THE OPINIONS OF TEACHERS AND STUDENTS IN THE SCIENCE AND ART CENTER REGARDING THE CONCEPT OF SPECIAL TALENTED

Cavide Demirci, Sedef Çelik, Sündüz Özer

Abstract


Considering the potential of special talented students, the importance of training them is increasing day by day. The perspectives of special talented students and their teachers regarding the concept of special talented are also effective in revealing students' potential. The aim of this study is to determine the opinions of the teachers and students in the Science and Art Center about the concept of special talented. The study was carried out with 20 teachers and 55 students in Science and Art Centers in Turkey in the 2019-2020 academic year. Case study, one of the qualitative research designs, was used. Participants were determined using accessible case sampling. A semi-structured interview form prepared by the researchers was used as a data collection tool. Descriptive analysis was used to analyze the data obtained as a result of the interviews. It has been tried to reflect the positive and negative aspects of special talented students from the perspective of teachers and students. As a result of this study, it has been determined that teachers and students in the Science and Art Center perceive the concept of special talented students as individuals who offer creative solutions to problems and who have a quick grasp. In addition, both students and teachers think that receiving education at Science and Art Centers makes positive contributions to students. Finally, different types of suggestions are made in order to increase the positive sides and eliminate the negative sides of special talented students.

 

Article visualizations:

Hit counter


Keywords


special talented student, teacher, science and art center

Full Text:

PDF

References


Akbüber, B. A., Erdik, E., Güney, H., Çimşitoğlu, G. G., Akbüber, C. (2019). Bilim ve sanat merkezleri’nde özel yetenekli öğrencilerin sorunlarının değerlendirilmesinde bir yöntem önerisi “özel yetenekli çocuk çalıştayı”. Özel Yetenekli Çocuk Çalıştayı. Üstün Zekalılar Eğitimi ve Yaratıcılık Dergisi, 6(1), 22-39.

Atlı, H. & Balay, R. (2016). Bilim ve sanat merkezindeki üstün yetenekliler eğitiminin sürdürülebilirliğine ilişkin öğrenci düşünceleri. Journal of Kırşehir Education Faculty, 17(2).

Ayaydın, Y. & Ün, D. (2018) Bilim ve sanat merkezi öğretmenlerinin BİLSEM ve üstün yetenekli öğrencilerin eğitimine yönelik görüşleri. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 7(1), 121-155.

Bakioğlu, A. & Levent, F. (2013). Üstün yeteneklilerin eğitiminde Türkiye için öneriler. Üstün Yetenekliler Eğitimi Araştırmaları Dergisi, 1(1), 31-44.

Balay, R., & Sağlam, M. (2008). Sınıf içi olumsuz davranışlara ilişkin öğretmen görüşleri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(2), 1-24.

Bıçakçı, M. Y., Er, S., Aral, N. (2017). Annelerin çocuklarına etkileşimli kitap okuma sürecine ilişkin görüşleri. Eğitim ve Bilim Dergisi, 42 (191), 53-68.

Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2014). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: PegemA Yayıncılık.

Cevher Kılıç, V. (2015). Türkiye’de üstün ve üstün yetenekli çocuklara yönelik bir eğitim politikası oluşturulamaması sorunu üzerine bir değerlendirme. 21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum Dergisi, 4(12), 145-154.

Çankaya, İ. (2011). Sınıf öğretmenlerinin karşılaştıkları istenmeyen öğrenci davranışları ve bu davranışlarla başa çıkma yolları. Turkish Studies, 6(2), 307-316.

Dereli, F. (2019). Okul öncesi dönemdeki üstün yetenekli çocukların aday gösterilmelerine yönelik geliştirilen eğitim programının etkililiği (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Hacettepe üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Dilekli, Y. & Tezci, E. (2019). Üstün yetenekli öğrencilerin öğrenme strateji tercihleri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(1), 184-193.

Epçaçan, U. & Oral B. (2019) Özel yetenekli öğrencilerin BİLSEM’ deki öğretim uygulamalarına ilişkin görüşleri. Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(13), 139-166.

Erdoğan, S. C. & Güçyeter, Ş. (2019). Öğretmen adaylarının üstün zekâ ve üstün yetenek metaforları. Elementary Education Online, 18(3).

