ANALYSIS OF RECYCLING PERCEPTIONS OF 5-6-YEAR-OLD CHILDREN THROUGH PICTURES

N. Bilge Koçak Tümer

Abstract


The aim of this study is to examine the drawings of 5-6-year-old children attending preschool educational institutions regarding their perceptions of recycling. For this purpose, the pictures drawn by children who were administered recycling-themed drama activity and those who were not were examined. The study was designed in an experimental design with a control group. The content analysis method, one of the qualitative data collection methods, was used in the study. The data were collected by using the draw-narrate technique through the pictures drawn by the children. A total of 24 children aged 5-6 years, who were attending kindergartens in the 2022-2023 academic year, determined by convenience sampling method, participated in the study. After the drama activity on recycling was administered to 10 children in the first group, they were asked to draw pictures about recycling in the evaluation phase. The 13 children in the second group were asked what they thought of when they thought of recycling and were asked to draw pictures. The expressions of children describing the pictures they drew were noted. By using the content analysis method in the analysis of the data, children’s perceptions of recycling were tried to be revealed. As a result of the research, the rate of recycling figures in the pictures of children who drew pictures related to recycling after the drama activity on recycling was found to be significantly high (90%) compared to the pictures containing figures related to recycling in the pictures drawn by children who did not have a drama activity on recycling (46,1%).

 

Article visualizations:

Hit counter


Keywords


creative drama, recycling, preschool, drawing

Full Text:

PDF

References


Ahi B, 2016. A Study to Determine the Mental Models in Preschool Children’s Conceptualization of a Desert Environment. International Electronic Journal of Elementary Education. 8(3), 333-350.

Akbayrak N, Turaşlı N K, 2017. Oyun Temelli Çevre Etkinliklerinin Okul Öncesi Çocukların Çevresel Farkındalıklarına Etkisinin İncelenmesi. Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, 1(2), 239-258. doi: 10.24130/eccd-jecs.196720171240

Akçay Okur N, Halmatov M, Ekin S, 2017. Okul Öncesi Öğretmeni Adaylarının Ağaç ve Çevreye Yönelik Tutumlarının İncelenmesi. Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13, 01- 18. Retired from:

https://dergipark.org.tr/en/download/articlefile/2154141

Aksan Z, Çelikler D, 2019. Recycling Awareness Education: Its Impact on Knowledge Levels of Science Teacher Candidates. International Electronic Journal of Environmental Education, 9(2), 81-105.

Anderson J L, Ellis J P, Jones A M, 2014. Understanding Early Elementary Children’s Conceptual Knowledge of Plant Structure and Function Through Drawings. CBE Life Science Education 13, 375–386. doi: 10.1187/cbe.13-12-0230

Arık S, Yılmaz M, 2017. Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Çevre Sorunlarına Yönelik Tutumları ve Çevre Kirliliğine Yönelik Metaforik Algıları. Kastamonu Eğitim Dergisi, 25(3), 1147-1164. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefdergi/issue/29417/320760

Artut K, 2010. Okul öncesinde resim eğitimi (5. Baskı). Ankara: Anı Yayıncılık.

Aydın Ö, Aykaç N, 2016. Yaratıcı Drama Yöntemi ile Verilen Eğitimin Okul Öncesi Öğrencilerinin Çevre Farkındalığına Etkisi. Yaratıcı Drama Dergisi, 11(1), 1-16. doi: 10.21612/yader.2016.001

Ayvacı H Ş, Bülbül S, Bebek G, 2021. Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Çevre Sorunları Kavramına Yönelik Metaforik Algıları ve Görüşleri. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(1), 117-132. doi:10.52826/mcbuefd.922632.

Bengisu F, Akkaynak M, 2021. Bir Okul Öncesi Eğitim Kurumuna Devam Eden Çocukların Kardeş Karikatürlerinin İncelenmesi. Uluslararası İlköğretim Araştırma Dergisi, 5 (1), 29-45. doi: 10.38089/iperj.2021.44

Bilgili M S, 2006. Katı atık düzenli depo sahalarında atıkların aerobik ve anaerobik ayrışması üzerine sızıntı suyu geri devrinin etkileri (Yayınlanmamış doktora tezi). Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Bozdemir H, Faiz M, 2018. Öğretmen Adaylarının Çevreye Yönelik Ekosentrik, Antroposentrik ve Antipatik Tutumları. Sakarya University Journal of Education, 8 (1), 61-75. doi: 10.19126/suje.330546

Büyüksaatçı S, Küçükdeniz T, Esnaf Ş, 2008. Geri Dönüşüm Tesislerinin Yerinin Gustafson-Kessel Algoritması-Konveks Programlama Melez Modeli Tabanlı Simülasyon ile Belirlenmesi. İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 7(13), 1-20.

