THE INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN SPORTS PRODUCT CONSUMERS AND INDIVIDUAL INNOVATIONS AND SHOPPING BEHAVIORS

Abdurrahman Kepoğlu, Okan Çengel, Şenol Yanar

Abstract


The purpose of this study is to investigate the relationship between sports product consumers' individual innovativeness and shopping behavior patterns. The survey also has found that sports consumers are more likely to be concerned about their age, gender, marital status, education level, occupational status, whether they regularly play sports, whether they prefer to do other activities instead of sports, what they pay attention to in sports activities, monthly shopping spending, whether there are any significant differences in personal information, such as whether they use imitations of branded products in sporting goods. A total of 585 sports product consumers, 346 men, and 239 women, voluntarily participated in the research conducted in the provinces and districts of Muğla (Ortaca, Köyceğiz, Dalaman). In order to collect data in the survey, a questionnaire consisting of five sections was used. In the first part of the questionnaire, demographic characteristics form 11 questions prepared in accordance with the purpose of this research, individual innovation scale in the second part, scale of purchasing behaviors of sports consumers in the third part, scale to determine the dimensions of purchasing behavior with shopping ambition in the fourth part, In the section, a scale was used to determine the dimensions of purchasing behavior. When the results obtained from the research are evaluated, it is seen that as the level of individual innovativeness of the sports product consumers increases, the level of purchasing behavior of the hedonistic also increases. It has been determined that the relationship between innovation behaviors of sports consumers and shopping attitudes is related to the purchasing behavior dimensions of sports consumers and the innovation behaviors of sports consumers.

 

Article visualizations:

Hit counter

DOI

Keywords


sports product consumers, individual innovations, shopping behaviors

References


Alpman, C. (1972). Eğitim Bütünlüğü İçinde Beden Eğitimi ve Çağlar Boyunca Gelişimi. Millî Eğitim Basımevi: İstanbul.

Aslan, V. (2012). Reklam İletilerinde Tüketici Davranışlarını Belirleyen Psikolojik Etmenler: Üniversitelerin Gazete Reklamları Uygulama Örneği. T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yüksek lisans Tezi. İstanbul.

Babin, Barry J., Darden, William R., Griffin, Mitch (1994), "Work and/or Fun: Measuring Hedonic and Utilitarian Shopping Values", Journal of Consumer Research, Vol. 20, March, pp. 644-656.

Bahar, Y. (2009). Tüketicilerin Alışveriş Stilleri İle Tüketim Değerleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Pazarlama Anabilim Dalı, Doktora Tezi, İstanbul.

Basım, H.; Argan, M. (2009). Spor Yönetimi. Detay Yayıncılık Ltd. Şti. 1. Baskı, Ankara.

Bitkin, A. (2012). Öğretmen Adaylarının Bireysel Yenilikçilik Düzeyleri İle Bilgi Edinme Becerileri Arasındaki İlişki, Harran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Eğitim Yönetimi Ve Denetimi Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Urfa

Breuer, C. ve Thiel, A. (2011). Spor Yönetimi. Editör; Müslim Bakır, Çeviri; Cem Tınaz. Beta Basım A.Ş. İstanbul.

Dalkılıç, M. (2011). İlköğretim Öğrencilerinin Sportif Faaliyetlere Katılım Düzeyi ve İletişim Becerileri Arasında Ki İlişkilerin İncelenmesi. T.C. Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yüksek Lisans Tezi.

Demireli, C. (2014). Tüketici Yenilikçiliği ve Gönüllü Sade Yaşam Tarzı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi – Sayı:24- doi: http://dx.doi.org/10.11611/JMER528320

Devrani, T., K. (2007). Yeniliğe Açıklık Değerlerinin İnternet Üzerinden Alışveriş Davranışı Üzerindeki Etkisi. Akademik Fener Dergisi, 48-56 26, p. 247-256, Summer II.

Ekenci, G. ve İmamoğlu, F. (2002). Spor İşletmeciliği. Nobel Yayın Dağıtım Ltd. Şti.1.Basım, Nisan, Ankara.

Erkal, M. (1978). Sosyolojik Açıdan Spor. İstanbul: Kutsun Yayınevi.

