Eğitimi Araştırmaları: Yönelimler, Sorunlar ve Öncelikli Alanlar. Eğitim ve Bilim, 38 (169), 175-191.

Yıldırım İ. & Vural Ö. F. (2014). Türkiye’de Öğretmen Yetiştirme ve Pedagojik Formasyon Sorunu. Journal of Teacher Education and Educators, 3(1), 73-90.

Yurdakal İ. H. (2018). Değişen Sınıf Öğretmenliği Lisans Program İçeriğinin İncelenmesi. ulakbilge, 6(29), 1483-1499.

Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) (2007). Öğretmen yetiştirme ve eğitim fakülteleri. (1982–2007). Ankara.

Yüksel S. (2009). Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Öğretmenlik Meslek Bilgisi Derslerine İlişkin Görüşleri. Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 42(1), 435–455.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright © 2015 - 2023. European Journal of Alternative Education Studies (ISSN 2501-5915) is a registered trademark of Open Access Publishing GroupAll rights reserved.

This journal is a serial publication uniquely identified by an International Standard Serial Number (ISSN) serial number certificate issued by Romanian National Library (Biblioteca Nationala a Romaniei). All the research works are uniquely identified by a CrossRef DOI digital object identifier supplied by indexing and repository platforms.

All the research works published on this journal are meeting the Open Access Publishing requirements and can be freely accessed, shared, modified, distributed and used in educational, commercial and non-commercial purposes under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).