Cainey J, Humphrey L, Bowker R, 2017. Drawing Experiences in Marine Conservation; Katz P, (Ed.) Drawing for Science Education; SensePublishers: Rotterdam, The Netherlands, (97–109).

Cainey J, Bowker R, Humphrey L, Murray N, 2018. Assessing İnformal Learning in an Aquarium Using Pre- and Post-Visit Drawings. Educational Research Evaluation, 18, 265–281. doi: 10.1080/13803611.2012.670400

Carr D, 2004. Moral Values and The Arts in Environmental Education: Towards an Ethics of Aesthetic Appreciation. Journal of Philosophy of Education, 38 (2): 221–239. doi: 10.1111/j.0309-8249.2004.00377.x

Civek İ, Çamlıbel Çakmak Ö, 2019. Okul Öncesi Eğitim Kurumlarına Devam Eden 48-71 Aylık Çocukların Okul Algılarının Çizimler Aracılığıyla İncelenmesi. IBAD Sosyal Bilimler Dergisi, (5), 70-88. doi: 10.21733/ibad.603359

Cherney I D, Seiwert C S, Dickey T M, Flıichtbeil J D, 2006. Children’sdrawings: A mirrorto their minds. Educational Psychology. An International Journal of Experimental Educational Psychology, 26(1), 127-142. doi: 10.1080/01443410500344167

Collado F Y, 1999. The Role of Spontaneous Drawing in the Development of Children in the Early Childhood Settings

Connor O, 1989. Uneven and Combined Development and Ecological Crisis: A Theoretical Introduction. Raceand Class, 30 (3) 1-11. doi: 10.1177/030639688903000302

Cronin-Jones L, 2005. Using Drawings to Assess Student Perceptions of Schoolyard Habitats: A Case Study of Reform-Based Research in the United States. Canadian Journal of Environmental Education, 10: 225–240.

Çelik Z, 2011. İlköğretim müfredatında ambalaj atıklarının geri dönüşümü eğitiminin yeri ve ilköğretim kurumlarındaki geri dönüşüm uygulamalarının araştırılması (İstanbul il örneği) (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Dai A, 2017. Learning from Children’s Drawings of Nature; Katz, P., Ed.; Drawing for Science Education; Drawing for Science Education: An International Perspective; SensePublishers: Rotterdam, The Netherlands, pp. 73–86.

De Brito M, Jófili Z, dos Anjos C, 2017. Ecological literacy—Preparing Children for the Twenty-first Century. Early Child Development Care, 187, 192–205. doi: 10.1080/03004430.2016.1226353

Demiral Ü, Kartal T 2016. Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Bilimsel Düşünme Becerilerine İlişkin Görüşleri: Problemler ve Çözüm Önerileri. International Journal of Eurasia Social Sciences, 7(25), 332-365.

Dentzau M W, Gallard A J, 2015. Art to capture learning about the longleaf pine ecosystem—why a picture ıs worth a thousand words; Mueller M P, Tippins D J (Eds) Ecojustice, citizen science and youth activism: situated tensions for science education; Springer International Publishing: Cham, Switzerland, 139–170.

Dinç E, Üztemur S, 2017. Investigating Student Teachers’ Conceptions of Social Studies Through the Multi-Dimensional Structure of The Epistemological Beliefs. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 17(6). doi: 10.12738/estp.2017.6.0429

Dinler H, Simsar A, Doğan Y, 2020. Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Geri Dönüşüme Yönelik Düşüncelerinin İncelenmesi. Çocuk ve Gelişim Dergisi, 3(5), 1-11. doi: 10.36731/cg.659567

Emmons N A, Kelemen D A, 2015. Young Children’s Acceptance of Within-Species Variation: Implications for Essentialism and Teaching Evolution. Journal of Experimental Child Psycholgy, 139, 148–160. doi: 10.1016/j.jecp.2015.05.011

