THE EFFECT OF WEB 2.0 EDUCATIONAL TOOLS ON THE SUCCESS OF SECONDARY SCHOOL 5TH GRADE STUDENTS IN AFFIX-ROOT TEACHING

Zeynep Cin Şeker

Abstract


In this study, it was aimed to determine the effect of Plickers, which is one of the Web 2.0 education tools, on success in affix-root teaching to 5th grade students. In the study, random design with pretest-posttest control group, which is one of the real trial models, was used. The study group of the study was determined by homogeneous sampling from the purposeful sampling methods. The study group consisted of 28 students studying in the 5th grade of a secondary school in the district of Yakutiye, Erzurum in the academic year 2019-2020. The 'Achievement Test', developed by the researcher and consisting of 20 multiple-choice questions, was used to measure the success of the students regarding the affix-root subject. The data obtained were analyzed with SPSS 22.0 package program. In the analysis phase of the data meeting the normality assumptions, t-Test for Independent Samples was used, and the non-parametric Mann Whitney U Test was used in the analysis phase of the data that did not meet the normality assumptions. As a result of the study, it was determined there was a significant difference between the pre-test scores of the control and experimental group students in the affix-root test, there was no significant difference between the post-test scores of the control and experimental group students in the affix-root achievement test, and there was a significant difference between the pre-test and post-test scores of the experimental group students in the affix-root achievement test.

 

Article visualizations:

Hit counter

DOI

Keywords


Turkish education, Web 2.0 tools, Plickers

Full Text:

PDF

References


Adcock, L., & Bolick, C. (2011). Web 2.0 tools and the evolving pedagogy of teacher education. Contemporary Issues in Technology and Teacher Education, 11(2), 223-236.

Albion, P. R. (2008). Web 2.0 in teacher education: two imperatives for action. Computers in the Schools, 25(3), 181-198.

Archambault, L., Wetzel, K., Foulger, T. S. & Williams, M. K. (2010). Professional development 2.0. Journal of Digital Learning in Teacher Education, 27(1), 4-11. DOI: 10.1080/21532974.2010.10784651

Aytan, T. & Başal, A. (2015). Türkçe öğretmen adaylarının web 2. 0 araçlarına yönelik algılarının incelenmesi. Turkish Studies, 10(7), 149-166.

Baş, B. & Turhan, O. (2017). Yabancılara Türkçe öğretiminde yazma becerisine yönelik Web 2.0 araçları: poll everywhere örneği. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(3), 1233-1248.

Bower, M., Hedberg G. J. & Kuswara, A. (2010). A framework for Web 2.0 learning design. Educational Media International, 47(3), 177-198. DOI: 10.1080/09523987.2010.518811

Brodahl, C., Hadjerrouit, S. & Hansen, N. K. (2011). Collaborative writing with Web 2.0 technologies: Education students’ perceptions. Journal of Information Technology Education: Innovations in Practice, 10, 73-103.

Büyüköztürk, Ş. (2012). Sosyal bilimler için veri analizi kitabı. (17. Basım). Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2013). Bilimsel araştırma yöntemleri. (14. Basım). Ankara: Pegem Akademi.

Cephe, P. T. & Balçıkanlı, C. (2012). Web 2.0 tools in language teaching: what do student teachers think? International Journal on New Trends in Education and Their Implications, 3(1), 1-12.

Chartrand, R. (2012). Social networking for language learners: Creating meaningful output with Web 2.0 tools. Knowledge Management & E-Learning: An International Journal (KM&EL), 4(1), 97-101.

Chng, L., & Gurvitch, R. (2018). Using Plickers as an assessment tool in health and physical education settings. Journal of Physical Education, Recreation & Dance, 89(2), 19-25. DOI: 10.1080/07303084.2017.1404510

Collis, B. & Moonen, J. (2008). Web 2.0 tools and processes in higher education: quality perspectives. Educational Media International, 45(2), 93-106, DOI: 10.1080/09523980802107179

Deperlioğlu, Ö. & Köse, U. (2010). Web 2.0 teknolojilerinin eğitim üzerindeki etkileri ve örnek bir öğrenme yaşantısı. Akademik Bilişim’10-XII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri 10-12 Şubat 2010 Muğla Üniversitesi, Muğla.

