"IT'S HARD TO BE EVERYTHING AT ONCE": ISRAELI ARAB WOMEN BALANCING WORK, FAMILY AND COMMUNITY ROLES / קשה להיות הכל בכל עת: נשים ערביות ישראליות מגשרות בין קריירה, משפחה וקודים חברתיים

Randa Khair Abbas, Sherri P. Pataki, Abigail M. Folberg, Clayton Juarez, Carey S. Ryan

Abstract


This research provides insight into the experiences of employed Arab women living in a traditional, Middle Eastern culture where most women (nearly 65%) are not employed outside the home. 287 Arab Israeli women reported on their personal experiences of balancing a career with family and community responsibilities from within a culture where women’s employment is non-normative and subject to significant social disapproval. Quantitative analyses indicated that the women perceived more benefits (role expansion) than costs (role conflict) related to their employment even within the context of their parenting role. Qualitative data provided a more nuanced account as the women described both benefits and costs associated with possessing multiple roles, some they perceived as unique to their culture, others they perceived as being universal for all women. This work highlights the importance of understanding work-family balance and perceptions of maternal employment within non-Western, traditional cultures where women’s entry into the workforce is more recent and non-normative. Our participants’ voices add to the literature significantly by examining the real-time experiences of women who are actively breaking traditional gender norms from within a traditional society and who are on the front lines of societal change.

מחקר זה מספק תובנה מחוויותיהן של נשים ערביות בעלות קריירה, החיות בתרבות מזרח תיכונית מסורתית שבה רוב הנשים (כמעט 65%) אינן מועסקות מחוץ לבית. 287 נשים ערביות דיווחו על חוויותיהן האישיות שלהן בגישור בין קריירה, אחריות משפחתית ואחריות חברתית מתוך תרבות שבה קריירת נשים אינה נורמטיבית ונתונה לחוסר הסכמה חברתית משמעותית. ניתוחים כמותיים הצביעו על כך שהנשים תפסו יותר תועלת (הרחבת תפקיד) מאשר עלויות (קונפליקט תפקידים) הקשורות לעבודתן גם בהקשר של תפקידן ההורי. נתונים איכותיים סיפקו תיאור שונה במידה מה , שכן הנשים תיארו הן יתרונות והן עלויות הקשורות לבעלי תפקידים מרובים, חלקם נתפסו כייחודיים לתרבותם, אחרים נתפסו כאוניברסליים עבור כל הנשים. מחקר זה מדגיש את החשיבות של הבנת האיזון בין עבודה למשפחה ותפיסות של תעסוקת אימהות בתוך תרבויות מסורתיות לא מערביות שבהן כניסת נשים לשוק העבודה היא דבר חדש ולא נורמטיבי. הקולות של המשתתפים שלנו מוסיפים לספרות באופן משמעותי על ידי בחינת החוויות בזמן אמת של נשים ששוברות ,באופן פעיל, נורמות מגדר מסורתיות מתוך חברה מסורתית ושנמצאות בחזית השינוי החברתי.

 

Article visualizations:

Hit counter


Keywords


gender roles, culture, working women, family-work relationship /

Full Text:

PDF

References


Abbas, R. & Court, D. 2013. We Cannot Move Forward Unless We Preserve our Traditions: Women principals as leaders in Israeli Druze society. Education and Society, 30(2): 67-82. https://eric.ed.gov/?id=EJ1177720

Abbas, R. & Pataki, S. P. 2019. What Do They Want From My Life?: The Perception of Parent-Child Relationships among Druze Adolescents in Israel. Journal of Adolescent Research, 34(3): 261-281. https://doi.org/10.1177%2F0743558418764088

Akkas, M., Hossain, M. & Rhaman, S. 2015. Causes and Consequences of Work-Family Conflict (WFC) Among the Female Employees in Bangladesh: An Empirical Study. Journal of Business and Economics 6(12): 2063-2071. https://www.researchgate.net/profile/Mohammad-Hossain-52/publication/299559833

Brook, A.T., Garcia, J. & Fleming, M.A. 2008. The Effects of Multiple Identities on Psychological Well-being. Personality and Social Psychology Bulletin, 34: 1588-1600. http://dx.doi.org/10.1177/0146167208324629

Cohen, S., Kamarck, T., & Mermelstein, R. 1983. A Global Measure of Perceived Stress. Journal of Health and Social Behavior, 24: 386-396. https://www.jstor.org/stable/2136404

Frech, A. & Damaske, S. 2012. The Relationships Between Mothers’ Work Pathways and Physical and Mental Health. Journal of Health and Social Behavior, 53(4): 396-412. https://doi.org/10.1177%2F0022146512453929

Fuchs, H. & Wilson, T.F. 2018. Arab Israeli Women Entering the Labor Market: Higher Education, Employment, and Wages. Taub Research Center for Social Policy Studies in Israel. https://www.taubcenter.org.il/en/research/arab-israeli-women-entering-the-labor-market-higher-education-employment-and-wages/

Gaunt, R. & Scott, J. 2014. Parents’ Involvement in Childcare: Do Parental and Work Identities Matter? Psychology of Women Quarterly, 38(4): 475-489. https://doi.org/10.1177%2F0361684314533484