Erbasan Ö, Erkol M, 2020. Sınıf Öğretmenlerinin Çevreye Yönelik Bilgi, Tutum ve Davranış Düzeylerinin Incelenmesi. OPUS– Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 15(24), 2443-2471. doi: 10.26466/opus.619973

Erdaş Kartal E, Ada E, 2019. Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Çevre Problemleri ve Geri Dönüşüm Hakkındaki Görüşleri. YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(1), 818-847. doi: 10.23891/efdyyu.2019.143

Erdaş-Kartal E, Ada E, 2020. Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Gözünden Geri Dönüşüm. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33(3).778-801. doi: 10.19171/uefad.635508

Flowers A A, Carroll J P, Green G T, Larson L R, 2015. Using Art to Assess Environmental Education Outcomes. Environmental Educational Research, 21, 846–864. doi: 10.1080/13504622.2014.959473

Georgantopoulou A, Fragkiadaki G, Ravanis K, 2016. Clouds as Natural Entities in Preschool Children’s Thought. Educucational Journal of University Patras UNESCO Chair. 3, 114–128. doi: 10.26220/une.2737

Güngör H, Cevher Kalburan F N, 2022. Okul Öncesi Eğitim Kurumu Çalışanlarının Ekolojik Ayak Izi Farkındalık Düzeylerinin Belirlenmesi. International Journal of New Trends in Arts, Sports & Science Education (IJTASE), 11(1), 17-26.

Güşta-Şahin H, Doğu S, 2018. Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Çevre Sorunlarına Ilişkin Tutum ve Davranışlarının İncelenmesi. İlköğretim Online, 17(3), 1402- 1416. doi: 10.17051/ilkonline. 2018. 466359

Halmatov S, 2017. Çocuk resimleri analizi ve psikolojik resim testleri (4.basım). Pegem Akademi.

Haney W, Russell M, Bebell D, 2004. Drawing on education: Using Drawings to Document Schooling and Support Change. Harvard Educational Review, 74(3), 241-272. doi: 10.17763/haer.74.3.w0817u84w7452011

Harwood D, Bosacki S, Borcsok K, 2010. An Investigation of Young Children’s Perceptions of Teasing Within Peer Relationships. International Electronic Journal of Elementary Education, 2(2), 237-260.

Inwood H J, Taylor R W, 2012. Creative Approaches to Environmental Learning: Two Perspectives on Teaching Environmental Art Education. International Electronic Journal of Environmental Education, 2 (1) 65–75.

Kaçtıoğlu S, Şengül Ü, 2010. Erzurum Kenti Ambalaj Atıklarının Geri Dönüşümü İçin Tersine Lojistik Ağı Tasarımı ve Bir Karma Tam Sayılı Programlama Modeli. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 24, (1), s. 89-112.

Kara F, Çelikler D, 2017. Attitudes of Prospective Teachers of Science, Primary School and Social Sciences Regarding Solid Waste and Recycling. Journal of Environmental Protection and Ecology, 18(4), 1715–1727.

Karakaş H, Taş Divrik M, Divrik B, 2018. Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Plastik Atıklar ve Geri Dönüşüm Kavramına Yönelik Tutumları. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, 21(2), 448-470. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/selcuksbmyd/issue/39843/43 9533

Koçak Tümer N B, Temel Z F, 2021. Development of “Environmental Scale for Children”. Kastamonu Education Journal, 29(4), 11-21. doi: 10.24106/kefdergi.789396

Koçak Tümer N B, 2022. Okul Öncesi Öğretmenlerin Geri Dönüşüme İlişkin Görüşleri. Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, 14 (26). doi: 10.38155/ksbd.1149719

Koçulu A, 2018. Fen bilgisi öğretmen adaylarının sürdürülebilir kalkınma farkındalıkları ile çevre sorunlarına yönelik tutum ve davranışları arasındaki ilişkinin incelenmesi [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Akdeniz Üniversitesi.

Lunn Brownlee J, Curtis E, Spooner-Lane R, Feucht F, 2017. İlköğretimde Çocukların Epistemik İnançlarını Anlamak. Eğitim, 3-13, 45 (2), 191-208.