Doherty, I. (2011). Evaluating the impact of educational technology professional development upon adoption of Web 2.0 tools in teaching. Australasian Journal of Educational Technology, 27(3), 381-396.

Drucker, P. F. (1996). Yeni Gerçekler Devlet ve Politika Alanında Ekonomi Bilimi ve İş Dünyasında Toplumda ve Dünya Görüşünde. Ankara: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.

Duffy, P. (2008). Engaging the YouTube Google-eyed generation: Strategies for using Web 2.0 in teaching and learning. Electronic Journal of E-learning, 6(2), 119-130.

Elmas, R. & Geban, Ö. (2012). Web 2.0 tools for 21st century teachers. International Online Journal of Educational Sciences, 4(1), 243-254.

Fahser-Herro, D. & Steinkuehler, C. (2009). Web 2.0 Literacy and secondary teacher education. Journal of Computing in Teacher Education, 26(2), 55-62.

Göker, M. & İnce, B. (2019). Web 2.0 araçlarının yabancı dil olarak türkçe öğretiminde kullanımı ve akademik başarıya etkisi. Turkophone, 6(1), 12-22.

Grosseck, G. (2009). To use or not to use web 2.0 in higher education? Procedia-Social and Behavioral Sciences, 1(1), 478-482.

Gülcü, A., Solak, M., Aydın, S. & Koçak, Ö. (2013). İlköğretimde görev yapan branş öğretmenlerinin eğitimde teknoloji kullanımına ilişkin görüşleri. Turkish Studies, 8(6), 195-213.

Güllülü, M. & Çetinoğlu, G. (2017). Türkçenin yabancı dil olarak öğreniminde ve öğretiminde sosyal medyanın özellikle facebook’un yeri. Turkish Studies, 12(34), 205-238.

Gün, S. (2015). Yabancı dil olarak türkçenin öğretiminde Web 2.0 sesli ve görüntülü görüşme uygulamalarının (Skype) konuşma becerisine etkisi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Çanakkale, Türkiye.

Harris, A. L., & REA, A. (2009). Web 2.0 and virtual world technologies: A growing impact on IS education. Journal of Information Systems Education, 20(2), 137-144.

Horzum, M. B. (2010). Öğretmenlerin Web 2.0 araçlarından haberdarlığı, kullanım sıklıkları ve amaçlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 7(1), 603-634.

Howell, D. D., Tseng, D. C. ve Colorado-Resa, J. T. (2017). Fast Assessments with Digital Tools Using Multiple-Choice Questions. College Teaching, 65(3), 145-147.

Jee, M. J. (2011). Web 2.0 technology meets mobile assisted language learning. IALLT Journal of Language Learning Technologies, 41(1), 161-175.

Karaca, F. & Aktaş, N. (2019). Ortaöğretim kurumu öğretmenlerinin Web 2.0 uygulamaları için haberdarlıklarının, yeterlilik düzeylerinin, kullanım sıklıklarının ve eğitsel amaçlı kullanım biçimlerinin incelenmesi. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(2), 212-230.

Karatay, H., Karabuğa, H. & İpek, O. (2018). Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde Edmodo’nun kullanımı: Bir durum çalışması. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 6(4), 1064-1090.

Kartal, E. (2005). Bilişim-İletişim teknolojileri ve dil öğretim endüstrisi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(2), 383-393.

Kilmen, S. (2015). Eğitim araştırmacıları için spss uygulamalı istatistik. Ankara: Edge Akademi Yayınları.

Korkmaz, Ö., Vergili, M., Çakır, R. & Uğur-Erdoğmuş, F. (2019). Plickers Web 2.0 ölçme ve değerlendirme uygulamasının öğrencilerin sınav kaygıları ve başarıları üzerine etkisi. Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(2), 15-37.

Korucu, A. T. & Sezer, C. (2016). Web 2.0 teknolojilerini kullanma sıklığının ders başarısı üzerindeki etkisine yönelik öğretmen görüşleri. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 5(2), 379-394.

MEB. (2017). Türkçe Dersi Öğretim Programı (İlkokul ve Ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar). Ankara: MEB.

MEB. (2018). Türkçe Dersi Öğretim Programı (İlkokul ve Ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar). Ankara: MEB.

MEB. (2019). Türkçe Dersi Öğretim Programı (İlkokul ve Ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar). Ankara: MEB.

