PROBLEMS EXPERIENCED BY CHILDREN WITH A SIBLING WITH DOWN SYNDROME

Burcu Aktaş, Mehtap Kot, İlknur Çifci-Tekinarslan

Abstract


This research aims to identify the problems of normally developing siblings of children with Down syndrome. The participants of the study consisted of 11 typically developing siblings between the ages of 8-19 who had a sibling with Down syndrome. This study was designed according to a qualitative research methods. A semi-structured interview technique was used to gather research data. Descriptive analysis was used in the analysis of the data. Considering the problems experienced by children with typical development who have a sibling with Down syndrome; in the home environment, that they have problems in the common use of their products, that their siblings with Down's syndrome do not violate them, and that their parents - especially their mothers - are more interested in siblings with Down's syndrome; that in the school environment your siblings are deterred from studying and that they mock the other children's brothers; in social life, the siblings with Down's syndrome had problems in the regular games, so they said that they had no friends and that the other children were ridiculing their siblings with Down's syndrome.

 

Article visualizations:

Hit counter


Keywords


Down syndrome, sibling, problems experienced by siblings

Full Text:

PDF

References


Ahmetoğlu, E. ve Aral, N. (2004). Zihinsel engelli çocukların kardeş ilişkilerinin anne ve kardeş algılarına göre değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Akkök, F. (2005). Farklı özelliğe sahip çocuk aileleri ve ailelerle yapılan çalışmalar: özel gereksinimli çocuklar. Ataman, A. (Ed. ), Özel Eğitime Giriş. Ankara: Gündüz Eğitim ve Yayıncılık, 121- 142.

Aksoy, A. B. ve Berçin-Yıldırım, G. (2008). Farklı Engel Gruplarından Engelli Kardeşe Sahip Çocukların Kardeş İlişkileri İle Kardeşlerini Kabullenmeleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 8 (3), 755-779.

Atasoy, S. (2002). Engelli (otistik) kardeşe sahip olan bireylerin kardeş ilişkilerinin incelenmesi. Yayınlanmamış Uzmanlık Tezi. Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.

Bagenholm, A. ve Gillberg, C. (1991). Psychosocial effects on siblings of children with autism and mental retardation: A population- based study. Journal of Mental Deficiency Research, 35(4), 291- 307.

Crnic, K. A., Friedrich, W. N. ve Greenberg, M. T. (1983). Adaptation of families with mentally retarded children : a model of stress, coping and family ecology. American Journal of Mental Deficiency, 88(2), 125-138.

Cummings, S. T., Bayley, H. C. ve Rie, H. E. (1996). Effect of the child’s deficiency on the mother: a study of mothers of mentally retarded, chronically ill and neurotic children. American Journal of Orthopsychiatry, 36, 595-608.

Cuskelly, M., & Gunn, P. (2003). Sibling relationships of children with Down syndrome: Perspectives of mothers, fathers, and siblings. American Journal on Mental Retardation, 108(4), 234-244.

Damiani, B. V. (1999). Responsibility and adjustment in siblings of children with disabilities: update and review. Families in Society: The Journal of Contemporary Human Services, 1, 34-40.

Esenay, F. I., & Yiğit, R. (2018). Aile fonksiyonları ve disfonksiyonel aile. Türkiye Klinikleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği-Özel Konular, 4 (2), 102-108.

Eyüboğlu, M., Baykara, B., & Eyüboğlu, D. (2017). Otizm spektrum bozukluğu olan çocukların sağlıklı gelişim gösteren kardeşlerinin psikososyal özellikler ve yaşam kalitesi açısından değerlendirilmesi. Anatolian Journal of Psychiatry/Anadolu Psikiyatri Dergisi, 18(3).

Fisman, S., Wolf, L., Ellison, D., & Freeman, T. (2000). A longitudinal study of siblings of children with chronic disabilities. The Canadian Journal of Psychiatry, 45(4), 369-375.

Girli, A. (1995). Normal zekalı kardeşlerin zihinsel engelli kardeşe yönelik kabul düzeylerinin belirlenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.

Girli, A. (1995). Normal zekâlı kardeşlerin zihinsel engelli kardeşe yönelik kabul düzeylerinin belirlenmesi. Yayımlanmamış Yüksek lisans tezi . Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.

Gözün-Kahraman, Ö. ve Soylu-Karadayı, N. (2015). Engelli Kardeşe Sahip Olan Çocukların Engelli Kardeşleriyle Deneyimlerine İlişkin Görüşleri. Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal, 1, 390-408.

Graff, C., Mandleco, B., Dyches, T. T., Coverston, C. R., Roper, S. O., & Freeborn, D. (2012). Perspectives of adolescent siblings of children with Down syndrome who have multiple health problems. Journal of family nursing, 18(2), 175-199.

Hodapp, R. M., & Urbano, R. C. (2007). Adult siblings of individuals with Down syndrome versus with autism: findings from a large‐scale US survey. Journal of Intellectual Disability Research, 51(12), 1018-1029.

Hughes, C., Mcharg, G., & White, N. (2018) Sibling İnfluences on Prosocial Behavior. Current Opinion İn Psychology, 20, 96-101. doi: 10.1016/j.copsyc.2017.08.01

İçöz, A. ve Baran, G. (2001). Zihinsel engelli bir çocuğa sahip aile bireylerinin kaygı düzeylerinin incelenmesi. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Dergisi, 1(6), 80- 90.