Madden L, Liang J, 2017. Young Children’s İdeas About Environment: Perspectives from Three Early Childhood Educational Settings. Environmental Educational Research, 23, 1055–1071. doi: 10.1080/13504622.2016.1236185

Malleus E, Kikas E, Marken T, 2017. Kindergarten and Primary School Children’s Everyday, Synthetic, and Scientific Concepts of Clouds and Rainfall. Research in Science Education, 47(3), 539-558

Maxwell J A, 1996. Qualitative research design: An interpretive approach. Thousand Oak, CA: Sage (47).

Meyers O E, Saunders C D, Garrett E, 2004. What Do Children Think Animals Need? Developmental Trends. Environmental Education Research, 10 (4): 545–562. doi: 10.1080/1350462042000291056

McNiff S, 1998. Handbook of the arts in qualitative research. Knowles G, Cole A, (Eds), Art based research, 29-45.

Miller J, 2010. Whole child education. Toronto, ON: University of Toronto Press.

Mol S, 2019. Okul öncesi dönemdeki çocukların doğa algılarının resimler yoluyla incelenmesi. Yüksek lisans tezi. Akdeniz Üniversitesi, Antalya.

Nazlıoğlu M D, 1991. Çevre eğitiminin önemi, çevre üzerine. Ankara: Çevre Vakfı Yayını.

Nikolaeva S. (2008). The Ecological Education of Pre-School Children. Russian Education & Society, 50(3), 64-72. doi: 10.2753/RES1060-9393500306

Okumuş S, Okur Akçay N, 2020. Okul Öncesi Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Çevreye Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi, Turkish Studies - Education, 15(2), 1101-1112. doi: 10.29228/TurkishStudies.41733

Onur A, Çağlar A, Salman M, 2016. 5 Yaş Okulöncesi Çocuklarda Atık Kâğıtların Değerlendirilmesi ve Çevre Bilincinin Kazandırılması. Kastamonu Eğitim Dergisi, 24(5), 2457-2468.

Özel R, Erdaş Kartal E, 2022. Pre-School Teacher Candidates' Attitudes Towards Solid Waste and Recycling. Cumhuriyet International Journal of Education, 11(3): 536-546. doi: 10.30703/cije.1096080

Özsoy S, 2012. İlköğretim Öğrencilerinin Çevre Algılarının Çizdikleri Resimler Aracılığıyla İncelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12(2), 1117-1139.

Öztap R, Bartan M, 2019. Okul Öncesi Eğitimde Artık Materyaller ile Yapılan Sanat Etkinliklerinin Çocukların Geri Dönüşüm Farkındalık Düzeylerine Etkisinin İncelenmesi. Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi, 5(3), 64- 87. doi: 10.29065/usakead.646454

Pamuk S, Kahriman-Pamuk D, 2019. Preservice Teachers’ Intention to Recycle and Recycling Behavior: The Role of Recycling Opportunities. International Electronic Journal of Environmental Education, 9(1), 33-45.

Palmer J A, 1995. Environmental Thinking in The Early Years: Understanding and Misunderstanding of Concepts Related to Waste Management. Environmental Education Research, 1(1), 35-45. doi: 10.1080/1350462950010103

Piaget J, 1953. How Children Form Mathematical Concepts. Scientific American, 189(5), 74-79.

Saz B, Osmanpehlivan E, Demir İ, Bay D N, 2019. Okul öncesi dönemde çocukların çevre kirliliği resimlerinin göstergebilimsel analizi. 14. Ulusal Okul Öncesi Öğretmenliği Öğrenci Kongresi: Çocuğun Ekolojik Dünyası Özet Kitapçığı, Maltepe Üniversitesi.

Simmons D, Widmar R, 1990. Motivations and Barrier Storecycling: Toward a Strategy for Public Education. Environmental Education Research, 22 (1), 13-18. doi: 10.1080/00958964.1990.9943041

Siraj-Blatchford I, 2009. Editorial: Education for Sustainable Development in Early Childhood. International Journal of Early Childhood, 41(2), 9-22.

Smith A, 2001. Early Child Hooda Wonderful Time for Science Learning. Australian Primary and Junior Science Journal, 17 (2), 18-20.

Stokas D, Strezou E, Malandrakis G, Papadopoulou P, 2017. Greek Primary School Children’s Representations of The Urban Environment As Seen Through Their Drawings. Environment Educational Research, 23, 1088–1114. doi: 10.1080/13504622.2016.1219316

Şahin H G, Doğu S, 2018. Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Çevre Sorunlarına Ilişkin Tutum ve Davranışlarının İncelenmesi. İlköğretim Online, 17(3). doi: 10.17051/ilkonline.2018.466359

Tardif-Williams C Y, Bosacki S L, 2017. Gender and Age Differences in Children’s Perceptions of Self-Companion Animal Interactions Expressed through Drawings. Social Animation, 25, 77–97.

