THE INFLUENCE OF VISUAL ARTS EDUCATION ON CHILDREN WITH ASD

Ayşe Çevirgen, Burcu Aktaş, Mehtap Kot

Abstract


The aim of this research is to examine the effects of visual arts on a child with Autism Spectrum Disorder (ASD). The research included a 13-years-old male student with ASD, the student's parents, and the visual arts teacher. The research was designed according to the case study from qualitative research models. Semi-structured interviewing and portfolio analysis techniques were used to collect research data. The findings of the research show that the visual arts course has positive effects on the child with ASD.

 

Article visualizations:

Hit counter

DOI

Keywords


Autism Spectrum Disorder, visual arts, portfolio, portfolio file evaluation.

Full Text:

PDF

References


Adan, A. (2009) Görsel Sanatlar Eğitiminin Down Sendromlu Çocuklar Üzerindeki Etkileri (Diyarbakır Örneği), Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Malatya: İnönü Üniversitesi.

Aksu, M. (2011) Zihinsel Engelli Çocuklarda Görsel Sanatlar Eğitiminin Motor Beceri Gelişimine Katkısı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Bursa: Uludağ Üniversitesi.

Aral, N. (1999). Sanat Eğitimi-Yaratıcılık Etkileşimi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15, 11-17.

Bayraktar, E. (2007) Görsel Sanatlar Eğitiminin Otistik Çocuklar Üzerindeki Etkileri, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Gazi Üniversitesi.

Bolu, H. (2010) Zihinsel Engelli Çocukların Gelişmesinde Sanat Eğitimi Derslerinin Katkısı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul: Marmara Üniversitesi

Buyurgan, S., & Buyurgan, U. (2012). Sanat eğitimi ve öğretimi (Üçüncü Baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Çağlayan, N. (2014). Zihinsel Engelli Bireylerin Eğitiminde Görsel Sanatlar Dersinin Yeri ve Önemi. Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 4 (1), 91-101.

Çelik, A. (2009) Zihinsel Engelli Öğrencilerin Görsel Sanatlar Dersindeki Öncelikli Renk Tercihleri, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi,Bolu: Abant İzzet Baysal Üniversitesi.

Doğutaş, A. (2017). Özel Eğitim Kurumlarındaki Görsel Sanat Eğitim Uygulamalarının Öğretmen Görüşleriyle Değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yakın Doğu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Lefkoşa.

Edwards, L.C. ve Nabors, M.L. 1993. The Creative Art Process: What It is and What It is not. Young Children, 48(3); 77-81.

Eliçin, Ö. Ve Yıkmış, A. (2015). Otizmi Olan Öğrencilere Okuma Yazma Öğretme Konusunda Sınıf Öğretmenlerinin Görüş Ve Önerileri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(Özel Sayı), 231-242.

Erim, G. Ve Caferoğlu, M. (2012). Görsel sanatlar eğitimi dersinin zihinsel engelli çocuklara katkısının özel eğitim öğretmenlerinin görüşleriyle belirlenmesi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25(2).

İkiz, A.E. (2007) Otistik Çocukların Gelişiminde, Resim-İş Eğitiminin Yeri Ve Önemi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul: Marmara Üniversitesi

Köse, E. (2005), Özel eğitim gereksinimi olan çocukların gelişimine seramik eğitiminin etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Özcan, M. (2015). Zihinsel Engelli Bireylerde Görsel Sanat Eğitimi. İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dergisi, 1(2), 71-83.

Paksoy, S. (2003). 8-12 yaş eğitilebilir zihinsel engelli çocukların resim-iş eğitimi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Salderay, B. (2003). Zihinsel Engelli Bireyler İçin Güzel Sanatlar Eğitimi. Milli Eğitim Bakanlığı: Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim, 39 (4) 32-33.

Salderay, B. (2014). Özel Eğitim Sürecinde Görsel Sanatlar Uygulamalarının Önemine İlişkin Aile Düşünce Yapılarının Değişimi. Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3 (3), 87-101.

Saldeyar, B.(2010a). Engelli Bireylerin Yapmış Olduğu Görsel Sanatlar Çalışmalarının Engelli Birey Aileleri Ve Engelli Bireylerle Çalışan Eğitimciler Tarafından Değerlendirilmesi. Erzincan: Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 12 (1).

Şahin, D. (2015). Zihin Engelli Bireylerde Görsel Sanatlar Eğitiminin Önemi. Sanat Eğitimi Dergisi, 3 (2), 25-37.

Şenel, H. G. (2009). Otizmli Bireylerle Akranlarının Spor ve Sanat Etkinlikleri Aracılığıyla Etkileşimde Bulundukları İki Örnek Uygulama. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 10(2), 65-72.

Turan, A. (2004). Zihinsel Engellilerde Resim Eğitimi (Basılmamış Yüksek lisans Tezi). Konya: Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Türe, N. (2007). Eğitimde ve Öğretimde Bir Araç Olarak Görsel Sanatlar Eğitiminin Öğrencilere Sağladığı Katkılar. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.

Ulutaş, İ. ve Ersoy, Ö. (2004). Okul Öncesi Dönemde Sanat Eğitimi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 12(1), 1-12.

Yıkmış, A. ve Özbey, Y. F. (2009). Otistik Çocuğa Sahip Annelerin Çocuklarının Devam Ettiği Rehabilitasyon Merkezlerinden Beklentilerinin ve Önerilerinin Belirlenmesi. International Online Journal of Educational Sciences, 1 (1), 124-153.
DOI: http://dx.doi.org/10.46827/ejse.v0i0.1444

Copyright © 2015 - 2022. European Journal of Special Education Research (ISSN 2501 - 2428) is a registered trademark of Open Access Publishing GroupAll rights reserved.

This journal is a serial publication uniquely identified by an International Standard Serial Number (ISSN) serial number certificate issued by Romanian National Library (Biblioteca Nationala a Romaniei). All the research works are uniquely identified by a CrossRef DOI digital object identifier supplied by indexing and repository platforms.

All the research works published on this journal are meeting the Open Access Publishing requirements and can be freely accessed, shared, modified, distributed and used in educational, commercial and non-commercial purposes under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).