CHILDREN’S ANALYSIS OF WASSILY KANDINSKY’S BLUE SKY THROUGH DRAMA: VIEWS FROM TURKEY

Abdulgafar Terzi, Suat Karaaslan

Abstract


Studies on visual arts have been increasing in recent years under the influence of various modern approaches. The relationship between visual arts and drama has also been emphasized. In addition, it is believed that drama might affect understanding of visual arts positively. In this study, how drama as a teaching method influences the understanding of art works in the 6th grade students were investigated. For this purpose, Kandinsky’s Blue Sky was studied. The study consisted of a total of 32 students in Adana who continued to grade 6 during the 11-12 year period. The design of the study was pseudo-experimental, and two classes were chosen; one was experimental and the other was control group. In the study, whether the responses of the two groups to the criticism of the art criticism differed significantly before the experimental and control groups were analyzed.

 

Article visualizations:

Hit counter

DOI

Keywords


drama, art criticism, Wassily Kandinsky, Blue Sky, art education

Full Text:

PDF

References


Adıgüzel, H. Ö. (1993). Oyun ve Yaratıcı Drama İlişkisi. Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Adıgüzel, Ö. (2002). Yaratıcı Drama 1985-1998 Yazılar, (2. Bs.). Ankara: Natürel Yayınları.

Adıgüzel, Ö. (2002). Yaratıcı Drama 1999-2002 Yazılar. Ankara: Natürel Yayınları.

Adıgüzel, Ö. (2010). Eğitimde Yaratıcı Drama (1.Bs.). Ankara: Natürel Yayıncılık.

Adıgüzel, Ö. (2010). Yaratıcı Drama 1999-2002 Yazılar, (1.Bs.). Ankara: Natürel Yayınları.

Adıgüzel, Ö., Üstündağ, T., Öztürk, A. (2009). İlköğretimde Drama. (2.Bs.). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.

Akar, V. R., & Sommers, John. W. (2011). Hümanist İlköğretim Programları İçin İlköğretimde Drama: Kuram ve Uygulama (1.Bs.). Ankara: Pegem Akademi.

Akoğuz, A., Akoğuz, M. (2015). Okul Öncesi ve İlkokul için Yaratıcı Drama Etkinlikleri. (3.Bs.). İstanbul: Final Yayınları.

Aksular, F. (2003). Resim-İş Eğitimi ve Bir Yöntem Olarak Yaratıcı Drama İlişkisi. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.

Arnheim, R., Öğdül R. (1997). Görsel Düşünme. İstanbul: Metis Yayınları.

Artut, K. (2001). Sanat Eğitimi Kuramları ve Yöntemleri, (1.Bs.). Ankara: Anı Yayınları.

Aykaç, N., Ulubey, Ö. (2008). Yaratıcı Drama Dergisi, Cilt:3, Sayı: 6.

Aykut, A. (2006). Günümüzde Görsel Sanatlar Eğitiminde Kullanılan Yöntemler. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. Sayı:21/2.

Barrett. T., & Metin, G. (2012). Sanatı Eleştirmek. İstanbul: Hayalperest Yayınevi.

Burçoğlu, Ebru, BARAN. (2013). Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 9, Sayı 2

Büyüköztürk, Ş. (2001). Deneysel Desenler. Ankara: Pegem Yayıncılık.

Çakır, F. (2004). Toplum Estetiğinin Bilinçlendirme Sürecinde Sanat Eğitiminin Rolü. Anadolu Sanat Dergisi, 15, 59-64

Çetin, Y. (2001). Çağdaş Sanat Eğitiminde Sanat Tarihi Öğretimi. Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, (7).

Demir Bağatır, R. (2008). Drama öğretim yönteminin resim-iş bölümü öğrencilerinin mesleki tutum ve başarılarına etkisi (Doctoral dissertation, DEÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü).

Enver, Y. (2009). Sanat Eğitimi Kuramları ve Yöntemleri, (2.Bs.). Ankara: Nobel Dağıtım.

Ercan, R. (2011). Modern çocukluk paradigması. Zeitschrift für die Welt der Türken/Journal of World of Turks, 3(2), 85-98.

Ergüven, M. (1997). Neş’e Erdok. İstanbul: Bilim Sanat Galerisi Yayınları

Erhan, T. Ü. (2000). İlköğretimde Hayat Bilgisi Dersinin Drama ile Verilmesinin Dersin öğrenilmesine ve Çocukların Benlik Kavramlarına Etkisinin

Eroğlu, Ö. (2016). Sanat Eleştirisi Nedir? (1.Bs.). İstanbul: Tekhne Yayınları.

Ersoy, A. (1983). Sanat Kavramlarına Giriş. İstanbul: Beta Yayınları.

Fidan, Özgür. (2005). Drama Metodu Kullanımının İngilizce Kelime Öğretiminde Öğrenci Başarısı Üzerine Etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.

France, F., Özcan, D. (2003). Sanat, (2.Bs.). Ankara: Doğu Batı Yayınları.

