INVESTIGATION OF THE EFFECTIVENESS OF THE ANGER MANAGEMENT SKILLS PSYCHOEDUCATION PROGRAM FOR HIGH SCHOOL STUDENTS BASED ON COGNITIVE BEHAVIORAL THERAPY

Burcu Şahin Vural, Levent Yayci

Abstract


The aim of this study is to examine the effect of the Cognitive Behavioral Therapy (CBT) based anger management psychoeducation program on the anger management skills of high school students. While the independent variable of the study is the anger management psychoeducation program based on CBT, the dependent variable is the trait anger level, anger inside, anger outside, and anger control scores determined by the Trait Anger-Anger Expression Style Scale of the adolescents. The sample of the study consists of 10th and 11th grade volunteer students studying at Ahlat Selçuklu Anatolian High School. In this study, which consists of experimental and control groups an experimental design was used; pre-test, post-test, and follow-up tests were applied. Among the volunteer students, 10 participants were randomly assigned to the experimental group and 10 participants to the control group. While the program developed by the researcher was applied to the experimental group for seven weeks, no application was made to the control group. While collecting the data of the study, the “Trait Anger-Anger Style Scale” was used. Mann-Whitney U test was used to compare the pretest and posttest scores of the experimental and control groups, and Wilcoxon Singed to compare the pretest and posttest, the posttest and follow-up test of the experimental group, and the pretest and posttest of the control group, and the posttest and follow-up test. Ranks test was used. Analysis of the research was carried out using the IBM SPSS 22.0 package program. As a result of the study, it was observed that there was a significant difference in the levels of trait anger, anger inside, anger outside, anger control levels of the participants in the experimental group, which are sub-dimensions of STAS. In the control group, there was no significant difference in any of the sub-dimensions. It can be said that the developed program has a positive effect. The findings were examined within the scope of the literature and it is thought that it will contribute to the literature by presenting practical suggestions in the study.

 

Article visualizations:

Hit counter


Keywords


cognitive behavioral therapy, psychoeducation, group work, high school students

Full Text:

PDF

References


Akdeniz, M. (2007). Öfke kontrolü eğitiminin lise öğrencilerinin öfke kontrolü becerilerine etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.

Azevedo, F.B., Wang, Y.P., Paulo, A.C., Lotufo, A., & Benseñor I.M. (2010). Application of the Spielberger’s state-trait anger expression inventory in clinical patients. Arq. Neuro Psiquiatr, 68(2).

Batıgün Durak, A.B., & Şahin, N.H. (2003). Öfke, dürtüsellik ve problem çözme becerilerindeki yetersizlik gençlik intiharlarının habercisi olabilir mi? Türk Psikoloji Dergisi, 18(51), 37-52.

Beck, A.T. (2001). Bilişsel terapi: Temel ilkeler ve ötesi. (Çev.Hisli Şahin N.). Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları.

Bedel, A. (2011). Kişiler arası sorun çözme beceri eğitiminin ergenlerin sürekli öfke ve öfke ifade tarzlarına etkisinin incelenmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.

Bilge, F. (1996). Danışandan hız alan ve bilişsel yaklaşımlarla yapılan grupla psikolojik danışmanın üniversite ögrencilerinin kızgınlık düzeylerine etkileri. Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Brook, J.S., Whiteman, M.M. & Finch, S. (1992). Childhood aggression, adolescent delinquency, and drug use: A longitudinal study. The Journal of Genetic Psychology, 153(4), 369-383.

Bulut Serin, N., & Genç, H. (2011). Öfke yönetimi eğitimi programının ergenlerin öfke denetimi becerilerine etkisi. Eğitim ve Bilim,36(159), 236-254.

Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2008). Bilimsel araştırma yöntemleri (14. Baskı). Ankara: Pegem Yayınları.

Carlozzi, B.L., Winterowd, C., Harrist, R.S., Thomason, N., Bratkovich, K., & Worth,S. (2010). Spirituality anger and stress in early adolescents. Journal of Relig Health, 49, 445-459.

Chin, L.S., & Ahmad, N.S.B. (2017). Effect of cognitive behavioural therapy (CBT) anger management module for adolescents. International Journal of Guidance and Counselling, 3(2), 68-78.

Coie, J., Terry, R., Lenox, K., Lochman, J., & Hyman, C. (1995). Childhood peer rejection and aggression as predictors of stable patterns of adolescent disorder. Development and Psychopathology, 7, 697–713.

Collins-Donnelly, K. (2012). Starving the anger gremlin: A cognitive behavioural therapy workbook on anger management for young people. Jessica Kingsley Publishers.

Corey, G. (1996). Theory and practice of counseling and psychotherapy. (5th ed.) Brooks/Cole Publishing Company.