Mete, F. & Batıbay, E., F. (2019). Web 2.0 uygulamalarının Türkçe eğitiminde motivasyona etkisi: Kahoot örneği. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 7(4), 1029-1047.

Metin, M. (2015). Nicel veri toplama araçları. M. Metin (Yay. haz.). Kuramdan uygulamaya eğitimde bilimsel araştırma yöntemleri içinde (161-214). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Özdemir, O. (2017). Türkçe öğretiminde dijital teknolojilerin kullanımı ve bir web uygulaması örneği. Turkish Studies, 12(4), 427-444.

Özel, A. & Arıkan, A. (2015). The Use of the Internet and Web 2.0 Tools among EFL Instructors. Mediterranean Journal of Humanities, 5(1), 313-325.

Özerbaş, M. A. & Akın-Mart, Ö. (2017). İngilizce öğretmen adaylarının web 2.0 kullanımına ilişkin görüş ve kullanım düzeyleri. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(3), 1152-1167.

Prensky, M. (2001). Digital natives, digital immigrants. On the Horizon, 9(5), 1–6.

Rosen, D. & Nelson, C. (2008). Web 2.0: a new generation of learners and education. Computers in the Schools, 25(3-4), 211-225. DOI: 10.1080/07380560802370997

Saraçoglu, G. (2019). Lise öğrenci ve öğretmenlerinin kahoot kullanımına ilişkin görüşleri. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 13(29), 1-19. DOI: 10.29329/mjer.2019.210.1

Seçer, İ. (2015). SPSS ve LISREL ile pratik veri analizi. Ankara: Anı Yayıncılık.

Shih, R. C. (2011). Can Web 2.0 technology assist college students in learning English writing? Integrating Facebook and peer assessment with blended learning. Australasian Journal of Educational Technology, 27(5), 829-845.

Skyes, M. J., Oskoz, A. & Thorne, L. S. (2008). Web 2.0, synthetic immersive environments, and mobile resources for language education. CALICO Journal, 25(3), 528-546.

Stevenson, M. & Lui, M. (2010). Learning a language with Web 2.0: exploring the use of social networking features of foreign language learning websites. CALICO Journal, 27(2), 233-259.

Tatlı, Z., İpek-Akbulut, H., & Altınışık, D. (2016). The impact of Web 2.0 tools on pre-service teachers’ self confidence levels about TPCK. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 7(3), 659-678.

Tetik, A. & Korkmaz, Ö. (2018). Örgün ve Uzaktan Eğitim Öğrencilerinin Derslerde Kahoot ile Oyunlaştırmaya Dönük Görüşleri. Journal of Instructional Technologies & Teacher Education, 7(2), 46-55.

Vergara, D., Mezquita, J. M. & Gómez Vallecillo, A.I. (2019). Metodología innovadora basada en la gamificación educativa: evaluación tipo test con la herramienta quizizz. Profesorado Revista de Currículum y Formación de Profesorado, 23(3). 363-387. DOI:10.30827/profesorado.v23i3.11232

Wang, S. & Vásquez, C. (2012). Web 2.0 and second language learning: what does the research tell us? CALICO Journal, 29(3), 412-430.

Yuen, S. C. Y., Yaoyuneyong, G., & Yuen, P. K. (2011). Perceptions, interest, and use: Teachers and web 2.0 tools in education. International Journal of Technology in Teaching and Learning, 7(2), 109-123.

Zengin, Y., Bars, M. & Şimşek, Ö. (2017). Matematik öğretiminin biçimlendirici değerlendirme sürecinde Kahoot! ve Plickers uygulamalarının incelenmesi. Ege Eğitim Dergisi, 18(2), 602-626.
DOI: http://dx.doi.org/10.46827/ejae.v5i1.3019

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright © 2015 - 2018. European Journal of Alternative Education Studies (ISSN 2501-5915) is a registered trademark of Open Access Publishing GroupAll rights reserved.

This journal is a serial publication uniquely identified by an International Standard Serial Number (ISSN) serial number certificate issued by Romanian National Library (Biblioteca Nationala a Romaniei). All the research works are uniquely identified by a CrossRef DOI digital object identifier supplied by indexing and repository platforms.

All the research works published on this journal are meeting the Open Access Publishing requirements and can be freely accessed, shared, modified, distributed and used in educational, commercial and non-commercial purposes under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).