Goldberg, W. A. & Lucas-Thompson, R. G. 2014. College Women Miss the Mark When Estimating the Impact of Full-time Maternal Employment on Children’s Achievement and Behavior. Psychology of Women Quarterly, 38(4): 490-502. https://psycnet.apa.org/doi/10.1177/0361684314529738

Haj-Yahya, N., Schnell, I. & Khattab, N. 2018. The Exclusion of Young Arab Women from Work, Education and Training in Israel. Quality and Quantity, 52: 157-173. https://doi.org/10.1007/s11135-016-0456-5

Haj Yahya, N, Khalaily, M., Rudnisky, A, & Fargeon, B. 201). Statistical Report on Arab Society in Israel: 2021. The Israel Democracy Institute. https://en.idi.org.il/articles/38540

Hochschild, A. & Machung, A. 2012. The Second Shift: Working Families and the Revolution at Home. New York: Penguin Group.

Milkie, M. A., Kendig, S.M., Nomaguchi, K. M., & Denny, K. E. 2010. Time With Children, Children’s Well-being and Work-family Balance Among Employed Parents. Journal of Marriage and Family, 72: 1329-1343. https://psycnet.apa.org/doi/10.1111/j.1741-3737.2010.00768.x

Milkie, M. A., & Peltola, P. 1999. Playing All the Roles: Gender and the Work-family Balancing Act. Journal of Marriage and the Family, 61: 476-490. https://doi.org/10.2307/353763

Noorani, I. & Shakir, K. 2021. Pakistani Women and Traditional Values: The Role of Culture in Work-life Balance. In Work-Life Interface, Eds. Adisa, T. A., & Gbadamosi, G. pp. 334-378. NY: Palgrave MacMillan. https://doi.org/10.1007/978-3-030-66648-4_12

Offer, S. & Sabah, M. 2011. Individual and Familial Determinants of Married Arab Israeli Women’s Labor Force Participation: Trends of Change and Stability. Marriage & Family Review, 47(5): 326-343. https://doi.org/10.1080/01494929.2011.594214

Pew Research Center 2014. How Mothers and Fathers Spend Their Time. https://www.pewresearch.org/social-trends/2013/03/14/chapter-4-how-mothers-and-fathers-spend-their-time/#:~:text=Despite%20the%20increase%20in%20child,their%20children%20as%20fathers%20do.

Sharabi, M. 2010a. Jewish and Arab Academic Graduates in Israel: Ethnicity, Education and Work Values. International Journal of Intercultural Relations, 34(1): 66-69. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijintrel.2009.10.001

Sharabi, M. 2010b. The Meaning of Work Among Jews and Arabs in Israel: The Influence of Ethnicity, Ethnic Conflict, and Socio-economic Variables. International Social Science Journal, 61(202): 501-510. https://doi.org/10.1111/j.1468-2451.2011.01784.x

Simon, R. W. 1995. Gender, Multiple Roles, Role Meaning, and Mental Health. Journal of Health and Social Behavior, 36(2): 182-194. https://www.jstor.org/stable/2137224

Sinha, S. 2017. Multiple Roles of Working Women and Psychological Well-being. Industrial Psychiatry Journal 28(2): 171-177. https://doi.org/10.4103%2Fipj.ipj_70_16

Weiner-Levy, N. 2006. The Flagbearers: Israeli Druze Women Challenge Traditional Gender Roles. Anthropology and Education Quarterly, 37(3): 217-235. https://www.jstor.org/stable/3805071

Weiner-Levy, N. 2009. “…But it Has its Price”: Cycles of Alienation and Exclusion Among Pioneering Druze Women. International Journal of Educational Development, 29: 46-55. https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2008.04.005
DOI: http://dx.doi.org/10.46827/ejsss.v8i3.1396

Copyright (c) 2022 Randa Khair Abbas, Sherri P. Pataki, Abigail M. Folberg, Clayton Juarez, Carey S. Ryan

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

The research works published in this journal are free to be accessed. They can be shared (copied and redistributed in any medium or format) and\or adapted (remixed, transformed, and built upon the material for any purpose, commercially and\or not commercially) under the following terms: attribution (appropriate credit must be given indicating original authors, research work name and publication name mentioning if changes were made) and without adding additional restrictions (without restricting others from doing anything the actual license permits). Authors retain the full copyright of their published research works and cannot revoke these freedoms as long as the license terms are followed.

Copyright © 2016 - 2023. European Journal Of Social Sciences Studies (ISSN 2501-8590) is a registered trademark of Open Access Publishing Group. All rights reserved.

This journal is a serial publication uniquely identified by an International Standard Serial Number (ISSN) serial number certificate issued by Romanian National Library. All the research works are uniquely identified by a CrossRef DOI digital object identifier supplied by indexing and repository platforms. All the research works published on this journal are meeting the Open Access Publishing requirements and standards formulated by Budapest Open Access Initiative (2002), the Bethesda Statement on Open Access Publishing (2003) and  Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities (2003) and can be freely accessed, shared, modified, distributed and used in educational, commercial and non-commercial purposes under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Copyrights of the published research works are retained by authors.


 

Hit counter