INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN TEACHERS’ USE OF EDUCATIONAL TECHNOLOGIES AND NOMOPHOBIA

Mustafa Turgut, Murat İnce

Abstract


The aim of this study is to investigate the relationship between nomophobia and the level of using educational technologies in teachers working in the centre of Zonguldak. A total of 274 teachers, 128 female and 146 male, participated in this study which was conducted by using a relational survey model. “Scale for Determination of Level of Teachers’ Educational Technology Usage” and “Nomophobia Scale” was used in the study as data collection instruments. T-test and one-way ANOVA were used to determine whether teachers’ educational technologies usage and nomophobia levels differed in terms of different variables. The relationship between teachers’ educational technologies usage and nomophobia levels was examined with Pearson Correlation Analysis. According to the results obtained from data analysis, while significant difference was found between teachers’ educational technologies usage levels in terms of the variables of gender, level of education, age and in-service training received on technology; no significant difference was found in terms of the variable of the length of service. In the scores obtained from the nomophobia scale given to teachers, no significant difference was found in terms of the variables of gender, length of service, level of education, age and in-service training received on technology. However, no significant relationship was found between teachers’ educational technologies usage and nomophobia levels. In the light of results obtained from the study, it is recommended to give in-service trainings to teachers where current technologies are introduced due to the rapid development of technology.

 

Article visualizations:

Hit counter


Keywords


educational technology, nomophobia, teachers

Full Text:

PDF

References


Adnan, M., & Gezgin, D. M. (2016). Modern Çağın Yeni Fobisi : Üniversite Öğrencileri Arasında Nomofobi Prevalansı, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 49(1), 141-158.

Akhoroz, M. (2019). Examining The Relationship Between Personalıty Traıts And Nomophobıa Among Preservıce Teachers. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara.

Aktürk, A. O. & Delen, A. (2020). Öğretmenlerin Teknoloji Kabul Düzeyleri ile Öz-yeterlik İnançları Düzeyleri ile Öz-yeterlik İnançları, Bilim Eğitim Sanat ve Teknoloji Dergisi, 4(2), 67-80.

Arslan, H., Tozkoparan, S., & Kurt, A. A. (2019). Öğretmenlerde Mobil Telefon Yoksunluğu Korkusunun ve Gelişmeleri Kaçırma Korkusunun İncelenmesi, Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(3), 237-256.

Attewell, J., & Savill, C. (2004). Learning With Mobile Devices Research And Development, LSDA, London.

Atlı, Y. & Akar, S. G. (2019). Sınıf Öğretmenlerinin Bireysel Yenilikçilik Özellikleri ile Derste Teknoloji Kullanımına Yönelik Eğilimleri Arasındaki ilişkinin İncelenmesi, Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi, 5(2), 1-31.

Avcı, S., (2020). Öğretmenlerin Nomofobi Düzeylerinin Sosyodemografik Değişkenler Açısından İncelenmesi, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Çağ Ünversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin.

Bayraktar, R. (2015). Öğretmenlerin Eğitim Teknolojileri Kullanım Düzeylerinin Belirlenmesi: Ölçek Geliştirme Çalışması. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Karadeniz Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.

Bodur, E. (2019). Öğretmenlerin Teknoloji Entegrasyonu Öz Yeterlilikleri ile Etkileşimli Tahtaya Yönelik Tutumları Arasındaki İlişki. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.

Büyüköztürk, Ş. (2017). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Pegem Akademi, Ankara.

Cin, A. & Yelken, T. Y. (2019). Ortaokul Öğretmenlerinin Teknolojik Pedagojik Alan Bilgileri ile Bilişim Teknolojisi Kullanım Düzeylerinin İncelenmesi, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 12(65), 741-755.

Çelik, A. (2019). Öğretmenlerin Eğitim Teknolojileri Kullanım Düzeylerinin Belirlenmesi: Sakarya İli Örneği. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sakarya.

Çobanoğlu, A. O. (2018). Öğretmenlerin Eğitim Teknolojileri Kullanım Durumları ile Sosyal Medya Alışkanlıkları Arasındaki İlişki, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi) Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale.