Taşkın Ö, Şahin B, 2008. Çevre Kavramı ve Altı Yaş Okul Öncesi Çocuklar. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (23), 1.

Tavşancıl E, Aslan E, 2001. İçerik analizi ve uygulama örnekleri. Epsilon Publications

Tipper B, 2011. ‘A Dog Who I Know Quite Well’: Everyday Relationships Between Children and Animals. Children’s Geographies, 9(2), 145-165. doi: 10.1080/14733285.2011.562378

Toku M, 2001. Cross-cultural Analysis of Artistic Development: Drawing by Japanese and Us Children. Visual Arts Research, 27(1), 46-59

Türkoğlu B, 2019. Opinions of Preschool Teachers and Pre-Service Teachers on Environmental Education and Environmental Awareness for Sustainable Development in The Preschool Period. Sustainability, 11(18), 4925. doi: 10.3390/su11184925

Ultay N, Ultay E, Cilingir S K, 2019. Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Çevreye Karşı Tutumlarının ve Çevre Bilgi Seviyelerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 13(28), 173-185. doi: 10.29329/mjer.2019.202.10

Villarroel J D, Villanueva X, 2017. A Study Regarding the Representation of the Sun in Young Children’s Spontaneous Drawings. Social Science, 6(95); 1-11. doi: 10.3390/socsci6030095

Villarroel J D, Antón A, Zuazagoitia D, Nuño T, 2018. A Study on The Spontaneous Representation of Animals in Young Children’s Drawings of Plant Life. Sustainability, 10(4), 1000. doi: 10.3390/su10041000

Vining J, Ebreo A 1992. Predicting Recycling Behavior From Global and Specificen Vironmentalattitudes and Changesinre Cycling Opportunities. Journal of Applied Social Psychology, 22, 1580-1607. doi: 10.1111/j.1559-1816.1992.tb01758.x

Yanarateş E, Yılmaz A, 2020. Öğretmen Adaylarının "Çevre Duyarlılığı" Kavramına Yönelik Metaforik Algıları. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi (GUJGEF). 40(3), 1019. doi: 10.17152/gefad.699406

Yaşar M C, İnal G, Kaya Ü Ü, Uyanık Ö, 2012. Çocuk Gözüyle Tabiat Anaya Geri Dönüş. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 1(2), 30-40.

Yavuzer H, 2005. Çocuğu tanımak ve anlamak. İstanbul: Remzi Kitabevi.

Yavuzer H, 2009. Resimleriyle çocuk (3. Baskı). Ankara: Remzi Kitabevi.

Yoleri S, 2012. Çocuk ve Çevre: Okul Öncesi Çocuklar Arasında Çevre Bilinci Oluşturma. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, (34), 100-111.

Yücel S, Morgil F İ, 1998. Yükseköğretimde Çevre Olgusunun Araştırılması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14, 84-91.

Yıldırım A, Şimşek H 2018. Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Seçkin Yayıncılık: Ankara.

Yılmaz S, Aydoğdu B 2020. Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Yönelik Tutumlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi. International Journal of Active Learning, 5(2), 127-141. doi: 10.48067/ijal.813577

Zoldosova K, Prokop P, 2006. Education in The Field İnfluences Children’s İdeas and İnterest Toward Science. Journal of Science Education and Technology, 15, 304-313.
DOI: http://dx.doi.org/10.46827/ejae.v8i3.5033

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright © 2015 - 2023. European Journal of Alternative Education Studies (ISSN 2501-5915) is a registered trademark of Open Access Publishing GroupAll rights reserved.

This journal is a serial publication uniquely identified by an International Standard Serial Number (ISSN) serial number certificate issued by Romanian National Library (Biblioteca Nationala a Romaniei). All the research works are uniquely identified by a CrossRef DOI digital object identifier supplied by indexing and repository platforms.

All the research works published on this journal are meeting the Open Access Publishing requirements and can be freely accessed, shared, modified, distributed and used in educational, commercial and non-commercial purposes under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).