Corey, G. (2008). Psikolojik danışma, psikoterapi kuram ve uygulamaları. (Çev. Ergene, T.). Ankara: Mentis Yayınları.

Creswell, J.W. (2013). Araştırma deseni: Nitel, nicel ve karma yöntem yaklaşımları. (Çev. Ed: Demir, S. B.). İstanbul: Eğiten Kitap.

Çekiç, A. (2009). Grupla psikolojik danışmanın ilköğretim ikinci kademe öğrencilerinin öfke ile başa çıkabilme becerilerine etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Gaziantep Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gaziantep.

Deffenbacher, J.L., Filetti, L.B., Lynch, R.S., Dahlen, E.R., & Oetting, E.R. (2001). Cognitive-behavioral treatment of high anger drivers. Behaviour Research and Therapy, 40, 895–910.

Digiuseppe, R., & Tafrate, R. (2003). Anger treatment for adults: A meta-analytic review. Clinical Psychology: Science and Practice, 10(1),70-87.

Donohue, W. A. &Kolt, R. (1992). Managing interpersonal conflict. Newbury Park, CA: Sage Publications.

Duman, N., Yılmaz, S., Umunç, Ş. & İmre, Y. (2019). Üniversite öğrencilerinde duygudurum düzenleme ve öfke. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi (IBAD), 4(1), 1-9.

Duran, Ö., & Eldeklioğlu, J. (2005). Öfke kontrol programının 15-18 yaş arası ergenler üzerindeki etkililiğinin araştırılması. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25(3), 267-280.

Gebeş, H. (2011). Akran eğitimi ile desteklenen öfke kontrolü eğitiminin lise öğrencilerinin öfke kontrol becerilerine etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.

Genç, H. (2007). Grupla öfke denetimi eğitiminin lise 9. Sınıf öğrencilerinin sürekli öfke düzeylerine etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Gerzina, M.A., & Drummond, P.D. (2000). A multimodal cognitive‐behavioural approach to anger reduction in an occupational sample. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 73(2), 181-194.

Görgü, N.S., & Tekinsav Sütçü, S. (2015). İşlevsel olmayan öfkenin tedavisinde bilişsel davranışçı grup terapisi etkililiği: Sistematik bir gözden geçirme. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 8(1), 129-143.

Gültekin, F. (2011). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin öfke ve saldırganlık düzeylerinin azaltılması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 41, 180-191.

Gürbüz, A.G. (2008). Öfke denetimi eğitiminin lise son sınıf öğrencilerinin öfkeyle başa çıkmaları, yaşam doyumları ve depresyon düzeylerine etkisinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Hagiliassis, N., Gülbenkoğlu, H., Marco, D.M., Young, S., & Hodso, A. (2005). The anger management project: A group intervention for anger in people with physical and multiple disabilities. Journal of Intellectual & Developmental Disability, 30(2), 86–96.

Hinshaw, S.P. (1992). Externalizing behavior problems and academic under achievement in childhood and adolescence: Causal relationships and underlying mechanisms. Psychological Bulletin, 3, 127-155.

Howells, K., Day, A., Williamson, P., Bubner, S., Jauncey, S., Parker, A., & Heseltıne, K. (2005). Brief anger management programs with offenders: Outcomes and predictors of change. The Journal of Forensic Psychiatry & Psychology, 16(2), 296–311.

Kazdin, A.E. (1991). Effectiveness of psychotherapy with children and adolescents. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 59(6), 785-798.

Kazdin, A.E. (1996). Conduct disorders in childhood and adolescence. (Second Edition). Sage Publication Thousand Oaks: California.

Kelleci, M., Avcı, D., Erşan, E.E., & Doğan, S. (2014). Bilişsel davranışçı tekniklere dayalı öfke yönetimi programının lise öğrencilerinin öfke ve atılganlık düzeylerine etkisi. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 15,296-303.

Martsch, M.D. (2005). A comparison of two group interventions for adolescent aggression: High process versus low process. Research on Social Work Practice, 15(1), 8–18.

Naeem, F., Clarke, I., & Kingdon, D. (2009). A randomized controlled trial to assess an anger management group programme. The Cognitive Behaviour Therapist, 2(1), 20-31.

Öner, N. (1996). Türkiye’de kullanılan psikolojik testler. (2. Baskı). İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi.

Özer, A.K. (1994). Sürekli öfke ve öfke ifade tarzı ölçekleri ön çalışması. Türk Psikoloji Dergisi, 9(31), 26-35.

Özkamalı, E., & Buğa, A. (2010). Bir öfke denetimi eğitimi programının üniversite öğrencilerinin sürekli öfke düzeylerine etkisi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(29), 50-59.