Kalecik, P. (2013). Otizmli Çocukların Normal Gelişim Gösteren Kardeşlerinin Yaşadıkları Sorunlar. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Kaminsky, L. ve Dewey, D. (2001). Siblings relationships children with autism. Journal of Autism and Developmental Disorders, 31, 399-410.

Kaya, S., Özel, A. & Yiğit, R. (2020). Özel Gereksinimleri Bulunan Bir Çocuğun Durumunun Kardeşlerine Olan Etkisi. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 1 (2), 81-90.

Kızılalp, C. (2018). Kardeşi otizmli olan ve olmayan çocukların kardeş ilişkileri, benlik saygıları ve stresle başa çıkma yolları. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Konuk, R. ve Yıldırım-Doğru, S. (2012). Aile Eğitimi Ve Kardeş Eğitimi Programlarının Kardeşleri Engelli Olan Çocukların Kardeşlerine Yönelik Bilgi ve Beceri Düzeyine Etkisi. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 33, 135-145.

Küçüker, S. (1997), Bilgi verici psikolojik danışmanlık programının zihinsel özürlü çocukların kardeşlerinin özürle ilgili bilgi düzeylerine ve özürlü kardeşlerine yönelik tutumlarına etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Küçüker, S. (1997). Bilgi verici psikolojik danışmanlık programının zihinsel Özürlü çocukların kardeşlerinin özürle ilgili bilgi düzeylerine ve Özürlü kardeşlerine yönelik tutumlarına etkisi. Yayınlanmamış doktora tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara.

Merriam, S. B. (2009). Qualitative Research A Guide to Design and Implementation. S. Turan (Çev.). Ankara: Nobel Akademi.

Orsmond, G. I., & Seltzer, M. M. (2007). Siblings of individuals with autism or Down syndrome: Effects on adult lives. Journal of intellectual disability research, 51(9), 682-696.

Özen-Çınar, İ., Kartal, A. ve Korkmaz-Aslan, G. (2015). Zihinsel Engelli Kardeşi Ve Normal Kardeşi Olan Çocukların Kardeş İlişkileri ve Kendilik Algıları. Halk Sağlığı Etkinlikleri, 18. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Konya.

Sınanmış, N. ve Kolburan, Ş. G. (2019). Kardeşi Otizmli Olan ve Olmayan Ergenlerin Kardeş İlişkileri ve Sosyal Kaygı Düzeylerinin Karşılaştırılması. Aydın Sağlık Dergisi, 5(1), 13-50.

Skotko, B. G., Levine, S. P., & Goldstein, R. (2011). Having a brother or sister with Down syndrome: Perspectives from siblings. American Journal of Medical Genetics Part A, 155(10), 2348-2359.

Şafak, P., Eldeniz-Çetin, M. ve Kot, M. (2014). Siblings Attitudes Towards Persons With Severe/Profound And Multiple Disabilities In Turkey. Procedia-Social and Behavioral Sciences 191, 2083-2088.

Şenel, G. H. (1995). Yetersizliğe Sahip Kardeşi Olanlarla, Olmayanların Yetersizliğe Yönelik Tutumları Ve Kaygı Düzeyleri Yönünden Karşılaştırılması. Özel Eğitim Dergisi, 2(1), 33- 39.

Şengül Erdem, H., Fazlıoğlu, Y. (2020). Otizm spektrum bozukluğu olan çocukların tipik gelişen kardeşlerinin davranışsal, sosyal ve duygusal özellikleri. Kastamonu Education Journal, 28(4), 1776-1788. doi: 10.24106/kefdergi.4105.

Şengül-Erdem, H., & Fazlıoğlu, Y. (2020). Otizm spektrum bozukluğu olan çocukların kardeşlerinin psiko-sosyal özelliklerinin projektif testlerle değerlendirilmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 21(3), 537-559. doi: içmeli10.21565/ozelegitimdergisi.601445.

Ünal, N. (2009). Zihinsel engelli çocukların annelerinin çocuk yetiştirme tutumları ile normal gelişim gösteren çocukların zihinsel engelli kardeşlerine yönelik davranışlarının incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara.

Ünal, N. ve Baran, G. (2011). Zihinsel Engelli Çocukların Annelerinin Çocuk Yetiştirme Tutumları İle Normal Gelişim Gösteren Çocukların Zihinsel Engelli Kardeşlerine Yönelik Davranışları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 3, 783-792.

Yavuzer, H. (2001). Ana- baba ve çocuk (14. Baskı). İstanbul: Remzi Kitabevi.

Yersel, B. Ö., Durualp, E., & Baran, G. (2019). Tipik gelişim gösteren çocukların işitme engelli kardeşleriyle olan ilişkilerini değerlendirmeye yönelik nitel bir çalışma. Ankara Sağlık Bilimleri Dergisi, 8(2), 107-118.

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (7. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Zoylan, E. (2005). Engelli kardeşe sahip olan ve olmayan bireylerin kardeş ilişkilerinin belirlenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.
DOI: http://dx.doi.org/10.46827/ejse.v7i3.3850

Copyright © 2015 - 2023. European Journal of Special Education Research (ISSN 2501 - 2428) is a registered trademark of Open Access Publishing GroupAll rights reserved.

This journal is a serial publication uniquely identified by an International Standard Serial Number (ISSN) serial number certificate issued by Romanian National Library (Biblioteca Nationala a Romaniei). All the research works are uniquely identified by a CrossRef DOI digital object identifier supplied by indexing and repository platforms.

All the research works published on this journal are meeting the Open Access Publishing requirements and can be freely accessed, shared, modified, distributed and used in educational, commercial and non-commercial purposes under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).