Kaya, N. G. (2013). Üstün yetenekli öğrencilerin eğitimi ve BİLSEM’ ler. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(1), 115-122.

Kayişdağ, E. & Melekoğlu, M. A. (2019). Bilim ve sanat merkezlerinin eğitim programlarının öğrenci görüşlerine dayalı olarak değerlendirilmesi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 20, 175-202.

Kazu, Y. & Şenol, C. (2012). Üstün yetenekliler eğitim programlarına ilişkin öğretmen görüşleri (BİLSEM Örneği). e-international Journal of Educational Research, 3(2), 13-35.

Koçak, R. & İçmenoğlu, E. (2016). Üstün yetenekli öğrencilerin duygusal zekâ ve yaratıcılık düzeylerinin yaşam doyumlarını yordayıcı rolü. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 4(37).

Levent, F. (2012). Bilsem öğretmenlerine göre üstün yetenekli öğrencilerin sosyo-duygusal özellikleri. Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu “Geleceğin Mimarları Üstün Yetenekliler Sempozyumu. 29-34.

Mares, L. (1991). Young gifted children. Australia: Hawker-Brownlow Education Press.

McCarty, F., Abbott-Shim, M. & Lambert, R. (2001). The relationship between teacher beliefs and practices, and head start classroom quality. Early Education & Development, 12, 225–238.

MEB, (2016). Bilim sanat merkezleri yönergesi. Tebliğler Dergisi, 79(2710), 449-473, http://orgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_01/02031535_tebligler_dergisi.pdf adresinden elde edildi.

Özarslan, M. (2019). Üstün zekâlı ve yetenekli öğrenciler ile normal gelişim gösteren öğrencilerin bitkilere yönelik tutumlarının karşılaştırılması. Elementary Education Online, 18(4).

Sak, U. (2010). Üstün zekâlılar (üstünlükleri tanılanmaları ve eğitimleri). Ankara: Maya Akademi.

Seeman, H. (2010). Preventing disruptive behavior in colleges: A campus and classroom management handbook for higher education. UK: Rowman & Littlefield Education Press.

Sezer Ş. (2015). Üstün yeteneklilerin sınıf içindeki olumsuz davranışları ve yönetilmesine ilişkin öğretmen görüşleri. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, (4), 317-333.

Sternberg, R. J. (1999). The theory of successful intelligence. Review of General Psychology, 3, 292-316.

Summak, S. M. & Çelik, Ş. Ç. (2014). Bilim ve Sanat Merkezlerinde yönetici, öğretmen yeterlilikleri ve öğretimsel hedefler için standartların belirlenmesi. Üstün Yeteneklileri Eğitimi Araştırmaları Dergisi, 2(2), 86-104.

Tortop, H. S. & Ersoy, B. (2015). Üstün Yetenekliler Üniversite Köprüsü Eğitim Programı’na (ÜYÜKEP) katılan üstün yetenekli öğrencilerin sınıf öğretmenlerinin ÜYÜKEP hakkındaki görüşleri. Üstün Zekâlılar Eğitimi ve Yaratıcılık Dergisi, 2(1), 17-24.

Wagale, E. (2001). Enneagram yöntemiyle çocuk yetiştirmek. (Çev: Günseli Aksoy). İstanbul: Rota Yayınları.

Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2018). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Yumuş, A. & Toptaş, V. (2011). Bilim ve Sanat Merkezlerinin amacına uygun işleyişinin değerlendirilmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(2), 80-88.
DOI: http://dx.doi.org/10.46827/ejse.v8i1.4099

Copyright © 2015 - 2023. European Journal of Special Education Research (ISSN 2501 - 2428) is a registered trademark of Open Access Publishing GroupAll rights reserved.

This journal is a serial publication uniquely identified by an International Standard Serial Number (ISSN) serial number certificate issued by Romanian National Library (Biblioteca Nationala a Romaniei). All the research works are uniquely identified by a CrossRef DOI digital object identifier supplied by indexing and repository platforms.

All the research works published on this journal are meeting the Open Access Publishing requirements and can be freely accessed, shared, modified, distributed and used in educational, commercial and non-commercial purposes under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).