Fişek, K. (1998). Türkiye'de ve Dünya'da Spor Yönetimi. Bağırgan Yayınevi, Ankara.

Goldsmith, R. E. ,Foxall, G.R. (2003), “The measurement of imitativeness”, International Handbook on İnnovation, I., V. Shavinina (ed), Oxford, UK: Elsevier Science, pp 321-330

Hurt,H.T., Katherine, J., Chester, D.C. (1977), “Scales for the Measurement of Innovativeness”, Human Communication Research, Vol.4, No.1,pp. 58-65

İlban, M. O., Akkılıç, M. E. veYılmaz, Ö. (2011). Tüketicilerin beyaz eşya satın alma karar sürecinde marka algılarına yönelik bir araştırma. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(15), 63–84.

İşlek, M.,S. (2012). Sosyal Medyanın Tüketici Davranışlarına Etkileri: Türkiye’deki Sosyal Medya Kullanıcıları Üzerine Bir Araştırma. T.C. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi.

Karaca, U. (2011). Hayalin İçinde Hayal'mi var? Tam Saha, TFF Dergisi, Şubat Sayısı;76, 40-41.

Katırcı, H.,Çağlarırmak Uslu, N., Kaytancı, B., Özata, E., Ergeç, E. (2013). Spor Ekonomisi. (Edit: Nilgün Çağlarırmak Uslu). Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Eskişehir.

Kaynaş, M. (2012). Tüketicilerin Mantıksal Olmayan Davranışlarının Ekonomik Sonuçları. T. C. İstanbul Kültür Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi. İstanbul.

Kılıçer, K. (2011). Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Öğretmen Adaylarının Bireysel Yenilikçilik ProfilleriYayımlanmamış Doktora Tezi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir

Mahony, L. H. (2001). Economics of Sport. Fitness Information Technology, USA.

Mucuk, İ. (2009). Pazarlama İlkeleri, Türkmen Kitabevi, İstanbul.

Naoyukı, H., Komatsu, A., Mano, Y., Nakamura, Y., Kimura, K., Harada, M., Nakamura, F., Miyauchi, T. (2003). An Estimate of the Economic Size of The Sports Media Industry in Japan. 11th European sport Management Congress, Sweden.

Neuman, W., L., (2007). Toplumsal Araştırma Yöntemleri Nitel ve Nicel Yaklaşımlar, Cilt:2, Yayın Odası, İstanbul

Papatya, N. ve Özdemir, Ş. (2012). Hazcı Tüketim Davranışları Ve Televizyon Programlarını İzleme Eğilimleri Arasındaki İlişki: Süleyman Demirel Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 26, Sayı: 3-4.

Pitts, B. G., Stotlar, D. K. (2002). Fundamentals of Sports Marketing. (2nd Edition), Morgantown: Fitness Information Technology.

Yazıcı, A., G. (2014). Toplumsal Dinamizm ve Spor. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi Sayı: 3/1 s. 394-405, Türkiye

Yıldız, S.M. (2008). Spor Hizmetleri Kalitesini Değerlendirmede Kullanılabilecek Hizmet Kalitesi Modelleri ve Ölçüm Araçları. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi.38-48.

Yıldız, S.M. (2010). Spor ve Fiziksel Etkinlik Hizmetleri Pazarlaması. Detay Yayıncılık 1. Baskı, Ankara.
DOI: http://dx.doi.org/10.46827/ejpe.v0i0.1216

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 Abdurrahman Kepoğlu, Okan Çengel, Şenol Yanar

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Copyright © 2015 - 2023. European Journal of Physical Education and Sport Science (ISSN 2501 - 1235) is a registered trademark of Open Access Publishing Group. All rights reserved.


This journal is a serial publication uniquely identified by an International Standard Serial Number (ISSN) serial number certificate issued by Romanian National Library (Biblioteca Nationala a Romaniei). All the research works are uniquely identified by a CrossRef DOI digital object identifier supplied by indexing and repository platforms. All authors who send their manuscripts to this journal and whose articles are published on this journal retain full copyright of their articles. All the research works published on this journal are meeting the Open Access Publishing requirements and can be freely accessed, shared, modified, distributed and used in educational, commercial and non-commercial purposes under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).