Özmen, A. (2004). Seçim kuramına ve gerçeklik terapisine dayalı öfkeyle başa çıkma eğitim programının ve etkileşim grubu uygulamasının üniversite öğrencilerinin öfkeyle başa çıkma becerileri üzerindeki etkisi. Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Rahmatulin, Z. (2015). Bilişsel davranışçı tekniklerle hazırlanan öfke grup terapisinin yetişkin kadınların öfkesi üzerinde etkililiği. Yüksek Lisans Tezi, Üsküdar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Savaşır, İ., & Şahin, N.H. (1997).Bilişsel-davranışçı terapilerde değerlendirme: Sık kullanılan ölçekler. Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları.

Sofronoff, K., Attwood, T., Hinton, S., & Levin, I. (2007). A randomized controlled trial of a cognitive behavioural intervention for anger management in children diagnosed with Asperger syndrome. Journal of Autism and Developmental Disorders, 37(7), 1203–1214.

Spielberger, C.D. (1988). State-Trait Expression Inventory: Psychological Assessment Researches, Odessa, FL.

Steiner, H., & Hall, R.E. (2015). Treating adolescents. Hoboken, New Jersey, NJ: John Wiley & Sons.

Stein, D., Apter, A., Ratzoni, G., Har-Even, D., & Avidan, G. (1998). Association between multiple suicide attempts and negative effects in adolescents. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 37(5), 488–494.

Sukhodolsky, D.G., Kassinove, H., & Gorman, B.S. (2004). Cognitive-behavioral therapy for anger in children and adolescents: A meta-analysis. Aggression and Violent Behavior, 9(3), 247–269.

Sütçü, S.T., Aydın, A., & Sorias, O. (2010). Ergenlerde öfke ve saldırganlığı azaltmak için bilişsel davranışçı bir grup terapisi programının etkililiği. Türk Psikoloji Dergisi, 25(66), 57–67.

Tekinsav Sütçü, S. (2006). Ergenlerde öfke ve saldırganlığı azaltmaya yönelik bilişsel davranışçı müdahale programının etkililiğinin değerlendirilmesi. Doktora tezi, Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.

Şahin Kıralp, F.S. (2013). Öfke yönetimi becerileri programının ilköğretim ıı. kademe öğrencilerinin öfke düzeylerine etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Tsytsarev, S.V., & Grodnitzy, G.R. (1995). Anger disorders: Definition, diagnosis and treatment. In (Eds. H. Kassinove), Anger and criminality (91-108). Washington: Taylor Francis.

Türkçapar, M.H. (2008). Bilişsel terapi temel ilkeler ve uygulama. (4. basım). Ankara: HYB Yayıncılık.

Türkçapar, M.H. (2009). Otomatik düşünceler listesi. https://www.bilisseldavranisci.com/uploads/otomatik_dusunce_inceleme_formu.pdf Erişim Tarihi: 27.05.2021.

Tolan, P.H., Hanish, L.D., McKay, M.M., & Dickey, M.H. (2002). Evaluating process in child and family interventions aggression prevention as an example. Journal of Family Psychology, 16(2), 220-236.

Türk, F., & Hamamcı, Z. (2016). Bilişsel-davranışçı yaklaşıma dayalı olarak uygulanan öfke kontrolü programlarının etkililiğinin değerlendirilmesi: Bir meta-analiz çalışması. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9(43), 1522-1534.

Watt, B.D., & Howells, K. (1999). Skills training for aggression control: Evaluation of an anger management programme for violent offenders. Legal and Criminological Psychology, 4(2), 285-300.

Zillman, A. (1991). Cognition- excitation inter dependencies in escalation of anger and angry aggression. In M. Pottegaland J. F. Knutson (Eds.) The dynamics of aggression: Biological and social process in dyads and groups. UK: Lawrence ElbaumAss. Publ.

Zorlu, E. (2017). Öfke denetimi eğitim programının lise oğrencilerinin sürekli öfke ve öfke ifade tarzlarına etkisi. Doktora Tezi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.
DOI: http://dx.doi.org/10.46827/ejae.v8i4.5135

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright © 2015 - 2023. European Journal of Alternative Education Studies (ISSN 2501-5915) is a registered trademark of Open Access Publishing GroupAll rights reserved.

This journal is a serial publication uniquely identified by an International Standard Serial Number (ISSN) serial number certificate issued by Romanian National Library (Biblioteca Nationala a Romaniei). All the research works are uniquely identified by a CrossRef DOI digital object identifier supplied by indexing and repository platforms.

All the research works published on this journal are meeting the Open Access Publishing requirements and can be freely accessed, shared, modified, distributed and used in educational, commercial and non-commercial purposes under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).