Durudu, M., Gündüz, H. B., Titrek, O., & Hademoğlu, M. A. (2014). Eğitim Yöneticileri ve Öğretmenlerin Bilişim Teknolojilerini Kullanma Düzeyleri ve Bilişim Teknolojilerinden Yararlanmalarını Engelleyen Nedenler. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 0(4), 176-188.

Erdoğan, D., & Eker, C. (2020). Türkçe Öğretmen Adaylarının 21 yy Becerileri İle Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Karaelmas Journal of Educational Sciences, 8(1), 118–148.

Eker, C., Akar Elekoğlu, A., Kamar, P., & Kamar, M. (2019). Ortaokul Öğretmenlerinin 21 Yüzyıl Becerilerine yönelik Yeterlik Algılarının İncelenmesi. Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi, (21), 26–37.

Ertemel, A. V. & Aydın, Gökhan (2018). Dijital Ekonomide Teknoloji Bağımlılığı ve Çözüm Önerileri. Addicta-The Turkish Journal on Addictions, 5(4), 665-690.

Ercan, Ö. & Tekin, N. (2019). Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin Nomofobi Düzeylerinin İncelenmesi. Journal of Global Sport and Education Research, 2(1), 24-34.

Gezgin, D. M., Hamutoğlu, N. B., Basarmak, U. & Dağlı, E. S. (2020). Akıllı Telefon Kullanım Becerisi Bağlaminda Okul Öncesi Öğretmenlerinin Nomofobi Eğilimlerinin İncelenmesi. Akdeniz Eğitim Araştırma Dergisi, 2(14), 1-16.

Gökbulut, B. & Çoklar, A. N. (2017). Bilişim Teknolojileri Rehber Öğretmenlerinin Teknoloji Koçluk Düzeyleri. Türk Bilim Araştırma Vakfı, 10(1), 126-138.

Güneş, A. M. & Buluç, B. (2017). Sınıf Öğretmenlerinin Teknoloji Kullanımları ve Öz Yeterlilik İnançları arasındaki İlişki, Türk Bilim Araştırma Vakfı Dergisi, 10(1), 94-113.

Hatipoğlu, S. (2018). Öğretmenlerin Bilgi Teknolojileri Kullanımında Demografik Farklılıklar: Konya Meslek Liseleri Araştırması, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Selçuk Üniversitesi, Konya.

Hoper, S. & Rieber, L. (1995). Teaching: Theory Into Practice, Department of Instructional Technology The University of Georgia, 154-170.

Ibanez, M. S. & Saez, M. (2010). Gender differences in Computer Attitudes And The Choice of Technology-Related Occupations in a Sample of Secondary Students in Spain. Computers ve Education, 54(2), 578-587.

İnce, M., & Akdemir, Ö. (2013). The Investigations of Using Web 2 0 Technologies on English Writing Skills of Students with Different Learning Styles. Egitim Arastirmalari-Eurasian Journal of Educational Research, 53(13), 93–106.

İşman, A. (2002). Sakarya İli Öğretmenlerinin Eğitim Teknolojileri Yönündeki Yeterlilikleri. Tojet, The Turkish Online Journal of Educational Technology. 1(1), 72-91.

Kabataş, S. & Yılmaz, G. (2018). Öğretmenlerin Yaşam Boyu Öğrenme Tutumlarının Eğitim Teknolojileri Standartlarına Yönelik Öz-Yeterlikleri Açısından Değerlendirilmesi. Bartin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 7(2), 588-606.

Karasar, N. (2016). Bilimsel araştırma Yöntemi: Kavramlar İlkeler ve Teknikler, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara.

Karasakallıoğlu, N., Saracaloğlu, S., & Uça, S. (2011). Türkçe Öğretmenlerinin Teknoloji Tutumları İle Bilgi Teknolojilerini Kullanma Düzeylerinin İncelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 7(2), 26-36.

Kaya, B. (2017). Sınıf Öğretmenlerinin Eğitimde Teknoloji kullanımına ilişkin Tutum Düzeyi İle Mesleğe Yönelik Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ahievran Üniversitesi, Kırşehir.