Frankel & Wallen. (2006). How to Design and Evaluate Research in Education. New York, McGraw-Hill Companies

Gökaydın, N. (2002). Temel Sanat Eğitimi, İstanbul: MEB Yayınları.

Gönen, M., Dalkılıç, U. (2003). Çocuk Eğitiminde Drama Yöntem ve Uygulamaları. (6.Bs.). İstanbul: Epilson Yayıncılık.

Günyaz, A. (2011). Sanat, Eleştiri ve Seramik Eleştirisi Üzerine Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dergisi.

Gürdal, Y. (2013). Sosyolojinin İhmal Edilen Kategorisi Çocuklar Üzerinden Çocukluk Sosyolojise ve Sosyolojiye Bakmak. ISGUC The Journal of Industrial Relations and Human Resources, 15(4), 1-26.

Hovardaoğlu. Selim. (2000). Davranış Bilimleri İçin Araştırma Teknikleri. Anakara:VE-GA Yayınları.

http://www.eurydice.org, Avrupada Okullarda Sanat ve Kültür Eğitimi. MEB Strateji Geliştirme Bakanlığı. Ankara.

İlhan, A. (2008). Okulöncesinde Yaratıcılık ve Drama Eğitimi. (2.Bs.). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.

İlhan, A.Ç. (2007). Yaratıcı Drama Dergisi, Cilt:3, Sayı: 6. Ankara

İlter, İ. (2014). Öğretim Elemanlarının Kullandığı Yöntem Ve Tekniklere İlişkin Öğretmen Adaylarının Görüşleri. Journal of International Social Research, 7(35).

İnce, B. (2010). Lisansüstü sanat eğitiminde bir öğretim alanı olarak sanat eleştirisi. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, (17). İncelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Kara, Ö. T. (2010). Dramayla öykü oluşturma yönteminin ilköğretim ikinci kademe Türkçe öğretimine etkisi (Doctoral dissertation, Selçuk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü).

Karabağ, A. (2009). Çoklu Zeka Kuramı Yapılandırmacı Yaklaşım'la Yaratıcı Drama, Ankara: Naturel Yayınları.

Karabulut, N., Karakuzu, M., & Konca, Y. (2008). Sanat Eğitiminde Pedagojik Eleştiri Yöntemleri/Pedagocıcal Crıtıcısm Methods in Art Education. Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, (21).

Karabulut, N., Karakuzu, M., & Konca, Y. (2008). Sanat eğitiminde pedagojik eleştiri yöntemleri/pedagocıcal crıtıcısm methods ın art educatıon. Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, (21).

Karasar, N. (2005). Bilimsel Araştırma Yöntemi. (15.Bs.). Ankara:Nobel Yayın Dağıtım.

Kavuran, T (2002). Türkiye'de Eğitim Fakültesi Resim-İş Öğretmenliği Proğramlarının Uygulanmasında Karşılaşılan Sorunlar Ve Çözüm Önerileri, Doktora Tezi, Eskişehir.

Kaya, Ö. (2006). İlköğretim 3. Sınıf Görsel Sanatlar Dersinde Drama Destekli Eğitimin Yaratıcı Sürece Katkıları. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.

Kırışoğlu, O. (2002). Sanatta Eğitim Görmek Öğrenmek Yaratmak. (2.Bs.). Ankara: Pegem Yayıncılık.

Kırışoğlu, O. (2009). Sanat, Kültür, Yartıcılık. (1.Bs.). Ankara: Pegem Yayıncılık.

Kırışoğlu, O. (2014). Sanat Bir Serüven. Ankara: Pegem Yayıncılık.

Kırışoğlu, O. ve Stokroçki, M. (1997). İlköğretim Sanat Öğretimi, Yök-Dünya Bankası Milli Eğitimi Geliştirme Projesi Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi, Ankara.

Kırışoğlu, O. ve Stokroçki, M. (1997). Ortaöğretim Sanat Öğretimi, Yök-Dünya Bankası Milli Eğitimi Geliştirme Projesi Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi, Ankara.

Kuspit D. & Tezgiden Y. (2014). Sanatın Sonu. (4.Bs.). İstanbul: Metis Yayınları.

Küçükahmet, L. (2001). Öğretim İlke Ve Yöntemleri. Ankara:Nobel Yayın Dağıtım.

Leppert, R. D., & Türkmen, İ. (2009). Sanatta Anlamın Görüntüsü: İmgelerin Toplumsal İşlevi. Ayrıntı Yayınları.

Mamur, N. (2004). Çok Alanlı Sanat Eğitiminde Ölçümleme Ve Değerlendirme Yaklaşımları: Bolu İli Örneği. İlköğretim Online, 3(2).

May, R., & Oysal, A. (1998). Yaratma cesareti. (6.Bs.). İstanbul: Metis yayınları.

McCaslin, N., Şimşek, P. (2016). Yaratıcı Drama Sınıf İçinde ve Dışında (Creative drama in the classroom). Nobel Akademi.

