COMPARISON OF SELF-CONFIDENCE LEVELS OF FOLK PLAYERS AND SEDENTARY UNIVERSITY STUDENTS – THE SAMPLE OF YOZGAT PROVINCE, TURKEY

Ali Kemal Taşkin

Abstract


This research has been carried out to compare the self-confidence of university students who play folk dance and the ones who do not. The research was carried out on 170 people in 2019-2020 academic year, including 85 students who were studying at Bozok University and playing folk dance and 85 students who did not play folk dance. In the research, personal information form and self-confidence scale that is developed by Akın (2007) were used. The data that is obtained were transferred to SPSS 18 statistics package program. T test and Anova analysis were also used throughout analysing the data. In agreement with the results of analysis, statistically significant differences were found in internal self-confidence and external self-confidence sections according to gender and playing folk dances (p <0.05).

Article visualizations:

Hit counter


Keywords


folk dances, self-confidence, sports

Full Text:

PDF

References


Acuner A, 2012. Farklı Dansları Yapan Bireylerin Çeşitli Değişkenlere Göre Özgüven ve Öz -Yeterliklerinin Karşılaştırılması. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yüksek lisans tezi, Trabzon.

Akagündüz N, 2006. İnsan Yaşamında Özgüven Kavramı. Ümraniye Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü Yayınları. Sayı:1. 2006. İstanbul

Akgül S, Göral M, Demirel M, Üstün ÜD, 2012. İlköğretim Öğrencilerinin Okul İçi ve Okullar Arası Sportif Etkinliklere Katılma Nedenlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından Araştırılması, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1(32): 13-22

Akın A, 2007. Öz-Güven Ölçeğinin Geliştirilmesi ve Psikometrik Özellikleri, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 7,(2): 165-175.

Artun E, 2009. Türk Halkbilimi, 5. baskı, Kitabevi Yayınları, İstanbul.

Aydın C, 1992. Halk Oyunlarında Toplumsal Yapılanma 7, Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuarı Yayınları, İzmir.

Biçer T, 1997. Yaşamda ve sporda doruk performans. Sistem yayıncılık, İstanbul. p.136-145.

Burton K, Platts B, 2010. Building Self-Confidence for Dummies. Chichester, West Sussex: John Wiley and Sons.

Çelebi N, 1990. Kadınların Cinsiyet Rolü Tutumları, Sebat Matbaası, Konya.

Eğilmez M, 2006. Gelenekten Geleceğe Halk Oyunları, 1. baskı, Ütopya Yayınevi, Ankara.

Erdem Ş, Pulur A, 1994. Doğu Karadeniz Bölgesinde Oynanan Horon Türü Oyunlar Üzerine Bir Araştırma. Gazi Üniversitesi, Kastamonu Eğitim Dergisi. 10(1): 224.

Eroğlu T, 1999. Halk Oyunları El Kitabı, Mars Basımevi, İstanbul.

Göktaş Z, 2011. ‘’Beden Eğitimi ve Spor Öğrencilerinin Bilgi ve İletişim Teknolojilerine Yönelik Özgüven Algılamaları’’, Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 5(1), 50-54.

Gürer B, 2017. The Research About Reasons of Mountaineers' Attend to Ice Climbing and Its Effects on Their Self-Confidence, European Journal of Education Studies, 3(8): 501-515.

Jones R, Swain A, 1995. Predisposition to Experience Debilitative and Facilitative Anxiety in Elite and Nonelite Performers. The Sport Psychology, 9: 201-211.

Karaoğlan MF, Taşkın C, 2018. 12 –14 Yaş Obez Çocuklarda Rekreatif Amaçlı Yürüme Egzersizinin Benlik Saygısı Üzerine Etkisinin incelenmesi. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 7, Sayı: 98, Kasım2019, s. 300-306ISSN: 2148-2489 Doi: http://dx.doi.org/10.29228/ASOS.36789

Kais K, Raudsepp L, 2005. Intensity and Direction of Competitive state Anxiety, Self-Confidence and Athletic Performance. Kinesiology 37(1): 13-20.

Kurtuldu PS, 2007. İlköğretim Okulu Yöneticilerinin Özgüven Düzeyleri İle Liderlik Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü.

Mamassis G, Doganis G, 2002. The Effects of a Mental Training Program on Juniors Pre-Competitive Anxiety, Self-Confidence, and Tennis Performance. Journal of Applied Sports Psychology, 16 (2)

Mertoğlu E, 2002. Okul Öncesi Eğitim Kurumlarına Devam Eden 5-6 Yaş Grubundaki Çocukların Ritim Algılamalarının İncelenmesi. Sanatta Yeterlilik Doktora Tezi. İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel Bilimler Ana Bilim Dalı.