Klopfer, E. & Squire, K. (2002). Environmental Detectives The Development of an Augmented Reality Platform For Environmental Simulations", Educational Research Technology and Development. 4(2), 1-50.

Kolburan, A. & Gökdaş, İ. (2014). Öğretmenlerin Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Yararlanma Durumlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi. Eğitim Bilimleri Araştırması Dergisi. 4(1), 89-112.

Lim, C. P. & Khine, M. S. (2006). Managing Teachers’ Barriers to ICT Integration in Singapore Schools. Journal of Technology and Teacher Education. 17(1), 97-125.

Milli Eğitim Bakanlığı, (2018). Eğitim Programları, (2020, November 11). Retrieved from http://mufredat.meb.gov.tr/Programlar. aspx: http://mufredat.meb.gov.tr/Programlar.aspx.

Ozan, C. & Ulaş, H. (2010). Sınıf Öğretmenlerinin Eğitim Teknolojileri Açısından Yeterlilik Düzeyi. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 14(1), 63-84.

Pollock, B. & Bataineh, A., (2018). Benefits Of Current Educational Technology: A Comparison Of Student And Teacher Preparations in Rural Illinois School District. The Online Journal of Distance Education And E-Learning, 3(1), 17-32.

Ramazanoğlu, M. (2020). Öğretmen Adaylarının Nomofobi Düzeylerinin Belirlenmesi. Ekev Akademi Dergisi. 3(81), 247-263.

Safa, B. S. (2019). Sınıf Öğretmenlerinin Eğitim Teknolojileri Kullanım Düzeylerinin Bireysel Yenilikçilik Özellikleri Açısından İncelenmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aydın.

Seferoğlu, S. S. (2014). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı. Pegem Akademi, Ankara.

Şahin, C. & Namlı, A. (2019). Öğretmen Adaylarının Eğitimde Teknoloji Kullanma Tutumlarının İncelenmesi. Türkiye Sosyal Yardımlaşma Dergisi, 2(1), 95-112.

Thomson, C. (2019). The Secret History of Women in Coding. The New York Times Magazine. 3(1), 1-19

Ulaş, H. & Ozan, C. (2010). Sınıf Öğretmenlerinin Eğitim Teknolojileri Açısından Yeterlilik Düzeyi. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 14(1), 63-84.

Uyduran, M. (2018). Sınıf Öğretmenlerinin Bilişim Teknolojilerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep.

Yıldırım, Ç., Evren, Yıldırım, S. & Adnan, M. (2016). A Growing Fear: Prevalence of Nomophobia Among Turkish College Students. Information Development. 3(1), 1322-1331.

Yıldırım, Ç. & Correia, A. P. (2015). Exploring The Dimensions of Nomophobia Development and Validation of a Self-reported Questionnaire. Elsevier Computers in Human Behavior. 3(7), 130-137.

Yıldız, E. P., Çengel, M. & Alkan, A. (2020). Öğretmenlerin Nomofobi Düzeylerinin Demografik Özelliklerine ve Akıllı Telefon Kullanım Alışkanlıklarina Göre İncelenmesi. Ulusal Toplum Araştırmaları Dergisi, 15(1), 5099-5120.

Yılmaz, M. (2016). İlkokul Öğretmenlerinin Eğitimde Teknoloji Kullanımına İlişkin Bilgisayar Yeterliliklerinin ve Teknoloji Tutumlarının Değerlendirilmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Mersin Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin.
DOI: http://dx.doi.org/10.46827/ejae.v7i1.4199

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright © 2015 - 2023. European Journal of Alternative Education Studies (ISSN 2501-5915) is a registered trademark of Open Access Publishing GroupAll rights reserved.

This journal is a serial publication uniquely identified by an International Standard Serial Number (ISSN) serial number certificate issued by Romanian National Library (Biblioteca Nationala a Romaniei). All the research works are uniquely identified by a CrossRef DOI digital object identifier supplied by indexing and repository platforms.

All the research works published on this journal are meeting the Open Access Publishing requirements and can be freely accessed, shared, modified, distributed and used in educational, commercial and non-commercial purposes under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).