Moran, B. (1983). Edebiyat Kuramları Ve Eleştiri. İstanbul: Cem Yayınları.

Ordem, O. A. (2014). Social Dialogue and Power in Children: A Sociological Perspective. Route Educational and Social Science Journal Volume 1(3), 255-274. http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.93

Ordem, O. A. (2018). Modernization and Popular Culture: Views from Turkey. Sociology and Anthropology, 6(7), 609-614.

Özalp, K. (2016). Güzelin Bilinçli Algısı Ve Estetik Eğitimi. İdil, 2016, Cilt 5, Sayı 21

Özkan, H. H. (2006). Popüler kültür ve eğitim. Kastamonu Eğitim Dergisi, 14(1), 29-38.

Özsoy, V. (2001). Sanat (Resim) Eğitiminde Bir Nitel Araştırma Yöntemi: Eğitsel Eleştiri. Eğitim ve bilim, 26(122).

Read, H., & Asgari, N. (2014). Sanatın anlamı. (1.Bs.). İstanbul: Hayalperest Yayınları.

Sağlam, T. (2006). Yaratici Drama Dergisi. Cilt: 1, Sayı: 2, Ankara.

San, İ. (2002). Yaratıcı Drama 1985-1998 Yazılar. Adıgüzel. Ö. (Ed.), Ankara: Natürel Yayınevi.

San, İ. (2003). Sanat Eğitimi Kuramları. Ankara: Ütopya Yayınevi.

San, İ. (2006). Tiyatroya Rağmen Yaratıcı Drama. Yaratıcı Drama Dergisi, 1(1), 5-16.

San, İ. (2008). Sanat ve Eğitim. (4. Bs.). Ankara: Ütopya Yayınevi.

Somers, J. W., & Vural, R. A. (2011). İlköğretimde Drama Kuram ve Uygulama. (1. Bs.). Ankara: Pegem Yayınları.

Stokrocki, M., & Kırışoğlu, O. T. (1997). İlköğretim Sanat Öğretimi, YÖK Dünya Bankası Yayınları, Ankara.

Striker, S., & Akın, A. (2005). Çocuklarda Sanat Eğitimi. (1.Bs.). İstanbul: Pilson Yayıncılık.

Şen, Ü. S. (2005). Sanat Eğitiminde Bilimsel Araştırma Yöntemlerinin Kullanılması. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(1).

Şimşek, H., & Yıldırım, A. (2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Tanilli, S. (1999). Yaratıcı Aklın Sentezi: Felsefeye Giriş. Ankara: Adam Yayınları.

Timuçin, A. (1993). Estetik. (3.Bs.). İstanbul: İnsancıl Yayınları.

Todorov T. & Kılıç A. (2016). Ya Sanat Ya Hayat. (1.Bs.). İstanbul: Sel Yayıncılık.

Topçu, A. K., (2008). Görsel Sanatlar Eğitiminde Bir Öğretim Yöntemi olarak Yaratıcı Drama Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi.

Tuna, S. (2007). Estetik algı ve beğeni gelişimi açısından, ilköğretimde sanat eleştirisi öğretimi. AÜ Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 40, 121-133.

Tuna, S. (2011). Kültürel Farkındalık Yaratma Açısından Sanat Eleştirisi Öğretimi. İlköğretim Online, 10(2).

Tunalı, İ. (1989). Estetik. (5.Bs.). İstanbul: Remzi Kitapevi.

Turani, A. (1998). Sanat Terimleri Sözlüğü. (7.Bs.). İstanbul: Remzi Kitapevi.

Uyan, Z. (2006). Resim öğretiminde (sanat eğitiminde) oyunun öğretime katkısı (Doctoral dissertation, DEÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü).

Üstündağ T. (2005). Yaratıcı Drama Öğretmeninin Günlüğü. Ankara. Pegem Yayıncılık.

Üstündağ T. (2005). Yaratıcılığa Yolculuk. Pegem Yayıncılık, 3. Baskı 2005

Üstündağ, T. ( 2005). Yaratıcılığa Yolculuk. (1.Bs.). Ankara: Öncü Basımevi.

Yolcu, E. (2009). Sanat Eğitimi Kuramları ve Yöntemleri. (2.Bs.). Ankara: Nobel Yayınları.

Ziss A. & Şahan Y. (2016). Estetik. (1.Bs.). İstanbul: Baskı Hayalperest Yayınevi.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright © 2015 - 2023. European Journal of Alternative Education Studies (ISSN 2501-5915) is a registered trademark of Open Access Publishing GroupAll rights reserved.

This journal is a serial publication uniquely identified by an International Standard Serial Number (ISSN) serial number certificate issued by Romanian National Library (Biblioteca Nationala a Romaniei). All the research works are uniquely identified by a CrossRef DOI digital object identifier supplied by indexing and repository platforms.

All the research works published on this journal are meeting the Open Access Publishing requirements and can be freely accessed, shared, modified, distributed and used in educational, commercial and non-commercial purposes under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).