Michael J. Mahoney, Benjamin P. Chapman, 2004. Psychological Skills Training in Sport. University of North Texas, Denton, Texas, USA.

Öcal O, 2000. Türk Dünyası Halk Biliminde Yöntem Sorunları, 1. baskı, Akçay Yayınevi, Ankara.

Ökten N, 2002. Türk Halk Oyunlarında Kullanılan Temel Hareketlerin Tespiti ve Anatomik Analizi. Sanatta Yeterlik Tezi. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Öngel HB, 1992. Türk Halk Oyunlarının Kökeni, Oluşumundaki Etkenler ve Sınıflandırılması. Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi.

Öngel HB, Hacıbekiroğlu E, 1996. Türk Halk Oyunları Yöre Oyunları Öğreticisi Yetiştirme Kursu, Halk Oyunları Öğretim Yöntemleri Ders Notları. Ankara: M.E.B. Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü Kurslar Şubesi.

Örnek SV, 2000. Türk Halkbilimi, 2. Baskı, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara.

Özbek S, Taşbilek Yoncalık M, Alıncak F, 2017. Sporcu ve Sedanter Lise Öğrencilerinin Özgüven Düzeylerinin Karşılaştırılması (Kırşehir İli Örneği), Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, ISSN: 2536-5339, Cilt:2-Sayı:3 Eylül 2017.

Özdemir A, 2006. Folklor Penceresi, Veli Yayınları, İstanbul.

Pervin LA, John OP, 2001. Theory and Research, Eighth Edition, USA, John Wiley & Sons Inc.

Soykan Ö, Mirzeoğlu AD, 2020. Halk Oyunlarının Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Beceri Ve Özgüven Düzeylerine Etkisi, Spormetre The Journal of Physical Education and Sport Sciences, 18(2), 2020, 136-156, Sakarya

Sipahioğlu R, Taşkın C, 2019. Sedanter Kadınlarda 8 Haftalık Rekreatif Etkinlikli Yürüyüş Egzersizinin Benlik Saygısı Üzerine Etkisi. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 7, Sayı: 98, Kasım2019, s. 321-330ISSN: 2148-2489 Doi Number: http://dx.doi.org/10.29228/ASOS.36792.

Taşkın C, 2016. Examination of Academic Achievement in Early Adolescence: A Comparison for Adolescents with Visual Impairments Doing Sport or Not Doing Sport. Journal of Education and Learning; Vol. 5, No. 2; 2016 ISSN 1927-5250 E-ISSN 1927-5269

Taşkın C, 2016. The Visual and Auditory Reaction Time of Adolescents with Respect to Their Academic Achievements. Journal of Education and Training Studies Vol. 4, No. 3; March 2016.

Weinberg R, Gould D, 2003. Psychological Foundations in Sport and Exercise, Champaign, IL. Human Kinetics Press.

Yıldırım F, 2013. Sportif Sürekli Kendine Güven Alt Ölçeğinin Uyarlanması ve Ortaöğretim Kurumlarındaki Öğrencilerde Sportif Sürekli Kendine Güvenin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Mersin Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı.

Yıldız Y, Taşkın C, 2018. Boş Zaman Faaliyeti Olarak Bisiklet Sporu Yapan Bireylerin Benlik Saygısı Düzeylerinin İncelenmesi. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 6, Sayı: 85, Aralık 2018, s. 631-638

Yıldız S, Taşkın C, Armutçu F, 2018. Spor Yapan İşitme Engelli Bireyler İle Spor Yapmayan İşitme Engelli Bireylerin Bazı Psikolojik Özelliklerinin Karşılaştırılması. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 6, Sayı: 84, Aralık 2018, s. 238-245.

Zorba E, 2012. Herkes İçin Yaşam Boyu Spor, Neyir Yayınları, Ankara.
DOI: http://dx.doi.org/10.46827/ejae.v5i2.3435

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright © 2015 - 2023. European Journal of Alternative Education Studies (ISSN 2501-5915) is a registered trademark of Open Access Publishing GroupAll rights reserved.

This journal is a serial publication uniquely identified by an International Standard Serial Number (ISSN) serial number certificate issued by Romanian National Library (Biblioteca Nationala a Romaniei). All the research works are uniquely identified by a CrossRef DOI digital object identifier supplied by indexing and repository platforms.

All the research works published on this journal are meeting the Open Access Publishing requirements and can be freely accessed, shared, modified, distributed and used in educational, commercial and non-commercial purposes under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).